Search result for

-kinoshita-

(11 entries)
(0.4465 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kinoshita, *kinoshita*
Possible hiragana form: -きのした-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If they find traces of Kinoshita-san's blood in there, it's all over.ถ้าเราพบร่องรอยเลือดของคิโนชิตะซังในนั้นล่ะก็ ทุกอย่างก็จบ Episode #1.5 (2009)
Kinoshita-san was killed somewhere else and then dumped there.คิโนชิตะซังถูกฆ่าจากที่ไหนสักแห่ง... Episode #1.5 (2009)
And, on the night of the murder it's very likely that Yagi went to Masaru-san's atelier carrying Kinoshita-san's body with him.แล้วในคืนฆาตกรรม... ...มันประจวบเหมาะกับตอนนั้นที่ยากิไปหามาซารุซังที่นั่น... ...โดยแบกร่างคิโนชิตะซังไว้ด้วย Episode #1.5 (2009)
We've figured out who killed Kinoshita-san, so I just thought we should tell you about it.เรารู้แล้วว่าใครเป็นคนฆ่าคิโนชิตะซัง... เพราะงั้น... ...ผมจึงคิดว่าเราควรจะบอกคุณเรื่องนี้ Episode #1.5 (2009)
We know that your car passed near here on the night of Kinoshita-san's murder.เรารู้ว่ารถของคุณจอดอยู่ใกล้ๆ ในคืนเกิดเหตุฆาตกรรมคิโนชิตะซัง Episode #1.5 (2009)
Then, you're saying you didn't kill Kinoshita-san and you didn't steal Masaru-san's music.งั้นคุณกำลังจะบอกว่า... ...คุณไม่ได้ฆ่าคิโนชิตะซัง... ...และคุณก็ไม่ได้ขโมยเพลงของมาซารุซังใช่ไหมครับ? Episode #1.5 (2009)
What happened with Kinoshita-san?เกิดอะไรขึ้นกับคิโนชิตะซังครับ? Episode #1.5 (2009)
Masaru might have seen that and thought that Kinoshita-san was a bad person.มาซารุเองก็เห็นเหตุการณ์นั้น... ...และคิดว่าคิโนชิตะซังเป็นคนไม่ดี Episode #1.5 (2009)
Kinoshita-san's amazingสุดยอดเลยคุณคิโนชิตะ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kinoshitaMr Kinoshita left his glasses behind in the office yesterday.

CMU English Pronouncing Dictionary
KINOSHITA    K IY0 N OW0 SH IY1 T AH0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top