ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-objection!

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: objection!, -objection!-, *objection!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Objection! - Objection sustained.คัดค้าน อนุมัติ Goodfellas (1990)
Objection! Why is this relevant?ขอค้านค่ะ เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องอะไรด้วย Legally Blonde (2001)
- Objection! - Grounds?ขอค้านครับ Defending Your Life (2011)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(Ich erhebe) Einspruch! [jur.] | Einspruch (wird) stattgegeben! | Einspruch abgelehnt!Objection! | Objection sustained! | Objection overruled! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Objection \Ob*jec"tion\, n. [L. objectio: cf. F. objection.]
   1. The act of objecting; as, to prevent agreement, or action,
    by objection. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is, or may be, presented in opposition; an
    adverse reason or argument; a reason for objecting;
    obstacle; impediment; as, I have no objection to going;
    unreasonable objections. "Objections against every truth."
    --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
   3. Cause of trouble; sorrow. [Obs. or R.]
    [1913 Webster]
 
       He remembers the objection that lies in his bosom,
       and he sighs deeply.         --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Exception; difficulty; doubt; scruple.
     [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 objection /ɔbʒɛksjɔ̃/ 
  objection

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top