ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-quip-

K W IH1 P   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: quip, *quip*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quip[N] คำพูดหลักแหลม, See also: คำคม, Syn. jest, repartee, pun, joke
quip[N] คำพูดเย้ยหยัน, See also: คำพูดถากถาง, Syn. gibe, m
quip[N] สำบัดสำนวน, See also: การพูดเล่นลิ้น
quip[N] การกระทำหรือสิ่งที่แปลกประหลาด
quip[VI] พูดตลบตะแลง, See also: พูดหลบหลีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quip(ควิพ) n. คำคม,คำเยาะเย้ย,สำนวน,โวหาร,คำตบลตะแลง,การพูดคำดังกล่าว,การกระทำที่แปลกประหลาด,สิ่งที่แปลกประหลาด., See also: quipster n., Syn. jest,gibe,sally

English-Thai: Nontri Dictionary
quip(n) คำเสียดสี,คำเยาะเย้ย,คำคม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, I'd have normally gone with only child but, you see, by the way you ignored the quip about your parents I'm gonna have to go with orphan.ปกติผมจะคิดว่าคุณคงเป็นลูกคนเดียว แต่ดูจากที่คุณออกอาการเฉยเมยสุดๆ ตอนที่ผมล้อเลียนพ่อแม่ของคุณ ...ผมจะทายว่าคุณคงเป็นเด็กกำพร้า Casino Royale (2006)
Leave the quips to me.เลิกกัดฉันได้แล้ว Chuck Versus the Alma Mater (2007)
The human... with all her little quips and jokes and... well, is nothing more than a liability.มนุษย์ กับมุกตลกขำขันมากมาย แต่ก็เป็นเพียงแค่จุดบอด Lachlan's Gambit (2012)
one more quip like that and Trick'll outfit you in a pair of cement Pradas.ทริคได้จับเธอฆ่าโบกปูนแน่ๆ Caged Fae (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quipC++ Common Knowledge: Essential Intermediate Programming by Stephen C. Dewhurst, trans: Quipu

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIP K W IH1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quip (v) kwˈɪp (k w i1 p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Witz {m}; Witzelei {f} | Witzeleien {pl}quip | quips [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quip \Quip\, v. t. [imp. & p. p. {Quipped}; p. pr. & vb. n.
   {Quipping}.]
   To taunt; to treat with quips.
   [1913 Webster]
 
      The more he laughs, and does her closely quip.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quip \Quip\, v. i.
   To scoff; to use taunts. --Sir H. Sidney.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quip \Quip\ (kw[i^]p), n. [Cf. W. chwip a quick flirt or turn,
   chwipio to whip, to move briskly, and E. whip. Cf. {Quib},
   {Quibble}.]
   1. A smart, sarcastic turn or jest; a taunt; a severe retort;
    a gibe.
    [1913 Webster]
 
       Quips, and cranks, and wanton wiles. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He was full of joke and jest,
       But all his merry quips are o'er.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. A short humorous or witty comment or observation, usually
    spontaneously formed in response to a prior comment.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quip
   n 1: a witty saying [syn: {epigram}, {quip}]
   2: witty remark [syn: {wisecrack}, {crack}, {sally}, {quip}]
   v 1: make jokes or quips; "The students were gagging during
      dinner" [syn: {gag}, {quip}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 QUIP
     QUad In-line Package
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top