ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-谢谢

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 谢谢, -谢谢-, *谢谢*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谢谢[xiè xie, ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄝ˙, / ] to thank; thanks, #957 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And such lovely flowers! Thanks![CN] 多漂亮的花 谢谢 The Blue Angel (1930)
I'm really really thankful.[CN] 真的谢谢 Episode #1.5 (2004)
I'm not going to play with you[CN] 谢谢您了 Episode #1.7 (2004)
- No, thanks.[CN] - 不了 谢谢 'G' Men (1935)
- Thank you.[CN] -谢谢 The 39 Steps (1935)
"Thank you for the egg."[CN] 谢谢你给的鸡蛋 The Circus (1928)
Thank you, Yoon.[CN] 谢谢你小允 Episode #1.5 (2004)
I will carry that for you[CN] 没关系 谢谢不好意思 Episode #1.7 (2004)
Thank you for saving my life, Yoon.[CN] 谢谢你救了我一命 Episode #1.5 (2004)
Thank you[CN] 谢谢老板娘谢谢 只要能够让她 Episode #1.8 (2004)
You know right?[CN] 谢谢来准备一下 Episode #1.2 (2004)
I'm going somewhere far[CN] 本来我早就想还给你了 谢谢你大叔 Episode #1.7 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top