ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ん-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *ん*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-English: EDICT Dictionary
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to, adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to, adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to, adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
蕓薹;う[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
餛飩[こんとん;こんどん, konton ; kondon] (n) steamed manju; steamed mochi [Add to Longdo]
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
〇;○(iK)[かんすうじゼロ, kansuuji zero] (n) (See 漢数字) "kanji" zero [Add to Longdo]
〜年生まれ[〜ねんうまれ, ~ nen'umare] (exp) born in ... [Add to Longdo]
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
1000円(P);千円[せんえん, sen'en] (n) 1000 yen; (P) [Add to Longdo]
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ, 100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P) [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) { comp } decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) { comp } decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) { comp } decimal operator [Add to Longdo]
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) { comp } decimal radix [Add to Longdo]
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) { comp } decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) { comp } decimal point [Add to Longdo]
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) { comp } decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n, vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) { comp } one to one communication [Add to Longdo]
1斗缶;一斗缶[いっとかん, ittokan] (n) eighteen litre drum [Add to Longdo]
2000年対応[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
24時間;二十四時間[にじゅうよじかん, nijuuyojikan] (n) 24 hours; twenty-four hours [Add to Longdo]
2ちゃねらー;2ちゃねら[にちゃんねらー(2ちゃんねらー);にちゃんねら(2ちゃんねら), nichannera-( 2 channera-); nichannera ( 2 channera )] (n) 2channeler; 2chan user [Add to Longdo]
2ちゃねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) { comp } 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]
2進−5進;2進5進[にしんごしん, nishingoshin] (n) { comp } biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) { comp } biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) { comp } binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) { comp } binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) { comp } binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) { comp } binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) { comp } binary-coded decimal representation [Add to Longdo]

