Search result for

-in case-

(34 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: in case, *in case*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in case[ADV] ในกรณีของ, See also: ในแง่ของ, Syn. in the case of, in the event of

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just in case.ก็แค่เผื่อไว้น่ะ New Haven Can Wait (2008)
Save it, in case you want to tip another hostess.เก็บไว้เถอะ, เผื่อคุณอยากทิปสาวเสริฟคนอื่น Committed (2008)
I didn't want anyone else to know in case I didn't get approved.ฉันไม่ต้องการให้มีคนอื่นรู้ ในกรณีนี้ผมตรวจไม่ผ่าน Lucky Thirteen (2008)
Just in case we were ever held hostageแค่ในกรณี ที่เรายังถูกจับเป็นตัวประกัน Last Resort (2008)
Well, in case you ever need a spare.อืม... เอาไว้เผื่อสำรอง To Kill the King (2008)
It'd be the best smart thing if you wanted to stay with your aunt, in case things turn out cursed, that is.มันจะดีที่สุด ถ้าคุณไปอยู่กับป้าคุณก่อน กรณีนี้ก็เพื่อป้องกันไว้ก่อน The Bank Job (2008)
We'd better get out of here, too. In case Guy and Bambas get picked up.เราควรจะไปจากที่นี่ดีกว่า เผื่อกายกับแบมบาสจะถูกจับได้ The Bank Job (2008)
We were thinking, a smart fella like you might have kept mementos of the event, just in case.เทอร์รี่ เรากำลังคิดถึงคนที่ฉลาดแบบคุณ ว่าน่าจะเก็บเหตุการณ์นี้ ไว้เตือนใจ ในกรณีของ The Bank Job (2008)
Just in case, it would be wise to leave the palace, Your Majesty.ในสถานการณ์เช่นนี้, เพื่อความรอบคอบ\ ควรออกจากวังหลวง, ฝ่าบาท The Kingdom of the Winds (2008)
I made a reservation. Just in case.ผมจองไว้แล้ว ฉลองในโอกาส The Curious Case of Benjamin Button (2008)
In case I can't hear the doorbell or something.เผื่อไว้เวลาผมไม่ได้ยิน เสียงกริ่งประตูหรือะไรก็ตาม Passengers (2008)
Just in case.เผื่อเอาไว้ Death Race (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in caseAlways keep a bucket of water handy, in case of fire.
in caseAm I fully covered in case of an accident?
in caseBreak this glass in case of fire.
in caseCall on us in case of any difficulties.
in caseDon't come near to the bulldog in case it bites.
in caseDon't expect me in case it should be rainy.
in caseDon't forget to bring your umbrella in case it rains.
in caseDon't look to me for any help except in case of emergency.
in caseEvery hospital has a back-up electric generator in case of blackout.
in caseGet hold of the rail just in case.
in caseHave something just in case.
in caseHe wrote down my phone number in case he should forget it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในกรณีที่[N] in case of, See also: in case, Syn. ในเรื่องที่, Example: คณะรัฐมนตรีจะต้องลาออกจากตำแหน่งในกรณีที่รัฐบาลแพ้เสียงการลงมติในเรื่องสำคัญๆ
ถ้าแม้[CONJ] if, See also: in case, Example: ความทุกข์ในใจฉัน ถ้าแม้สามารถเอารูปร่างอะไรมาเปรียบได้ละก็ คงจะเป็นรูปเดือนเสี้ยวแน่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
im Bedarfsfallin case of need; if necessary [Add to Longdo]
im Notfallin case of need [Add to Longdo]
notfallsin case of need [Add to Longdo]
Falls es regnen sollte ...In case it should rain ... [Add to Longdo]
Falls es regnet ...In case it rains ... [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Case \Case\, n. [F. cas, fr. L. casus, fr. cadere to fall, to
   happen. Cf. {Chance}.]
   1. Chance; accident; hap; opportunity. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       By aventure, or sort, or cas.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. That which befalls, comes, or happens; an event; an
    instance; a circumstance, or all the circumstances;
    condition; state of things; affair; as, a strange case; a
    case of injustice; the case of the Indian tribes.
    [1913 Webster]
 
       In any case thou shalt deliver him the pledge.
                          --Deut. xxiv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       If the case of the man be so with his wife. --Matt.
                          xix. 10.
    [1913 Webster]
 
       And when a lady's in the case
       You know all other things give place. --Gay.
    [1913 Webster]
 
       You think this madness but a common case. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       I am in case to justle a constable,  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med. & Surg.) A patient under treatment; an instance of
    sickness or injury; as, ten cases of fever; also, the
    history of a disease or injury.
    [1913 Webster]
 
       A proper remedy in hypochondriacal cases.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) The matters of fact or conditions involved in a
    suit, as distinguished from the questions of law; a suit
    or action at law; a cause.
    [1913 Webster]
 
       Let us consider the reason of the case, for nothing
       is law that is not reason.      --Sir John
                          Powell.
    [1913 Webster]
 
       Not one case in the reports of our courts. --Steele.
    [1913 Webster]
 
   5. (Gram.) One of the forms, or the inflections or changes of
    form, of a noun, pronoun, or adjective, which indicate its
    relation to other words, and in the aggregate constitute
    its declension; the relation which a noun or pronoun
    sustains to some other word.
    [1913 Webster]
 
       Case is properly a falling off from the nominative
       or first state of word; the name for which, however,
       is now, by extension of its signification, applied
       also to the nominative.        --J. W. Gibbs.
    [1913 Webster]
 
   Note: Cases other than the nominative are oblique cases. Case
      endings are terminations by which certain cases are
      distinguished. In old English, as in Latin, nouns had
      several cases distinguished by case endings, but in
      modern English only that of the possessive case is
      retained.
      [1913 Webster]
 
   {Action on the case} (Law), according to the old
    classification (now obsolete), was an action for redress
    of wrongs or injuries to person or property not specially
    provided against by law, in which the whole cause of
    complaint was set out in the writ; -- called also
    {trespass on the case}, or simply {case}.
 
   {All a case}, a matter of indifference. [Obs.] "It is all a
    case to me." --L'Estrange.
 
   {Case at bar}. See under {Bar}, n.
 
   {Case divinity}, casuistry.
 
   {Case lawyer}, one versed in the reports of cases rather than
    in the science of the law.
 
   {Case stated} or {Case agreed on} (Law), a statement in
    writing of facts agreed on and submitted to the court for
    a decision of the legal points arising on them.
 
   {A hard case}, an abandoned or incorrigible person. [Colloq.]
    
 
   {In any case}, whatever may be the state of affairs; anyhow.
    
 
   {In case}, or {In case that}, if; supposing that; in the
    event or contingency; if it should happen that. "In case
    we are surprised, keep by me." --W. Irving.
 
   {In good case}, in good condition, health, or state of body.
    
 
   {To put a case}, to suppose a hypothetical or illustrative
    case.
 
   Syn: Situation, condition, state; circumstances; plight;
     predicament; occurrence; contingency; accident; event;
     conjuncture; cause; action; suit.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in case
   adv 1: if there happens to be need; "in case of trouble call
       911"; "I have money, just in case" [syn: {in case}, {just
       in case}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top