ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-don

D AA1 N   
168 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: don, -don-, *don*
Possible hiragana form: -どん
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
don't seeอย่ามัวแต่มอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
don[N] หัวหน้ามาเฟีย, See also: เจ้าพ่อมาเฟีย, หัวหน้าแกงค์
don[VT] สวมใส่ (คำทางการ), See also: ใส่เสื้อ, Syn. wear
done[ADJ] เสร็จสิ้น, See also: จบ, เสร็จ, เรียบร้อย, Syn. complete, ended, Ant. unfinished, incomplete
dong[SL] อวัยวะเพศชาย
don't[ABBR] ไม่ (คำย่อของ do not)
donee[N] ผู้ได้รับบริจาค (คำทางการ), See also: ผู้รับของบริจาค, Syn. recipient, assignee
donor[N] ผู้บริจาค, Syn. benefactor, giver, patron, supporter
donate[VT] บริจาค, See also: มอบให้, อุทิศให้, Syn. bestow, devote
donkey[N] คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. idiot, imbecile, dope, Ant. genius, sage
donkey[N] ลา, Syn. ass, burro

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
don(ดอน) n. คำที่ใช้เรียกผู้ชายสเปน,บุคคลสำคัญ vt. ใส่เสื้อ
don juan(ดอนวาน') n. ชายเจ้าชู้,นักล่าผู้หญิงเพื่อการเสพย์สวาท,เสื้อผู้หญิง
don't(โดนทฺ) do not, See also: don'ts n.,pl. ข้อห้าม,เรื่องต้องห้าม
dona(ดอ'นะ) n. คุณนาย
donate(โด'เนท) vt. บริจาค,มอบให้,ให้,อภินันทนาการ. vi. มอบของขวัญให้,บริจาค,อภินันทนาการ. n., Syn. give
donation(โดเน'เชิน) n. การบริจาค,การมอบให้,ของที่บริจาค,เงินที่บริจาค,ของขวัญ, Syn. grant
donative(ดอน'นะทิฟว) n. สิ่งที่บริจาค,ของบริจาค,เงินบริจาค,ของขวัญ
done(ดัน) v. กริยาช่อง 3 ของ do. -adj. สมบูรณ์,เสร็จ,เรียบร้อย,ตลอด,ต้มสุกแล้ว,หมดแรงใช้การไม่ได้,ใช้หมดแล้ว -Phr. (done for เหนื่อย,หมดแรง,ตาย,ใกล้ตาย) . Phr. (done in หมดแรง อ่อนเพลียมาก) ., See also: done! ใช้การได้! เห็นด้วย คำที่มีความหมายเหมือนกั
donee(โด'นี') n. ผู้ได้รับบริจาค
donkey(ดอง'คี) n. ลา,คนโง่,คนหัวรั้น. -adj. เป็นเครื่องเสริม

