Search result for

-schön-

(10 entries)
(0.0489 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: schön,-schön-, *schön*.
CMU English Pronouncing Dictionary
SCHON    SH AA1 N

German-Thai: Longdo Dictionary
schon-ไปแล้ว
schön(adj) สวย งาม ดูดี
schon(adv) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น War Markus schon da? มาร์คุสมาที่นี่แล้วหรือยัง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schön warmnice and warm [Add to Longdo]
schön {adv}beautifully [Add to Longdo]
schön {adv}beauteously [Add to Longdo]
schön {adj} | schöner | am schönstenbeautiful | more beautiful | most beautiful [Add to Longdo]
schön {adj} | schöner | am schönstenfair | fairer | fairest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  schön [ʃøːn]
     beautiful; beautifully; fine; goodly; pulchritudinous
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top