ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-intervene-

IH2 N T ER0 V IY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: intervene, *intervene*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intervene(vi) เกิดขึ้น, Syn. happen, occur
intervene(vi) สอดแทรก, See also: แทรก, ยื่นมือเข้ามายุ่ง, เข้าขวาง, Syn. mediate, interfere, Ant. ignore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intervene(อินเทอวีน') vt. แทรกแซง, ก้าวก่าย, เกิดขึ้นระหว่าง, เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง, ยุ่ง, See also: intervener, intervenor n. intervenient adj., Syn. interfere

English-Thai: Nontri Dictionary
intervene(vi) อยู่ระหว่าง, ก้าวก่าย, แทรกแซง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intervene๑. ร้องขัดทรัพย์ (ป. วิ. แพ่ง)๒. สอดเข้าแย้งขัด (ก. แพ่ง)๓. สอดเข้าแก้หน้า (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
interveneขัดทรัพย์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interveneHe intervened and settled the matter peacefully for the time being.
interveneIn order to prevent a further drop of the Japanese currency, the Bank of Japan intervened in the market to support it at around 150 yen to the dollar.
interveneThat country intervened in the internal affairs of our nation.
interveneThe police intervened in the disturbance.
interveneThere may be other factors that intervene in the relation between these two constants.
interveneThe teacher intervened in the quarrel between then two student.
interveneThey should not intervene in the internal affairs of another country.
interveneWe take health for granted until illness intervenes.
interveneWhen it is seen to have risen too far, the central banks of major countries cooperate to intervene.
interveneYears intervene between the two incidents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ้อน(v) intervene, See also: interpose, Syn. แทรก, Example: มีปัญหาใหม่ซ้อนขึ้นมา ในขณะที่ปัญหาเก่าก็ยังสะสางไม่เสร็จ
ยื่นมือ(v) interfere, See also: intervene, Example: กลุ่มแสงเทียนยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส, Thai Definition: เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย, Notes: (สำนวน)
เสียดแทรก(v) intervene, See also: interfere (in), Example: ชาวบ้านพยายามเอาใจช่วยลูกหมาตัวน้อยที่พยายามเสียดแทรกให้หลุดพ้นจากกับดักสัตว์ที่วางไว้, Thai Definition: เข้าไปอยู่ในระหว่างสิ่งอื่นในลักษณะที่เบียดเสียดหรือสอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอดแทรก[søtsaēk] (v) EN: intervene

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTERVENE IH2 N T ER0 V IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intervene (v) ˌɪntəvˈiːn (i2 n t @ v ii1 n)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intervene \In`ter*vene"\, v. i. [imp. & p. p. {Intervened}; p.
   pr. & vb. n. {Intervening}.] [L. intervenire, interventum, to
   intervene, to hinder; inter between + venire to come; akin to
   E. come: cf. F. intervenir. See {Come}.]
   [1913 Webster]
   1. To come between, or to be between, persons or things; --
    followed by between; as, the Mediterranean intervenes
    between Europe and Africa.
    [1913 Webster]
 
   2. To occur, fall, or come between, points of time, or
    events; as, an instant intervened between the flash and
    the report; nothing intervened ( i. e., between the
    intention and the execution) to prevent the undertaking.
    [1913 Webster]
 
   3. To interpose; as, to intervene to settle a quarrel.
    [1913 Webster]
 
   4. In a suit to which one has not been made a party, to put
    forward a defense of one's interest in the subject matter.
    --Abbott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intervene \In`ter*vene"\, v. t.
   To come between. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Self-sown woodlands of birch, alder, etc., intervening
      the different estates.          --De Quincey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intervene \In`ter*vene"\, n.
   A coming between; intervention; meeting. [Obs.] --Sir H.
   Wotton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intervene
   v 1: get involved, so as to alter or hinder an action, or
      through force or threat of force; "Why did the U.S. not
      intervene earlier in WW II?" [syn: {intervene}, {step in},
      {interfere}, {interpose}]
   2: be placed or located between other things or extend between
     spaces and events; "This interludes intervenes between the
     two movements"; "Eight days intervened"
   3: occur between other event or between certain points of time;
     "the war intervened between the birth of her two children"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top