ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-here.-

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: here., *here.*
Possible hiragana form: -へれ.-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here.นี่ The Education of Little Tree (1997)
Here.นี่ Primer (2004)
Here...นี่ค่ะ... Train Man (2005)
Here.นี่ Pilot (2006)
In here.ในนี้ The Heart of the Matter (2007)
Here.นี่ไง Unstoppable Marriage (2007)
- Here.- เอาไป The First Taste (2008)
Here.นี่ค่ะ Mine (2008)
Here.อ่ะนี่ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Here.ฟังนะ Fireproof (2008)
Oh, come here.มานี่ มา Me and My Town (2008)
Here.เอ้านี่ The Moment of Truth (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
here.I feel that I don't really belong here.
here.There may be two cases here.
here.We can see the whole city from here.
here.You had better not make a noise here.
here.If it rains tomorrow, she will not come here.
here.The thief has to be in here. I'm sure somewhere around is his stronghold so if we can just find that we've got him.
here.We do not have snow here.
here.I'm quite a stranger around here.
here.I know if you live here.
here.I have a chronic pain here.
here.You are secure from danger here.
here.Don't play baseball here.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Her \Her\, Here \Here\, pron. pl. [OE. here, hire, AS. heora,
   hyra, gen. pl. of h[=e]. See {He}.]
   Of them; their. [Obs.] --Piers Plowman.
   [1913 Webster]
 
      On here bare knees adown they fall.   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Here \Here\, n.
   Hair. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Here \Here\ (h[~e]r), pron.
   1. See {Her}, their. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Her; hers. See {Her}. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Here \Here\ (h[=e]r), adv. [OE. her, AS. h[=e]r; akin to OS.
   h[=e]r, D. hier, OHG. hiar, G. hier, Icel. & Goth. h[=e]r,
   Dan. her, Sw. h[aum]r; fr. root of E. he. See {He}.]
   1. In this place; in the place where the speaker is; --
    opposed to {there}.
    [1913 Webster]
 
       He is not here, for he is risen.   --Matt.
                          xxviii. 6.
    [1913 Webster]
 
   2. In the present life or state.
    [1913 Webster]
 
       Happy here, and more happy hereafter. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To or into this place; hither. [Colloq.] See {Thither}.
    [1913 Webster]
 
       Here comes Virgil.          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
       Thou led'st me here.         --Byron.
    [1913 Webster]
 
   4. At this point of time, or of an argument; now.
    [1913 Webster]
 
       The prisoner here made violent efforts to rise.
                          --Warren.
    [1913 Webster]
 
   Note: Here, in the last sense, is sometimes used before a
      verb without subject; as, Here goes, for Now (something
      or somebody) goes; -- especially occurring thus in
      drinking healths. "Here's [a health] to thee, Dick."
      --Cowley.
      [1913 Webster]
 
   {Here and there}, in one place and another; in a dispersed
    manner; irregularly. "Footsteps here and there."
    --Longfellow.
 
   {It is neither, here nor there}, it is neither in this place
    nor in that, neither in one place nor in another; hence,
    it is to no purpose, irrelevant, nonsense. --Shak.
    Herea-bout

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 here
  yesterday

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top