English-Thai: Nontri Dictionary
don(vt) สวม,ใส่
donate(vt) อภินันทนาการ,บริจาค,ให้,มอบให้
donation(n) การมอบให้,การบริจาค,ของบริจาค,ของขวัญ
done(vt) pp ของ do
donkey(n) คนโง่,ลา,คนหัวรั้น
donor(n) ผู้ให้,ผู้บริจาค,ผู้บริจาคเลือด,ผู้มอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
donatio inter vivos (L.)การให้ที่มีผลระหว่างมีชีวิต [ดู gift inter vivos] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
donatio mortis causa (L.)การให้ที่มีผลเมื่อตายแล้ว [ดู gife causa mortis] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
donative intentเจตนาให้ (โดยเสน่หา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doneeผู้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
donorผู้ให้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
donorผู้ให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
donor policyกรมธรรม์บริจาค [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
donor, general; donor, universalผู้ให้เลือดหมู่โอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
donor, universal; donor, generalผู้ให้เลือดหมู่โอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Donalson's Applicatorsเครื่องสอดใส่แร่แบบโดแนลสัน [การแพทย์]
Donation of organsการบริจาคอวัยวะ [TU Subject Heading]
Donitzยุงแอไคไนตัส [การแพทย์]
Donkey Raisesขี่หลังเขย่งเท้า [การแพทย์]
Donor Areaบริเวณให้ [การแพทย์]
Donor Countries/ International Organizationsประเทศ/องค์การระหว่างประเทศผู้ให้ [การทูต]
Donor countryประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ [เศรษฐศาสตร์]
Donor Setsชุดเจาะเลือดผู้บริจาคที่ใช้สำหรับเจาะเลือดใส่ขว [การแพทย์]
Donor Siteตำแหน่งที่จะต้องเอากระดูกออกไป,ตำแหน่งที่ย้ายเนื้อเยื่อไปปลูกที่อื่นที่บริเวณให้ [การแพทย์]
Donorsผู้ให้เลือด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Don't mind (slang) ไม่ถือสา ไม่ใส่ใจ
See also: A. attend,
donny[ดอนนี่] (n ) (แสลง) ส้วมซึมขนาดเล็ก ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนาหรือทุ่งหญ้าไกลๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don Corleone...Don Corleone... The Godfather (1972)
Then I said to my wife, "For justice, we must go to Don Corleone. "แล้วผมพูดกับภรรยาของฉัน "สำหรับความยุติธรรมที่เราจะต้องไป Don Corleone". The Godfather (1972)
Don Barzini.ดอน Barzini The Godfather (1972)
Don Corleone, I'm honored and grateful that you have invited me.Don Corleone ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณที่คุณได้เชิญผม The Godfather (1972)
Don Corleone, I'm honored and grateful that you have invited me on the wedding day of your daughter.Don Corleone ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณที่คุณได้เชิญผม ในวันแต่งงานของลูกสาวของคุณ The Godfather (1972)
Don Corleone.Don Corleone The Godfather (1972)
Don Corleone, I'm going to leave you now, because I know you're busy.Don Corleone, ฉันจะปล่อยให้คุณตอนนี้เพราะฉันรู้ว่าคุณกำลังยุ่ง The Godfather (1972)
Don Corleone.Don Corleone The Godfather (1972)
If you consider a million dollars in cash just finance, te salud Don Corleone.หากคุณพิจารณาล้านดอลลาร์ในเงินสดเพียงแค่เงินทุน, TE Salud Don Corleone The Godfather (1972)
Let's face it, with all due respect, the Don - rest in peace - was slipping.ปล่อยให้หน้ามันด้วยความเคารพจากทุกส่วนที่เหลือดอนในความสงบได้รับการลื่นไถล The Godfather (1972)
And I'm sending Fredo to Las Vegas, under the protection of Don Francesco of L.A.และฉันส่งเฟรโด้ไปลาสเวกัส ภายใต้การคุ้มครองของดอนฟแอล The Godfather (1972)
I kiss your hand, Don Tommasino.ผมจูบมือดอน Tommasino ของคุณ The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
donAbove all, don't tell a lie.
donA child has the problem which parents don't know.
donA couch potato is something that I don't want to be.
donActually there are many cases where it isn't 'have=object, done=causative verb'.
donAdmitting what you say, I don't like the way you say it.
donAdvances in science don't always benefit humanity.
donA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
donAfter all is said and done, he was a first-rate novelist.
donAfter all we had done, he was still ungrateful.
donAfter he had done his homework, he watched TV.
donAfter I had done my homework, I went to bed.
donA home is a once-in-a-lifetime purchase so you don't want to make any snap decisions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่า[AUX] do not, See also: don't, never, Example: เวลาซื้อของอย่าเชื่อผู้ขาย ร้อยทั้งร้อยเขาต้องบอกว่าของเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้, Thai definition: คำประกอบกริยาบอกความห้ามหรือไม่ยอมให้ทำการต่างๆ
สุก[ADJ] cooked, See also: done, Ant. ดิบ, Example: เราไปซื้อเป็ดย่างสักครึ่งตัวเพื่อรับประทานกับข้าวสุก, Thai definition: อาหารที่ผ่านการแปรสภาพด้วยความร้อน
ลา[N] donkey, Example: ลาตัวนี้เชื่องมากยอมให้เด็กๆ ลูบหัวเล่น, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Equus asinus ในวงศ์ Equidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับม้า รูปร่างคล้ายม้าแต่ตัวเล็กกว่า หูยาว ปลายหางเป็นพู่ ขนแผงคอสั้นตั้งตรง มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา
เงินบริจาค[N] donation, See also: gift, contribution, Syn. เงินช่วยเหลือ, Example: ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินบริจาคช่วยเหลือจากทางการกันอย่างทั่วถึง, Thai definition: เงินที่สละให้เพื่อร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ผู้บริจาค[N] donator, See also: donor, giver, contributor, sponsor, Syn. ผู้ให้, ผู้สงเคราะห์, Ant. ผู้รับบริจาค, Example: ผู้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทขึ้นไปจะได้รับการจารึกชื่อไว้ที่กำแพงตึก, Count unit: คน, Notes: (บาลี)
ผู้ให้[N] giver, See also: donor, supplier, sponsor, contributor, Syn. ผู้บริจาค, ผู้อุทิศ, ผู้เสียสละ, Ant. ผู้รับ, Example: พ่อแม่คือผู้ให้เสมอ ถึงแม้ลูกจะเติบโต ปีกกล้าขาแข็งแล้วก็ตาม, Count unit: คน, Thai definition: ยกหรือมอบสิ่งที่เป็นของตนแก่ผู้อื่น
ได้ที่[ADV] done to a turn, Syn. เหมาะ, พอดี, ถึงที่กะไว้, ถึงที่เหมาะ, Example: เธอเคี่ยวกะทิจนได้ที่
ทำทาน[V] donate, See also: give alms, Syn. ให้ทาน, บริจาคทาน, Example: แม่ไปทำทานที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เนื่องในวันเกิดทุกๆ ปี
ทิ้งทาน[V] donate, See also: give away alms by scattering, Syn. โปรยทาน, Example: เมื่อแห่นาครอบโบสถ์เสร็จแล้ว นาคก็จะทิ้งทานให้กับผู้ที่มาแห่นาค, Thai definition: ให้ทานโดยวิธีหว่านหรือโปรยสตางค์หรือเหรียญ
ทายก[N] grantor, See also: donor, donator, Syn. ผู้ให้, Ant. ทายิกา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanābat) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege   
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift   FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
บริจาคโลหิต[v. exp.] (børijāk lōhit) EN: donate blood   FR: donner son sang
ช่วยบอกที[v. exp.] (chūay bøk thī) FR: donner des explications
ดังนั้น[X] (dangnan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence   FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors
ดาต้า[n.] (dātā) EN: data   FR: données [fpl]
ดีด[v.] (dīt) EN: flick ; flip   FR: donner un petit coup ; faire une pichenette
โดนาเตลโล[n. exp.] (Dōnātēllō) EN: Donatello   FR: Donatello
ดอน โจวันนี[n. prop.] (Døn Jōwannī) EN: Don Giovanni   FR: Don Giovanni
ดอนเมือง[n. prop.] (Døn Meūang) EN: Don Muang   FR: Don Muang

