ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-钥匙

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 钥匙, -钥匙-, *钥匙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钥匙[yào shi, ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] key; CL:把[ba3], #5,876 [Add to Longdo]
钥匙[yào shi liàn, ㄧㄠˋ ㄕ˙ ㄌㄧㄢˋ, / ] keychain, #76,101 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have you got that down? Yes, sir. Yeah, I put the turn key on 'em with my hands![CN] 我徒手勒着那小子的脖子 把他的钥匙抢了过来 The Whole Town's Talking (1935)
- Where's the key?[CN] -钥匙在哪里 Wuthering Heights (1939)
Do? I'll put her under lock and key if need be.[CN] 做什么 我会把她放在锁和钥匙之下 如果需要的话 Wuthering Heights (1939)
You'd better take the key.[CN] 你最好拿着钥匙 The Great Dictator (1940)
You'd better hide. I'll get the key to the cellar.[CN] 你最好藏起来,我去拿地下室的钥匙 The Great Dictator (1940)
I will give you back your key, you will need it for someone else.[CN] 我把钥匙还给你,你得给别人开门! Seduction (1929)
Your key![CN] 把你的钥匙给我! Seduction (1929)
Peeking through keyholes, chasing fire engines waking people up in the night to ask questions stealing pictures off old ladies?[CN] 从钥匙孔里偷窥 追逐救火车... 把人半夜摇醒问问题 偷老女人的照片? His Girl Friday (1940)
Well, Charlie gave me the key[CN] Charlie 给了我这把钥匙 Bordertown (1935)
Find that key, and bring me a bottle of wine.[CN] 去找钥匙 而且带给我一瓶酒 Wuthering Heights (1939)
You went to the house, and at the door... my wife handed you the key.[CN] 你走向了房子.在门口 我妻子给了你钥匙 One Hour with You (1932)
Get his keys. See if he has one that'll open it.[CN] 拿来钥匙 看是不是开这个的 The Long Voyage Home (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top