ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-勃然-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 勃然, *勃然*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勃然[bó rán, ㄅㄛˊ ㄖㄢˊ, ] agitatedly; excitedly; vigorously, #68,674 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勃然[ぼつぜん, botsuzen] (adj-t,adv-to) sudden; fit of anger [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I go apeshit.[CN] 我勃然大怒 我 我开始乱砸 I go apeshit. Poker Night (2014)
Jag gets really pissed off ...when someone insults his mother.[CN] 二 贾格听到别人侮辱他母亲时... 他会勃然大怒 Happy New Year (2014)
But she'd hit the ceiling if she thought you and me were sitting here alone.[CN] 但如果她知道你和我在这独处会勃然大怒 Sex and the Single Girl (1964)
When he organizes a bridge evening, he's furious when I'm late.[CN] 他组织打桥牌的晚上 我迟到他会勃然大怒 So Sweet, So Dead (1972)
You showed David this piece, he refused to take it, you lost your temper, and you took a swing.[CN] 你把这个给David看了 但他拒绝帮你交易 你勃然大怒 一瓶子打过去 你没有证据证明 The Mystery of the Art Ace (2014)
[music SLOWS] I can't stand rocking When I fly off the handle[CN] 我勃然大怒,控制不了自己 This Means War (2012)
-That depends. -No, I mean deeply angry.[CN] 这得视情况而定 我是指勃然大怒 All About Eve (1950)
No offense, but you can fly off the handle just like that.[CN] 怕你会勃然大怒 Leviathan (2014)
My mother shows up saying my dead sister is still alive, and my father is furious with me that I'm even listening to her.[CN] 我妈突然出现 说我死去的妹妹还活着 而我的父亲却对我听信她的话勃然大怒 The Huntress Returns (2013)
I just look right back at her, and pretty soon I'm hard as a fucking rock.[CN] 但我完全不在意 我也盯回去,然后很快的就... 勃然而起 Don Jon (2013)
Oh, wouldn't I be in Mrs Potter's way? I'd never want to be a nuisance.[CN] 但如果我告诉了你 你要保证不会勃然大怒 {\3cH202020}But if I do tell you, swear not to fly off the handle. A Moorland Holiday (2014)
But, anyway, I mean, Danny got mad, real mad, so I took off before he could do something about it.[CN] 不过 反正Danny生气了 勃然大怒 所以我在他能对付我之前逃了 War of the Roses (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top