CMU English Pronouncing Dictionary
DON D AA1 N
DONE D AH1 N
DONA D OW1 N AH0
DONG D AO1 NG
DONS D AA1 N Z
DONN D AA1 N
DONG D AO1 NG G
DONZE D AA1 N Z
DON'T D OW1 N T
DONAT D OW1 N AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Don (n) dˈɒn (d o1 n)
don (v) dˈɒn (d o1 n)
Dont (n) dˈount (d ou1 n t)
done (v) dʌn (d uh n)
dons (v) dˈɒnz (d o1 n z)
don't (v) dount (d ou n t)
donor (n) dˈounər (d ou1 n @ r)
Donuts (n) dˈounʌts (d ou1 n uh t s)
Donald (n) dˈɒnld (d o1 n l d)
donate (v) dˈounˈɛɪt (d ou1 n ei1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不要[bù yào, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ, ] don't!; must not, #244 [Add to Longdo]
东西[dōng xī, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ, 西 / 西] east and west, #340 [Add to Longdo]
东西[dōng xi, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ˙, 西 / 西] thing; stuff; person, #340 [Add to Longdo]
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, / ] to use; to act; to move; to change, #769 [Add to Longdo]
[dǒng, ㄉㄨㄥˇ, ] to understand; to know, #856 [Add to Longdo]
[dōng, ㄉㄨㄥ, / ] east; host (i.e. sitting on east side of guest); landlord; surname Dong, #1,096 [Add to Longdo]
难道[nán dào, ㄋㄢˊ ㄉㄠˋ, / ] don't tell me ...; could it be that...?, #1,728 [Add to Longdo]
动物[dòng wù, ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] animal, #1,761 [Add to Longdo]
动作[dòng zuò, ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] movement; motion; action, #1,808 [Add to Longdo]
[dōng, ㄉㄨㄥ, ] winter, #1,965 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
鈍角[どんかく, donkaku] (n) มุมป้าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
どんな[どんな, donna] อย่างไหน แบบไหน
鈍物[どんぶつ, donbutsu] (n ) คนหัวทึบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Don Juan {m}Don Juan [Add to Longdo]
Donator {m}; Spender {m}donator; donor [Add to Longdo]
Donner {m}thunder [Add to Longdo]
Donnerbüchse {f}blunderbuss [Add to Longdo]
Donnerschlag {m}peal of thunder [Add to Longdo]
Donnerschlag {m} | Donnerschläge {pl}thunderclap | thunderclaps [Add to Longdo]
Donnerstag {m}Thursday [Add to Longdo]
Donnerstimme {f} | Donnerstimmen {pl}thundering voice | thundering voices [Add to Longdo]
Donnervogel {m} (Mythologie)thunderbird [Add to Longdo]
Donnerwetter {n}golly [Add to Longdo]
Donnerwetter {n}gosh [Add to Longdo]
Universitätsdozent {m} (insb. in Cambridge oder Oxford)don [Br.] [Add to Longdo]
donnern | donnernd | gedonnert | donnert | donnerteto thunder | thundering | thundered | thunders | thundered [Add to Longdo]
donnernto rifle [Add to Longdo]
donnernto blast [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どないしたん[, donaishitan] (exp) (osb [Add to Longdo]
どなたか[, donataka] (n) (hon) (See 何方・どなた) someone [Add to Longdo]
どなり立てる;怒鳴り立てる;呶鳴り立てる[どなりたてる, donaritateru] (v1) to stand and shout [Add to Longdo]
どの位(P);何の位[どのくらい(P);どのぐらい(P), donokurai (P); donogurai (P)] (exp,n,n-adv) (uk) how long; how far; how much; (P) [Add to Longdo]
どの場合にも[どのばあいにも, donobaainimo] (exp) in any case; in either case; whichever the case may be [Add to Longdo]
どの道;何の道[どのみち, donomichi] (adv) anyway; anyhow; at any rate; in any case [Add to Longdo]
どの辺(P);何の辺[どのへん, donohen] (n) whereabouts; (P) [Add to Longdo]
どの面下げて;どの面さげて[どのつらさげて, donotsurasagete] (exp) How could I (you, etc.) ...?; How dare you (they, etc.) (have the nerve to) ...? [Add to Longdo]
どの様;何の様[どのよう, donoyou] (exp,adj-na) how [Add to Longdo]
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
寄贈[きぞう, kizou] donation, gift [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
土のう[どのう, donou] Sandsack [Add to Longdo]
曇天[どんてん, donten] bewoelkter_Himmel [Add to Longdo]
木曜[もくよう, mokuyou] Donnerstag [Add to Longdo]
木曜日[もくようび, mokuyoubi] Donnerstag [Add to Longdo]
殿[どの, dono] HALLE, PALAST, HERR [Add to Longdo]
殿[どの, dono] Feudalherr [Add to Longdo]
殿[どの, dono] -dono Herrn... [Add to Longdo]
迅雷[じんらい, jinrai] Donnerschlag [Add to Longdo]
鈍器[どんき, donki] stumpfer (als Waffe benutzter), Gegenstand [Add to Longdo]
鈍感[どんかん, donkan] gefuehllos, stumpf, dickfaellig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Don \Don\, v. t. [imp. & p. p. {Donned}; p. pr. & vb. n.
   {Donning}.] [Do + on; -- opposed to doff. See {Do}, v. t.,
   7.]
   To put on; to dress in; to invest one's self with.
   [1913 Webster]
 
