ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-忠誠-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 忠誠, *忠誠*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忠诚[zhōng chéng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] devoted; fidelity; loyal; loyalty, #7,411 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
忠誠[ちゅうせい, chuusei] (adj-na,n) loyalty; sincerity; allegiance; fidelity; integrity; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want you to swear allegiance to Cersei and I want you to help me destroy her enemies.[JA] サーシーに忠誠を誓って 共に敵を破壊して頂きたい Stormborn (2017)
Pledge your sword to her cause.[JA] 陛下の大義に忠誠を示せ The Queen's Justice (2017)
Swear your allegiance to Queen Daenerys, help her to defeat my sister, and together, our armies will protect the North.[JA] デネリス女王に忠誠を誓い― 我が姉の討伐に力を貸せ さすれば共に北部を守れる The Queen's Justice (2017)
This is how Olenna Tyrell rewards centuries of service and loyalty.[JA] それこそがオレナ・タイレルが 数世紀に及ぶ忠誠心に対して報う方法だ Stormborn (2017)
We've been declared in breach of contract but we still haven't received the papers.[CN] 他們說那是一個不忠誠案 但我還沒有得到證件 Family Nest (1977)
So it appears your allegiances are somewhat flexible.[JA] どうやら閣下の忠誠心には柔軟性がある Eastwatch (2017)
I ask you to pledge your loyalty once again to House Stark, to serve as our bannermen and come to our aid whenever called upon.[JA] 今一度スターク家への忠誠を問う 旗持ちとして 招集に必ず応じるか Dragonstone (2017)
Keep believing, my good friend, you true friend.[CN] 288)}你永遠可以把我看作你真摯忠誠的朋友 Francisca (1981)
Cersei will try to rally the lords of Westeros by appealing to their loyalty, their love for their country.[JA] サーシーは愛国心を鼓舞して 諸侯の忠誠を買おうとするだろう Stormborn (2017)
- They've kept faith for generation after generation.[JA] - 彼らは何世代も忠誠を誓ってきた Dragonstone (2017)
Now I'll show you that I've always been loyal to you.[CN] 現在我要向你展示我的忠誠 Madame Bovary (1969)
to stand by thy side... and be faithful... for better or worse... for richer or for poorer... as I take for my spouse... the destiny and salvation of my homeland... to my last drop of blood... and to my last breath... in the church of the nation... before the Supreme Being.[CN] 彼此忠誠 心心相印 同甘共苦 The Devil (1972)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
忠誠[ちゅうせい, chuusei] -Treue, Loyalitaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top