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
KY[かんきょうよめない] (slang, abbrev) person who does not know what is happening around him/her, person who cannot read his/her surrounding (from kankyou yomenai)
ずいぶ[ずいぶんさき] (n) very far future, extremely far future
にゃいけ(phrase, expression) have to do, must. (Hiroshima-ben: equal to しなければいけない)
てこったい(interjection) oh my god!
でやね(phrase, expression) no way
もも[ももんが] (n) flying squirrel
ピンセット[ぴんせっと] (n) tweezers
予選会[よせんかい] (n) A preliminary competition
俺はこなもじゃねぇ(slang) I ain't the problem.
個人所得税[こじんしょとくぜい] Personal income tax
[けん] sword, blade
安全衛生[あんぜんえいせい] health and safety
安全衛生管理[かんぜんえいせいかんり] (n) sanitation and securement management
専門機関[せんもんきかん] (n) Specialized Agencies
本開発[ほんかいはつ] (n) development
検査官[けんさかん] (n) inspector, examiner, auditor
殿堂[でんどう] (n) hallo, See also: S. palace
激おこプンプン丸[げきおこぷんぷんまる] (n, slang) state of being angry (cute expression)
無断欠勤[むだんけっきん] absence without permission
無関税港[むかんぜいこう] Free Port
焼損[しょうそん] (n, vt) burnout, loss of combustion
登録官[とうろくかん] registrar
税関[ぜいかん] customs house
線引小切手[せんびきこぎって] Crossed cheque
踵骨腱[しょうこつけん] Achilles' tendon
転造[てんぞう] (n, vt) Roll forming
酢酸ブチル[さくさんぶちる] (n) butyl acetate
銀聯カード[ぎんれん] China Union Pay card

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
รกอก[えんどつーえんど] (vi, vt, slang) ยุ่งยิ่ง

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ちゃり(n) จักรยาน

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
イケメン[いけめん] (n, colloq) ผู้ชายหล่อ สาวเห็นแล้วหลง
コラボレーション[こらぼれーしょん] 協業、協力して行う
台所用品[だいどろこようひん] (n) เครื่องครัว (Kitchenware), See also: S. 勝手道
政権交代[せいけんこうたい] การเปลี่ยนพรรคการเมืองที่มาเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาล(ดังนั้นหากเป็นแค่การเปลี่ยนพรรคร่วมรัฐบาล โดยที่พรรคที่เป็นผู้นำยังคงเป็นพรรคเดิม ก็ยังไม่สามารถใช้คำนี้ได้)

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
受信者[じゅしんしゃ, ˙, ] (n) ผู้รับ

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
技術水準[ぎじゅつすいじゅん] (adj) ล่าสุด, ใหม่สุด, ทันสมัย, ขณะนี้, See also: S. latest, newest, up-to-date, up-to-the-minute, A. old, obsolete

Longdo Dictionary ภาษา อิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
無関税港[むかんぜいこう] ท่าปลอดภาษี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お嬢さ[おじょうさん, ojousan] (n) ลูกสาว (ของคนอื่น, ให้การยกย่อง)
お誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (phrase) สุขสันต์วันเกิด
こぶみか[こぶみかん, kobumikan] (n) มะกรูด
ご免なさい[ごめんなさい, gomennasai] ขอโทษ
すみませ[すみません, sumimasen] (n) ขอโทษครับ/ค่ะ นอกเหนือจากนี้อาจใช้ในความหมายว่า ขอบคุณ เวลาที่คนอื่นต้องลำบากทำอะไรให้เรา
