ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-碗-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *碗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[碗, wǎn, ㄨㄢˇ] bowl, small dish
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  宛 (wǎn ㄨㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] stone,  Rank: 1,939

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] bowl; cup, #2,917 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[わん, wan] (n) bowl (porcelain) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, what dd you say about losing your job for me? ,[CN] 你说丢了饭 Taki no shiraito (1933)
Nice cup o' Rosy Lee.[JA] 素敵な茶の様だ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
I lost that job because of you,[CN] 因为你我饭都丢了 Taki no shiraito (1933)
Any tea ceremony bowls?[CN] 有没有茶道用的 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
Now, you wash the dishes.[CN] 你们洗 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hynkel ruled the nation with an iron fist.[CN] 希克勒以铁统治了这个国家 The Great Dictator (1940)
What a pile of dirty dishes![CN] 这么多脏 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
* They fed me on corn bread and beans[CN] 他们给我吃玉米面包和 The Grapes of Wrath (1940)
-The dishes go down here.[JA] お茶とか皿は (勇気)下 Byrnes Sandwich (2016)
What did you just have a shit in the bowl?[JA] 茶に糞か? Black Sea (2014)
I think Uncle Jack sees you as a fragile little teacup.[JA] ジャックは君を 壊れやすい茶だと Apéritif (2013)
We only need a couple of dozen.[CN] 只需要几打碟而已 It's a Wonderful Life (1946)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top