หรือคุณหมายถึง kißen?
Search result for

-kissen-

(7 entries)
(0.4936 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kissen, *kissen*
Possible hiragana form: -きっせん-
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kissen {n}; Polster {n} | Kissen {pl}cushion | cushions [Add to Longdo]
Kissen {n} | Kissen {pl}pillow | pillows [Add to Longdo]
Kissen {n}sachet [Add to Longdo]
Kissenbezug {m}pillow slip [Add to Longdo]
Kissenbezug {m}pillowcase [Add to Longdo]
Kissenmischung {f}cushion compound [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Kissen [kisən] (n) , pl.
     cushion; cushions; pillow; pillows; sachet
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top