ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-产卵-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 产卵, *产卵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
产卵[chǎn luǎn, ㄔㄢˇ ㄌㄨㄢˇ, / ] lay (an egg), #28,636 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is the time of spawning.[CN] 现在正是产卵 The Silent World (1956)
They breed in the crawlspaces in the conduits the very core of the building itself.[CN] 它们在狭小的空间里产卵... 在水管里... 还有建筑物的核心 Creepshow (1982)
At this time of year, she relies on another, a smaller, more agile hunter.[CN] Since she has to produce and lay eggs, 因为它需要产卵 her body must be of a certain size, 它的体型必须达到一定尺寸 and she's too big to sneak up on her prey in this crowded habitat. Hide and Seek (Forests) (2015)
The females spawn the eggs.[CN] 母的产卵. Reign of Fire (2002)
It is a very Painful work and very long.[CN] 产卵是很痛苦的,而且还要花很长时间 The Silent World (1956)
Only certain females will lay an egg.[CN] 只有特定的雌性会产卵 Episode #1.1 (2014)
You know what happens when a cuckoo hatches inside another bird's nest?[CN] 你们应该能猜到 布谷鸟为了在别的鸟巢产卵会怎么做 Spectre (2015)
More than 2 hours to put all the eggs.[CN] 直到产卵结束为止,要花两个多小时 The Silent World (1956)
Now, they lay eggs.[CN] 然后再产卵 The Silent World (1956)
You still run the risk of infection, a blood clot, the possibility that an inattentive surgeon let a barn spider lay eggs in your nose.[CN] 你还冒着感染和血栓的危险 还有粗心医生误让谷仓蜘蛛 在你鼻子上产卵的可能 The Septum Deviation (2014)
The Lepidoptera...[CN] 并在它皮下产卵 鳞翅目... Body of Love (1972)
Or a spawning salmon... find the very source of his birth... from the cold, black depth of the mysterious sea?[CN] 又或者产卵的鲑鱼 在又冷又深的神秘海洋中 找到它们的出生地? Legend (1985)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top