ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-诸多-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 诸多, *诸多*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诸多[zhū duō, ㄓㄨ ㄉㄨㄛ, / ] a lot of; a great many; a good deal of, #4,201 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've been reading Kipling. "The sins ye do by two and two you must pay for, one by one!"[CN] 你一直在念吉普林的作品 今世纪的诸多错误 每一个你都要偿还 Lifeboat (1944)
A few things- many things.[CN] 一些事物——诸多事物 The Koumiko Mystery (1965)
- I've got lots to do.[CN] 我也有诸多要事缠身 Foreign Correspondent (1940)
They thought they'd had various agreements about spheres of influence with Mr Churchill - if they left Greece pretty much in British hands, they could have certain proportional influences in Hungary, Romania, Bulgaria, particularly Poland.[CN] 他们认为他们已和丘吉尔先生 就势力范围达成了诸多协议... 如果他们把希腊大致上留在英国手里的话, 他们就能在匈牙利,罗马尼亚,保加利亚, 特别是在波兰 获得相应的一定影响力 The Bomb: February-September 1945 (1974)
? You can't recall a tender thought to show how much you care ?[CN] 你失去甜蜜的回忆 和诸多关爱 Night Train to Munich (1940)
Plans of hydraulic machinery and maps of weather-forecasting flicker with arrows, symbols and agitated diagrams.[CN] 在诸多箭头、符号和图解中 呈现水力结构学和气象图 Prospero's Books (1991)
We had to get agreement from other departments, the EEC, Washington, the kumrani Embassy.[CN] 我们得跟诸多部门达成共识 We had to get agreement from other departments, 欧共体 华盛顿 库朗大使馆 the EEC, Washington, the kumrani Embassy. The Moral Dimension (1982)
I am happy to receive you here,... and ask you to forgive the absence of comforts.[CN] 我很高兴欢迎你们来我家 请原谅我们这里的诸多不便 The Beast (1975)
"The regular stops at Basel and Paris will now not be made.[CN] 本列车将不在巴塞尔和巴黎停车靠站 诸多不便,希望你们谅解 The Cassandra Crossing (1976)
During my many sleepless nights, I've been thinking, and I came to the conclusion that we're no match for each other.[CN] 在我那诸多不眠之夜 我一直在思考 而我得出了这样的结论 我们不适合对方 Ivan Vasilievich: Back to the Future (1973)
Equally bad for Rommel, the Desert Air Force could now operate from its home bases along the Nile, just 100 miges behind the gine.[CN] 对隆美尔同样糟的是, (英国)沙漠空军现在能从战线后仅100英里, 沿尼罗河分布的诸多基地起飞(攻击德军) The Desert: North Africa - 1940-1943 (1973)
Well, what is it that makes him, or you, think... that an organization like this, made up of well-meaning amateurs... buck up against those tough military boys of Europe?[CN] 费先生或你因何原因认为 这些善意的门外汉 能对抗诸多政治势力? Foreign Correspondent (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top