ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-切记-

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 切记, *切记*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切记[qiè jì, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] bear in mind!; be sure to remember; remember sth clearly, #19,605 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't forget! Remember![CN] 你要切记切记 Royal Tramp (1992)
And remember, Lockwood, you might be trading that fiddle in for a harp.[CN] 切记 洛克伍德 你可能从此踏上电影界 Singin' in the Rain (1952)
And, Bob... remember, you... are my number one guy.[CN] 还有巴勃... 切记 你... 你是我的左右手 Batman (1989)
Just remember curiosity in fables of old[CN] 老话说得好 切记好奇心 Calamity Jane (1953)
Remember, they're just for looking at.[CN] 切记,只能观看 Born Free (1966)
Now, remember, the Buick is in A-3, main terminal.[CN] 切记 别克车在A3出口 Rain Man (1988)
Heed my words![CN] 切记切记 Kagemusha (1980)
Of course. Never forget that, no matter what happens.[CN] 当然切记不管发生 什么事情都一样 The Night of the Generals (1967)
Yes, my dear. But please remember, round tones.[CN] 对 但请切记 圆唇音 Singin' in the Rain (1952)
Now remember, as long as you live, never to laugh at me.[CN] 切记在你有生之年绝不能笑我 All About Eve (1950)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top