ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-难缠-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 难缠, *难缠*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
难缠[nán chán, ㄋㄢˊ ㄔㄢˊ, / ] (usu. of people) difficult; demanding; troublesome; unreasonable; hard to deal with, #34,855 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah. He's gonna give you trouble.[CN] 是的,你会觉得他难缠 The Cincinnati Kid (1965)
Larger than death, you mean.[CN] 比死亡还难缠 Family Plot (1976)
Don't go there alone. They're tough customers.[CN] 别单独去那儿,那些顾客很难缠 Rififi (1955)
He's a half-wit, but dangerous when mad.[CN] 他是个傻瓜,但要是疯了就难缠 Yojimbo (1961)
Dukey, if this thing blows up... the feds will be the least of our problems.[CN] 杜奇,这次万一搞砸的话 我们得罪的人 会比联邦政府还难缠 The Sting (1973)
A tough, tight outfit![CN] 真是难缠的对手! T-Men (1947)
This guy's got 'em like that. He's everything they say he is.[CN] 这家伙很难缠 他很拼命 大家都这么说 The French Connection (1971)
Brother-in-laws are the worst.[CN] 小舅子最难缠 Frenzy (1972)
Alright, I don't want you to think that I am pushy![CN] 好吧 我不想让你觉得我难缠 The Crimes of the Black Cat (1972)
Though I had wretched wives, I had an excellent lawyer.[CN] Though I had wretched wives, I had an excellent lawyer. 尽管我的老婆们很难缠, 可我有个出色的律师 Strange Cargo (1940)
Oh, Shooter tell me is this young man of yours gonna give me any trouble?[CN] 哦 , 修特 我问你 你说的这个年轻人难缠吗 ? The Cincinnati Kid (1965)
I hear you're a difficult man to do business with.[CN] 我听说你是个很难缠的生意人 T-Men (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top