ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-crayon

K R EY1 AA2 N   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: crayon, -crayon-, *crayon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crayon[VT] เขียนด้วยดินสอสี
crayon[N] ดินสอสี, Syn. wax crayon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crayon(เคร'ออน,-เอิน) n. ดินสอสี,ดินสอเทียน,ดินสอขี้ผึ้ง,ดินสอชอล์ค,ภาพที่เขียนด้วยดินสอดังกล่าว, See also: crayonist n. ดูcrayon

English-Thai: Nontri Dictionary
crayon(n) ดินสอสี,ดินสอเทียน,ชอล์กสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crayonถ่านแท่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crayon engraving; crayon manner๑. กลวิธีพิมพ์แบบเขียนถ่าน๒. ภาพพิมพ์แบบเขียนถ่าน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crayon manner; crayon engraving๑. กลวิธีพิมพ์แบบเขียนถ่าน๒. ภาพพิมพ์แบบเขียนถ่าน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crayon drawingภาพวาดเส้นด้วยวัสดุที่เป็นแท่ง [TU Subject Heading]
Crayonsสีแท่งใหญ่ๆ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สีเทียน[N] crayon

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินสอ[n.] (dinsø) EN: pencil   FR: crayon [m]
ดินสอดำ[n. exp.] (dinsø dam) EN: pencil   FR: crayon [m] ; crayon noir [m]
ดินสอไม้[n. exp.] (dinsø māi) EN: pencil   FR: crayon [m]
ดินสอสี[X] (dinsø sī) EN: coloured pencil ; pastel   FR: crayon de couleur [m]
สีเทียน[n.] (sī thīen) EN: creyon   FR: crayon de cire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAYON    K R EY1 AA2 N
CRAYONS    K R EY1 AA2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crayon    (v) krˈɛɪən (k r ei1 @ n)
crayons    (v) krˈɛɪənz (k r ei1 @ n z)
crayoned    (v) krˈɛɪənd (k r ei1 @ n d)
crayoning    (v) krˈɛɪənɪŋ (k r ei1 @ n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜡笔[là bǐ, ㄌㄚˋ ㄅㄧˇ, / ] crayon, #26,583 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buntstift {m}; Malstift {m}; Zeichenstift {m} | Buntstifte {pl}; Malstifte {pl}; Zeichenstifte {pl}crayon | crayons [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
crayon de couleur(n) |m| ดินสอสี
crayon noir(n) |m| ดินสอ(ปกติไส้สีดำ)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crayon \Cray"on\ (kr?"?n), n. [F., a crayon, a lead pencil
   (crayon Cont['e] Cont['e]'s pencil, i. e., one made a black
   compound invented by Cont['e]), fr. craie chalk, L. creta;
   said to be, properly, Cretan earth, fr. Creta the island
   Crete. Cf. {Cretaceous}.]
   1. An implement for drawing, made of clay and plumbago, or of
    some preparation of chalk, usually sold in small prisms or
    cylinders.
    [1913 Webster]
 
       Let no day pass over you . . . without giving some
       strokes of the pencil or the crayon. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: The black crayon gives a deeper black than the lead
      pencil. This and the colored crayons are often called
      chalks. The red crayon is also called sanguine. See
      {Chalk}, and {Sanguine}.
      [1913 Webster]
 
   2. A crayon drawing.
    [1913 Webster]
 
   3. (Electricity) A pencil of carbon used in producing
    electric light.
    [1913 Webster]
 
   {Crayon board}, cardboard with a surface prepared for crayon
    drawing.
 
   {Crayon drawing}, the act or art of drawing with crayons; a
    drawing made with crayons.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crayon \Cray"on\, v. t. [imp. & p. p. {Crayoned} (-?nd); p. pr.
   & vb. n. {Crayoning}.] [Cf. F. crayonner.]
   To sketch, as with a crayon; to sketch or plan.
   [1913 Webster]
 
      He soon afterwards composed that discourse, conformably
      to the plan which he had crayoned out.  --Malone.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crayon
   n 1: writing implement consisting of a colored stick of
      composition wax used for writing and drawing [syn:
      {crayon}, {wax crayon}]
   v 1: write, draw, or trace with a crayon

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 crayon /kʀɛjɔ̃/ 
  pencil

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top