ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-nuts-

N AH1 T S   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nuts, *nuts*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nuts[ADJ] เพี้ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: แปลก, บ้าๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nuts(นัทซฺ) interj. คำอุทานแสดงความไม่เห็นด้วย ความหมดหวังหรืออื่น ๆ adj. บ้า,คลั่ง. -Phr. (be nuts about (on) คลั่ง), Syn. daft

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Nuts?เอาไหม Good Will Hunting (1997)
He's nutsประสาท The Legend of 1900 (1998)
There you have it in a nutshell, Danny. But there's one more thing you'll want to know, the name of the murderer.เธอก็ได้ข้อสรุปแล้วนี่ไง แดนนี่ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอน่าจะอยากรู้ Rebecca (1940)
You're nuts, the pair of you.โอ้ คุณถั่วคู่ของคุณ Yellow Submarine (1968)
We'll make Rock Ridge think it's a chicken that got caught in a tractor's nuts!ผมจะทำให้ร็อคริจด์ ...งงไม่รู้เรื่องไปเลย Blazing Saddles (1974)
Say, I hope you're not going out with those nuts, are you?หวังว่าคงจะไม่ออกไป กับพวกบ้านั่นนะ Jaws (1975)
God, listen to me, this whole thing is making me nuts now, too.พระเจ้า ฟังฉันก่อน เรื่องทั้งหมดนี้ก็ทำให้ฉันบ้าไปด้วย Oh, God! (1977)
It's just me here, me and those religious nuts outside!ฉันกับคนบ้าศาสนานอกบ้าน Oh, God! (1977)
Hot fudge, nuts, cherry on top?เหลวไหล น่าสนใจ ถั่ว , เชอร์รี่ อยู่ด้านบน ? I Spit on Your Grave (1978)
Shit, I'd think after all that action this town would drive you nuts.ฉันว่าหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้น นายเลยต้องติดแหง่กอยู่ที่นี่ล่ะสิ Phantasm (1979)
Tell me I'm nuts.บอกฉันฉันถั่ว มีการก่อตัวของ เมฆ 2010: The Year We Make Contact (1984)
You're not nuts.คุณไม่ได้ถั่ว 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nutsBob found various kinds of nuts.
nutsThey are gathering nuts.
nutsWe shook nuts from the tree.
nutsThe animals were busy collecting nuts.
nutsSquirrels are storing up nuts against the winter.
nutsAfter his wife left him, Harold went nuts.
nutsMy father taught me the nuts and bolts of gardening.
nutsThe squirrel was busy gathering nuts.
nutsThese small rodents store up nuts in the winter.
nutsJoe's nuts about the girl.
nutsFoods rich in Vitamin E include dark-green, leafy vegetables, beans, nuts and whole-grain cereals.
nutsI've left out the nuts in this recipe because Delia's allergic to them.

CMU English Pronouncing Dictionary
NUTS    N AH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nuts    (v) nˈʌts (n uh1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rutsch mir den Buckel runter!Nuts to you! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fruit \Fruit\, n. [OE. fruit, frut, F. fruit, from L. fructus
   enjoyment, product, fruit, from frui, p. p. fructus, to
   enjoy; akin to E. brook, v. t. See {Brook}, v. t., and cf.
   {Fructify}, {Frugal}.]
   1. Whatever is produced for the nourishment or enjoyment of
    man or animals by the processes of vegetable growth, as
    corn, grass, cotton, flax, etc.; -- commonly used in the
    plural.
    [1913 Webster]
 
       Six years thou shalt sow thy land, and shalt gather
       in the
       fruits thereof.            --Ex. xxiii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   2. (Hort.) The pulpy, edible seed vessels of certain plants,
    especially those grown on branches above ground, as
    apples, oranges, grapes, melons, berries, etc. See 3.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) The ripened ovary of a flowering plant, with its
    contents and whatever parts are consolidated with it.
    [1913 Webster]
 
