ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-lie low-

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lie low, *lie low*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lie low[PHRV] ซ่อนตัว, See also: หลบอยู่
lie low[PHRV] ถ่อมตน
lie low[PHRV] หนีรอดจากตำรวจ, See also: ซ่อนตัวจากตำรวจ, Syn. lie doggo, Ant. lie up

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now I suggest y'all lie low until we bring them in.ตอนนี้ฉันขอแนะนำให้พวกเธอซ่อนตัว จนกว่าฉันจะจับพวกมันได้ Everybody Wants to Rule the World (2012)
Okay, seriously, you need to keep your mouth shut and lie low until this Bree thing plays out.โอเค จริงจริงนะ คณต้องปิดปากและอยู่เงียบเงียบ จนกว่าคดี นี้จะคลี่คลาย With So Little to Be Sure Of (2012)
Until we figure out what the situation is, let's lie low and figure out our next move.เราต้องกบดาน จนกว่าเราจะประเมินสถานการณ์ได้ และคิดหาทางออกของเราต่อไป Midas (2011)
Do Hyun, I think you ought to lie low for now.โดฮยอน ฉันคิดว่าตอนนี้ นายควรจะหลบไปกบดานสักพัก Midas (2011)
I can lie low there, maybe sniff out a job when things quiet down. You?ฉันสามารถอยู่ในระดับต่ำที่นั่นอาจจะสูดอากาศออกงานเมื่อสิ่งที่เงียบสงบลง คุณ? Inception (2010)
We're gonna lie low till the heat dies down.เราจะหลบตัวซ่อนตำรวจ จนกว่าเรื่องจะเงียบลง AK-51 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lie lowI think you'd better lie low until she forgives you.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลบซ่อน[v.] (lop søn) EN: lie low   

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lie low
   v 1: keep a low profile, try to be inconspicuous
   2: to try to avoid detection especially by police; "After we
     knock off that liquor store we'll have to lay low for a
     while"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top