ただ単に[ただたんに, tadatanni] เพียง
でれ;ツンデレ[つんでれ, tsundere] (adj) อาการที่แสดงออกทางบุคลิกภาพทีแรกเป็นแบบ เย็นชา หรือกระทั่ง โหดร้าย (คือคำว่า ツンツン tsun tsun) ต่อใครคนหนึ่ง แต่ภายหลังก็เปลี่ยนเป็นอ่อนโยน (คือคำว่า デレデレdere dere) เป็นคำที่เริ่มแรกใช้ในการ์ตูน, anime ในประเทศญี่ปุ่น ก่อนจะขยายวงกว้างเป็นที่เข้าใจกันแพร่หลายมากขึ้น
こ盛り[てんこもり, tenkomori] (adv) กองเท่าภูเขา, กองทับกันสูงๆ
にく[にんにく, ninniku] (n) กระเทียม
アンケート[あんけいと, ankeito] (n) แบบสอบถาม
アンジャベル[あんじゃべる, anjaberu] (n) ดอกคาร์เนชั่น
インク[いんく, inku] (n) หมึก
インタビュー[いんたびゅー, intabyu-] (vt) สัมภาษณ์ ใช้สำหรับการสัมภาษณ์ของนักข่าวหรือผู้ดำเนินรายการ
インド洋[いんどよう, indoyou] (n) มหาสมุทรอินเดีย
クレーン[くれーん, kure-n] (n) ปั้นจั่นสำหรับยกของหนัก
グレーチング[ぐれーちんぐ, gure-chingu] (n) grating ลูกกรง ตะแกรงเหล็ก, See also: R. parallel
Image:
コラボーレション[こらぼうれしょん] (n) การร่วมมือ, การร่วมแรง
コンピューター[こんぴゅーたー, konpyu-ta-] (n) คอมพิวเตอร์
ジレンマ[じれんま, jirenma] สภาวะกลืนไม่เข้า คายไม่ออก , หนีเสือปะจระเข้, See also: S. dilemma
ダンボール[だんぼーる, danbo-ru] (n) กล่องกระดาษ
ハイフン[はいふん, haifun] (n) ยติภังค์
ハンセン病[はんせんびょう, hansenbyou] (n) โรคเรื้อน
バンコク[ばんこく, bankoku] บางกอก หรือ กรุงเทพมหานคร
ヒンズー[ひんずー, hinzu-] (n) ฮินดู
ヒンズー教[ひんずーきょう, hinzu-kyou] (n) ศาสนาฮินดู
ビーフン[びーふん, bi-fun] (n) เส้นหมี่ขาว อาจจะหมายรวมถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากแป้งข้าวเจ้า
マラソン[まらそん, marason] (n) กีฬาวิ่งมาราธอน
メロン[めろん, meron] (n) แตงเมลอน หรือ มาส์กเมลอน ออกผลในฤดูร้อน เนื้อมีทั้งสีเขียวอ่อน และสีส้ม ตามพันธุ์
ラメン[らめん, ramen] (n) ก๋วยเตี๋ยวราเมงในญี่ปุ่น
リンゴ[りんご, ringo] (n) แอปเปิ้ล
ワクチン[わくちん, wakuchin] (n) วัคซีน
一神教[いっしんきょう, isshinkyou] (n) ศาสนาประเภทเอกเทวนิยม (นับถือพระเจ้าองค์เดียว)
万国[ばんこく] (n) ทุกๆ ประเทศ, ทั้งโลก
[さん, san] (n) สาม
三十[さんじゅう, sanjuu] (n) สามสิบ
上半期[かみはんき, kamihanki] (n) ครึ่งปีแรก
下半期[しもはんき, shimohanki] (n) ครึ่งปีหลัง
不便[ふべん, fuben] (adj) ไม่สะดวก
不眠症[ふみんしょう, fuminshou] (n, pron) โรค/อาการนอนไม่หลับ
中央銀行[ちゅうおうぎんこう, chuuouginkou] (n) ธนาคารกลาง เป็นเรียกรวมหมายถึงธนาคารกลางของประเทศต่างๆ, See also: 日本銀行
中心[ちゅうしん, chuushin] (n) ศูนย์กลาง
乗務員[じょうむいん, joumuin] (n) เจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน, ลูกเรือ
乾季[かんき, kanki] (n) ฤดูแล้ง
予選[よせん, yosen] (n) รอบคัดเลือก
事件[じけん, jiken] (n) คดี
事前[じぜん, jizen] ล่วงหน้า ในชั้นต้น ก่อนเวลาจริง, See also: あらかじめ
五輪[ごりん, gorin] (n) โอลิมปิก
交番[こうばん] (n) ป้อมตำรวจ
人事部[じんじぶ, jinjibu] (n) ฝ่ายบุคคล
人参[にんじん, ninjin] (n) แครอท

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ナンキョウ[なんきょう, nankyou] (n) ข่า
ストレス発散[すとれすはっさん, sutoresuhassan] การผ่อนคลายความเครียด
短期[たんき, tanki] (vt, adj, adv) ระยะส้น, See also: A. 長期, R. 中期
