ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-one after another-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: one after another, *one after another*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
one after anotherAll the visitors returned home one after another.
one after anotherAs the recession set in, temporary employees were laid off one after another.
one after anotherCars are running one after another before our eyes.
one after anotherCars arrived there one after another.
one after anotherCustomers came one after another.
one after anotherGirls came in one after another.
one after anotherHe broke six windows one after another.
one after anotherHe examined the spare parts one after another.
one after anotherHe tried different kind of foods one after another.
one after anotherHe tried different kinds of foods one after another.
one after anotherIn my neighborhood house are now being built one after another.
one after anotherMemories of the good old days came flooding back one after another.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตาม ๆ กัน[tām-tām kan] (x) EN: one after another

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 After \Aft"er\, prep.
   1. Behind in place; as, men in line one after another. "Shut
    doors after you." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Below in rank; next to in order. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Codrus after Ph?bus sings the best.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Later in time; subsequent; as, after supper, after three
    days. It often precedes a clause. Formerly that was
    interposed between it and the clause.
    [1913 Webster]
 
       After I am risen again, I will go before you into
       Galilee.               --Matt. xxvi.
                          32.
    [1913 Webster]
 
   4. Subsequent to and in consequence of; as, after what you
    have said, I shall be careful.
    [1913 Webster]
 
   5. Subsequent to and notwithstanding; as, after all our
    advice, you took that course.
    [1913 Webster]
 
   6. Moving toward from behind; following, in search of; in
    pursuit of.
    [1913 Webster]
 
       Ye shall not go after other gods.   --Deut. vi.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       After whom is the king of Israel come out? --1 Sam.
                          xxiv. 14.
    [1913 Webster]
 
   7. Denoting the aim or object; concerning; in relation to;
    as, to look after workmen; to inquire after a friend; to
    thirst after righteousness.
    [1913 Webster]
 
   8. In imitation of; in conformity with; after the manner of;
    as, to make a thing after a model; a picture after Rubens;
    the boy takes after his father.
    [1913 Webster]
 
   {To name} or {call after}, to name like and reference to.
    [1913 Webster]
 
       Our eldest son was named George after his uncle.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   9. According to; in accordance with; in conformity with the
    nature of; as, he acted after his kind.
    [1913 Webster]
 
       He shall not judge after the sight of his eyes.
                          --Isa. xi. 3.
    [1913 Webster]
 
       They that are after the flesh do mind the things of
       the flesh.              --Rom. viii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
   10. According to the direction and influence of; in
     proportion to; befitting. [Archaic]
     [1913 Webster]
 
        He takes greatness of kingdoms according to bulk
        and currency, and not after their intrinsic value.
                          --Bacon.
     [1913 Webster]
 
   {After all}, when everything has been considered; upon the
    whole.
 
   {After} (with the same noun preceding and following), as,
    wave after wave, day after day, several or many (waves,
    etc.) successively.
 
   {One after another}, successively.
 
   {To be after}, to be in pursuit of in order to reach or get;
    as, he is after money.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 one after another
   adv 1: in single file; "the prisoners came out one by one" [syn:
       {one by one}, {one after another}, {one at a time}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top