      Should I don this robe and trouble you. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      At night, or in the rain,
      He dons a surcoat which he doffs at morn. --Emerson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Don \Don\ (d[o^]n), n. [Sp. don; akin to Pg. dom, It. donno; fr.
   L. dominus master. See {Dame}, and cf. {Domine}, {Dominie},
   {Domino}, {Dan}, {Dom}.]
   1. Sir; Mr; Signior; -- a title in Spain, formerly given to
    noblemen and gentlemen only, but now common to all
    classes.
    [1913 Webster]
 
       Don is used in Italy, though not so much as in
       Spain. France talks of Dom Calmet, England of Dan
       Lydgate.               --Oliphant.
    [1913 Webster]
 
   2. A grand personage, or one making pretension to
    consequence; especially, the head of a college, or one of
    the fellows at the English universities. [Univ. Cant] "The
    great dons of wit." --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Don
   n 1: a Spanish gentleman or nobleman
   2: teacher at a university or college (especially at Cambridge
     or Oxford) [syn: {preceptor}, {don}]
   3: the head of an organized crime family [syn: {don}, {father}]
   4: Celtic goddess; mother of Gwydion and Arianrhod; corresponds
     to Irish Danu
   5: a European river in southwestern Russia; flows into the Sea
     of Azov [syn: {Don}, {Don River}]
   6: a Spanish courtesy title or form of address for men that is
     prefixed to the forename; "Don Roberto"
   v 1: put clothing on one's body; "What should I wear today?";
      "He put on his best suit for the wedding"; "The princess
      donned a long blue dress"; "The queen assumed the stately
      robes"; "He got into his jeans" [syn: {wear}, {put on},
      {get into}, {don}, {assume}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 don /dɔ̃/ 
  gift; present; dowry

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Don /dɔn/ 
  thu

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Don /dɔn/
  Don

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top