ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mardi gras

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mardi gras, -mardi gras-, *mardi gras*, -mardi gra
English-Thai: Longdo Dictionary
Mardi Gras(n) |มาจากภาษาฝรั่งเศส| วันอังคารก่อนวัน Ash Wednesday, วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (หรือเรียกว่า Shrove Tuesday), วันสุดท้ายของเทศกาลคาร์นิวาลในอเมริกา โดยเฉพาะที่เมือง New Orleans, S. Fat Tuesday,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mardi Gras[N] วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (เรียก Shrove Tuesday), Syn. fat Tuesday, last day of Folly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mardi Gras (n) mˌaːdɪ-grˈaː (m aa2 d i - g r aa1)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mardi gras \Mar"di` gras"\, n. [F., literally, fat Tuesday.]
   1. The last day of Carnival; the Tuesday before Ash Wednesday
    (the beginning of Lent and fasting); Shrove Tuesday; -- in
    some cities a great day of carnival and merrymaking; in
    the United States it is especially associated with New
    Orleans.
 
   Syn: pancake day.
     [1913 Webster]
 
   2. The series of festival events celebrated on {Mardi
    Gras}[1].
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mardi Gras
   n 1: the last day before Lent [syn: {Mardi Gras}, {Shrove
      Tuesday}, {pancake day}]
   2: a carnival held in some countries on Shrove Tuesday (the last
     day before Lent) but especially in New Orleans [syn: {Mardi
     Gras}, {Fat Tuesday}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top