   Note: Fruits are classified as fleshy, drupaceous, and dry.
      {Fleshy fruits} include berries, gourds, and melons,
      orangelike fruits and pomes; {drupaceous fruits} are
      stony within and fleshy without, as peaches, plums, and
      cherries; and {dry fruits} are further divided into
      {achenes}, {follicles}, {legumes}, {capsules}, {nuts},
      and several other kinds.
      [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) The spore cases or conceptacles of flowerless
    plants, as of ferns, mosses, algae, etc., with the spores
    contained in them.
    [1913 Webster]
 
   6. The produce of animals; offspring; young; as, the fruit of
    the womb, of the loins, of the body.
    [1913 Webster]
 
       King Edward's fruit, true heir to the English crown.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. That which is produced; the effect or consequence of any
    action; advantageous or desirable product or result;
    disadvantageous or evil consequence or effect; as, the
    fruits of labor, of self-denial, of intemperance.
    [1913 Webster]
 
       The fruit of rashness.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What I obtained was the fruit of no bargain.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
       They shall eat the fruit of their doings. --Is. iii
                          10.
    [1913 Webster]
 
       The fruits of this education became visible.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: Fruit is frequently used adjectively, signifying of,
      for, or pertaining to a fruit or fruits; as, fruit bud;
      fruit frame; fruit jar; fruit knife; fruit loft; fruit
      show; fruit stall; fruit tree; etc.
      [1913 Webster]
 
   {Fruit bat} (Zool.), one of the Frugivora; -- called also
    {fruit-eating bat}.
 
   {Fruit bud} (Bot.), a bud that produces fruit; -- in most
    oplants the same as the power bud.
 
   {Fruit dot} (Bot.), a collection of fruit cases, as in ferns.
    See {Sorus}.
 
   {Fruit fly} (Zool.), a small dipterous insect of the genus
    {Drosophila}, which lives in fruit, in the larval state.
    There are seveal species, some of which are very damaging
    to fruit crops. One species, {Drosophila melanogaster},
    has been intensively studied as a model species for
    genetic reserach.
 
   {Fruit jar}, a jar for holding preserved fruit, usually made
    of glass or earthenware.
 
   {Fruit pigeon} (Zool.), one of numerous species of pigeons of
    the family {Carpophagid[ae]}, inhabiting India, Australia,
    and the Pacific Islands. They feed largely upon fruit. and
    are noted for their beautiful colors.
 
   {Fruit sugar} (Chem.), a kind of sugar occurring, naturally
    formed, in many ripe fruits, and in honey; levulose. The
    name is also, though rarely, applied to {invert sugar}, or
    to the natural mixture or dextrose and levulose resembling
    it, and found in fruits and honey.
 
   {Fruit tree} (Hort.), a tree cultivated for its edible fruit.
    
 
   {Fruit worm} (Zool.), one of numerous species of insect
    larv[ae]: which live in the interior of fruit. They are
    mostly small species of Lepidoptera and Diptera.
 
   {Small fruits} (Hort.), currants, raspberries, strawberries,
    etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nuts \nuts\ (n[u^]ts), pred. a.
   Crazy; loony; insane; batty; -- used in a predicate position,
   ususually in phrases such as to go nuts, went nuts, are you
   nuts? [slang]
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nuts \nuts\ (n[u^]ts), interj.
   An expression of disapproval, defiance, or displeasure, as
   in: "Ah, nuts! My knife just broke." [slang]
   [PJC] nutsedge

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nuts
   adj 1: informal or slang terms for mentally irregular; "it used
       to drive my husband balmy" [syn: {balmy}, {barmy},
       {bats}, {batty}, {bonkers}, {buggy}, {cracked},
       {crackers}, {daft}, {dotty}, {fruity}, {haywire},
       {kooky}, {kookie}, {loco}, {loony}, {loopy}, {nuts},
       {nutty}, {round the bend}, {around the bend}, {wacky},
       {whacky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top