ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-假冒-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 假冒, *假冒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假冒[jiǎ mào, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ, ] to impersonate; to counterfeit; to palm off an imitation, #9,499 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Consider yourself lucky. The penalty for impersonating an officer is prison.[CN] 你比较安全 假冒军官的刑期是五年 Evolution (2001)
A pseudo-religious icon from the 12th century.[CN] 12世纪的假冒宗教领袖 The Frighteners (1996)
I think this trial is a masquerade... and I won't be part of it anymore.[CN] 我认为这个审判是假冒的 我不会再参与了 The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999)
Why didn't the guy get one of those fake hands?[CN] 为什么没有人得到 的那些假冒手中? Campfire Tales (1997)
Major Iceborg will accompany you as your wife.[CN] 艾少校假冒你太太同行 The Fifth Element (1997)
His furniture's as fake as my orgasms.[CN] 他的家具的假冒 我的高潮。 Drop Dead Gorgeous (1999)
He's doing an Irwin Allen. See that?[CN] 他在假冒地震学家,看到没? Oceans (1998)
I can't cry if another faker is present, and I need this.[CN] 如果有其他假冒的人,我会哭不出来 我需要发泄 Fight Club (1999)
If you're copying another product why spend so much on ads?[CN] 既然您卖的是假冒伪劣产品 为什么还花这么多钱做广告? Da wan (2001)
I've seen a lot of spinals, Dude, and this guy's a fake.[CN] 我见过很多脊椎炎的例子 酷哥 这家伙是假冒 The Big Lebowski (1998)
He could've disguised as a SDU member.[CN] 他随便戴一个摔角手用的面纱 就可以假冒飞虎队 Running Out of Time (1999)
But don't forget about the fake dogshit.[CN] 但不要忘了 关于假冒狗屎。 Shriek If You Know What I Did Last Friday the Thirteenth (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top