短期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] (n) ปวช., วิทยาลัยเทคนิค, อาชีวศึกษา
関心[かんしん, kanshin] (vt) สนอกสนใจ
短期[たんき, tanki] (adj, adv) ช่วงเวลาส้นๆ, See also: A. 長期, R. 中期
判断[はんだん, handan] (n, vi, vt) การตัดสินใจ, ตัดสินใจ
所管[しょかん, shokan] (n, adj) อำนาจในการตัดสิน
平準化[へいじゅんか, heijunka] (n) ทำให้กระจายเท่าๆกัน
飲料水[いんりょうすい, inryousui, inryousui , inryousui] (n) น้ำดื่ม, น้ำกิน
立憲君主政体[りっけんくんしゅせいたい, rikkenkunshuseitai] การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
原案[げんあん, gen'an] (n) แผนแม่บท
喫煙所[きつえんじょ, kitsuenjo] (n) ที่สูบบุหรี่
婚姻登録証[こんいんとうろくしょう, kon'intourokushou] (n) ทะเบียนสมรส
正規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] (n) การแจกแจงปกติ
莢豌豆[さやえんどう, sayaendou] (n, adj) ถั่ว, ที่ใช้ถั่ว, See also: S. bead, pill
偽善[ぎぜん, gizen] เจ้าเล่ห์
混乱[こんらん, konran] (n) ความปั่นป่วน , วุ่ยวาย , โกลาหล
認識[にんしき, ninshiki] (n) การยอมรับ
選別[せんべつ, senbetsu] (n, vt) การเลือก การคัดเลือก
バ-ジョン[ばーしょん, bashon] เวอร์ชั่น (Version)
点検[てんけん, tenken] (n, vi) (การ)ตรวจสภาพ, See also: S. 検査, R. 調査
基板[きばん, kiban] (n) แผ่นวงจรไฟฟ้า, See also: S. Printed Circuit Board PCB
換気扇[かんきせん, kankisen] (n) พัดลมระบายอากาศ, See also: R. 送風機、扇風機
えきぶきて損益分岐点[かんきせん, son'ekibunkiten son'eki bunkiten] (n) จุดคุ้มทุน
犯行[はんこう, hankou] (n) อาชญากรรม, See also: R. 犯人
[けん, ken] (n) คดี, เรื่อง หรือ หัวข้อที่เป็นปัญหา, See also: R. 事柄、問題
参上[さんじょう, sanjou] (n, vi, vt) (การ)เยี่ยม, เยือน, แวะ, มาหา, See also: S. 訪問、伺う
追伸[ついしん, tsuishin] (n) ปัจฉิมลิขิต (ป.ล.)
御膳[ごぜん, gozen] (n) อาหารที่จัดวางในสำรับสำหรับกษัตริย์, See also: R. 食事
代金[だいきん, daikin] (n) ค่าใช้จ่าย, มูลค่า, See also: S. 代価、価格
相関[そうかん, soukan] (n, vt) ความเกี่ยวข้องกัน, ความเกี่ยวเนื่อง
新形[しんがた, shingata] (n) รุ่นใหม่, โฉมใหม่, See also: S. 新型
手付金[てつけきん, tetsukekin] (n) เงินมัดจำ, See also: S. 手付
消火栓[しょうかせん, shoukasen] (n) หัวจ่ายน้ำดับเพลิง, See also: R. 火事
反対[はんたい, hantai] (n, prep) ตรงกันข้าม, ...ตรงข้าม, See also: S. 逆
炊飯器[すいはんき, suihanki] (n) หม้อหุงข้าว
缶切り[かんきり, kankiri] (n) ที่เปิดกระป๋อง
文句[もんく, monku] (n) - ถ้อยคำ, วลี - คำติ, คำต่อว่า, See also: R. 文句を言う
ずきずき[ずきんずきん, zukinzukin] (vt) ปวดตุบ ๆ (ใส่อารมณ์ว่าปวดมาก) - ปวดฟัน: 歯がずきずきする。 - ปวดฟันมาก : 歯がずきずきする。, See also: S. ずきずき
ガンガン[がんがん, gangan] (n, vt, adj, adv) -(คำเลียนเสียง) แก๊ง แก๊ง : が音。 - ปวดหัว : 頭ががする。
医院[いいん, iin] (n) คลีนิก, ห้องตรวจโรค, ห้องรักษาโรค, See also: R. 病院、診療室
ぎょう 残業[いいん, zangyou zangyou] ทำงานOt
人文学部[じんぶんがくぶ, jinbungakubu] (n) คณะมนุษยศาสตร์
認識[にんしき, ninshiki] ตระหนัก
貧乏[びんぼう, binbou] (n, vt, adj) ยากจน ตัวอย่าง 私がびぼう人です。(ฉันเป็นคนจน)
