ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-freshness-

F R EH1 SH N AH0 S   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: freshness, *freshness*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freshness[N] ความสดชื่น, See also: ความกระชุ่มกระชวย, Syn. spryness, vigorousness, Ant. fatigue, tireness, weakness

English-Thai: Nontri Dictionary
freshness(n) ความสด,ความจืด,ความใหม่,ความสดชื่น,ความสดใส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Staleness is sadness, freshness brings joyความเหม็นอับคือความทุกข์ ความสะอาดนำความสุข Like Stars on Earth (2007)
I want a Freshness Burger, regular.ผมเอา เฟรชเนสต์ เบอเกอร์, ขนาดธรรมดาครับ Cyborg Girl (2008)
I want a regular Freshness Burger.ผมเอา เฟรชเบอกอร์ บนาดธรรมดา Cyborg Girl (2008)
Speaking of things that are past their freshness date, didn't you graduate...ช่างพูดได้โบราณแท้ พี่ชาย Sadie Hawkins (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
freshnessThis cuttlefish has started to lose its freshness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสด[N] freshness, Syn. ความใหม่, ความสดใหม่, Example: ในซุปเปอร์มาเก็ตพวกผักผลไม้จะมีความสดมากกว่า

CMU English Pronouncing Dictionary
FRESHNESS F R EH1 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
freshness (n) frˈɛʃnəs (f r e1 sh n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Freshness \Fresh"ness\, n.
   The state of being fresh.
   [1913 Webster]
 
      The Scots had the advantage both for number and
      freshness
      of men.                 --Hayward.
   [1913 Webster]
 
      And breathe the freshness of the open air. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Her cheeks their freshness lose and wonted grace.
                          --Granville.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 freshness
   n 1: the property of being pure and fresh (as if newly made);
      not stale or deteriorated; "she loved the freshness of
      newly baked bread"; "the freshness of the air revived him"
      [ant: {staleness}]
   2: originality by virtue of being refreshingly novel [syn:
     {freshness}, {novelty}]
   3: an alert and refreshed state [syn: {freshness}, {glow}]
   4: originality by virtue of being new and surprising [syn:
     {novelty}, {freshness}]
   5: the trait of being rude and impertinent; inclined to take
     liberties [syn: {crust}, {gall}, {impertinence}, {impudence},
     {insolence}, {cheekiness}, {freshness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top