ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-饮酒-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 饮酒, *饮酒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饮酒[yǐn jiǔ, ˇ ㄐㄧㄡˇ, / ] to drink wine, #10,653 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on. Get a beer. Get involved.[CN] 来呀 饮酒作乐 Vampire Killers (2009)
Regular tasks like eating, drinking, driving, also his feelings... lie embedded in his sub-conscious mind.[CN] 但仍然可以正常的用餐、饮酒、驾驶 还有他的感觉... ...这些都被嵌入了他的潜意识里 Ghajini (2008)
You guys arnt merlot drinkers are ya[CN] 你不是一个饮酒者吧? Farm House (2008)
No booze.[CN] 禁止饮酒. Old Bones (2008)
I read once that drinking was dangerous... so I gave up reading.[CN] 我在书上读到 饮酒有害健康 所以我再也不看书了 Thomas Kinkade's Christmas Cottage (2008)
At least, I assume You kept yourself free of all pollution. You're able to admit, aren't you,[CN] 好吧 那至少你一定未曾受 到过其他的污染,你敢摸着 《古兰经》起誓 自己从未饮酒么? The Infidel (2010)
Just stop drinking and don't leave us.[CN] 只要停止饮酒,不要离开我们。 What Doesn't Kill You (2008)
But we might have a new angle. You know how you're not supposed to mix prescription medication with alcohol?[CN] 服用处方药的时候不能饮酒是吧 Blind Spot (2010)
She is not responding, but Billy has updated me on her mission status.[CN] 她在哪? 一个叫"迷魂井"的饮酒营业机构 Knight Fever (2008)
The decompensation was mainly the result of disorders related to eating, which includes alcohol consumption.[CN] 现在的状况并不特殊 只是食物出现了问题 准确的说是 饮酒过量吧 Maradona by Kusturica (2008)
- Body shots?[CN] -在饮酒里? Spring Breakdown (2009)
Passed the bar exam before he was old enough to drink.[CN] 法定饮酒年龄之前他就赢得了喝啤酒大赛. High School (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top