ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-jungle cat-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jungle cat, *jungle cat*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jungle cat-- aah, jungle cat down!แมวป่า-- อา แมวป่าล้ม Cyber Threat (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะโก[N] tiger, See also: jungle cat, Syn. เสือ, Count unit: ตัว, Notes: กะเหรี่ยง
แมวป่า[N] wild cat, See also: jungle cat, Syn. เสือกระต่าย, เสือบอง, Example: แมวป่าและอีเห็นนั้นมีจมูกดมกลิ่นที่ดี, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แมวป่า[n.] (maēopā) EN: Jungle Cat   FR: chat sauvage [m]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jungle \Jun"gle\ (j[u^][ng]"g'l), n. [Hind. jangal desert,
   forest, jungle; Skr. ja[.n]gala desert.]
   1. A dense growth of brushwood, grasses, reeds, vines, etc.;
    an almost impenetrable thicket of trees, canes, and reedy
    vegetation, as in India, Africa, Australia, and Brazil.
 
       The jungles of India are of bamboos, canes, and
       other palms, very difficult to penetrate. --Balfour
                          (Cyc. of
                          India).
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: (Fig.) A place of danger or ruthless competition
    for survival. /'bdIt's a jungle out there./'b8
    [PJC]
 
   3. Anything which causes confusion or difficulty due to
    intricacy; as, a jungle of environmental regulations.
    --MW10.
    [PJC]
 
   {Jungle bear} (Zool.), the aswail or sloth bear.
 
   {Jungle cat} (Zool.), the chaus.
 
   {Jungle cock} (Zool.), the male of a jungle fowl.
 
   {Jungle fowl}. (Zool.)
    (a) Any wild species of the genus {Gallus}, of which
      several species inhabit India and the adjacent
      islands; as, the fork-tailed jungle fowl ({Gallus
      varius}) of Java, {Gallus Stanleyi} of Ceylon, and
      {Gallus Bankiva} of India.
 
   Note: The latter, which resembles the domestic gamecock, is
      supposed to be one of the original species from which
      the domestic fowl was derived.
    (b) An Australian grallatorial bird ({Megapodius tumulus})
      which is allied to the brush turkey, and, like the
      latter, lays its eggs in mounds of vegetable matter,
      where they are hatched by the heat produced by
      decomposition.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jungle cat
   n 1: small Asiatic wildcat [syn: {jungle cat}, {Felis chaus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top