考え物[かんがえもの, kangaemono] (n) แปลตรงๆ ว่า เป็นสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณา. แต่โดยมากใช้ในการแนะนำผู้อื่นไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
勘弁[かんべん, kanben] (n) ยกโทษ ขออภัย ในบางครั้งใช้ในการปฏิเสธคำขอร้อง
人口稠密地[じんこうちゅうみつち, jinkouchuumitsuchi] (n) ที่ชุมนุมชน
人口甘味料[じんこうかんみりょう, jinkoukanmiryou] (n) น้ำตาลเทียม, น้ำตาลสังเคราะห์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
一新[いっしん, isshin] TH: ปฏิสังขรณ์
一新[いっしん, isshin] TH: ปฏิรูป
一新[いっしん, isshin] TH: เปลี่ยนใหม่หมด  EN: complete change
全社[ぜんしゃ, zensha] TH: ทั้งบริษัท  EN: whole company
基本[きほん, kihon] TH: รากฐาน
基本[きほん, kihon] TH: มาตรฐาน  EN: standard
基本[きほん, kihon] TH: พื้นฐาน  EN: foundation
頭金[あたまきん, atamakin] TH: เงินดาวน์มัดจำ  EN: down payment
年月[ねんげつ, nengetsu] TH: เวลาเป็นเดือนเป็นปี
意見[いけん, iken] TH: ความคิดเห็น
[けん, ken] TH: จังหวัด
推進[すいしん, suishin] TH: การผลักดันให้คืบหน้า  EN: propulsion
標準[ひょうじゅん, hyoujun] TH: เกณฑ์  EN: level
標準[ひょうじゅん, hyoujun] TH: มาตรฐาน  EN: standard
現実[げんじつ, genjitsu] TH: ความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง  EN: reality
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] TH: นักศึกษาใหม่  EN: freshman
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] TH: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง  EN: first-year student
気分[きぶん, kibun] TH: อารมณ์ความรู้สึก  EN: feeling
完全[かんぜん, kanzen] TH: สมบูรณ์แบบ  EN: perfection (an)
完全[かんぜん, kanzen] TH: เพียบพร้อม ครบถ้วน  EN: completeness
近日[きんじつ, kinjitsu] TH: ในเร็ว ๆ นี้  EN: in a few days
最新[さいしん, saishin] TH: ล่าสุด  EN: latest
最新[さいしん, saishin] TH: แบบใหม่
研究所[けんきゅうじょ, kenkyuujo] TH: สถาบันวิจัย  EN: research institute
自然[しぜん, shizen] TH: ธรรมชาติ  EN: nature
掲示板[けいじばん, keijiban] TH: ป้ายติดประกาศ  EN: bulletin board
印紙[いんし, inshi] TH: อากรที่ชำระให้รัฐบาล  EN: a stamp
風雲[ふううん, fuuun] TH: เมฆลม  EN: winds and clouds
風雲[ふううん, fuuun] TH: สภาวการณ์  EN: situation
風雲[ふううん, fuuun] TH: เหตุการณ์หรือเรื่องราว  EN: state of affairs
出勤[しゅっきん, shukkin] TH: ไปทำงาน  EN: go to work
構いませ[かまいません, kamaimasen] TH: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร  EN: it doesn't matter
懇切[こんせつ, konsetsu] TH: ลักษณะที่ละเอียดประณีตเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย  EN: exhaustiveness
不十分[ふじゅうぶん, fujuubun] TH: ไม่เพียงพอ
戦時[せんじ, senji] TH: สมัยสงคราม
製品[せいひん, seihin] TH: ผลิตภัณฑ์  EN: manufactured goods
電話[でんわ, denwa] TH: โทรศัพท์  EN: telephone (vs)
長年[ながねん, naganen] TH: ระยะเวลานาน เป็นปี  EN: long time
長年[ながねん, naganen] TH: เวลานาน หลายปี  EN: many years
今回[こんかい, konkai] TH: ครั้งนี้  EN: this time
人間[にんげん, ningen] TH: มนุษย์  EN: human being
[ぐん, gun] TH: ชื่อเรียกเขตปกครองในญี่ปุ่น เทียบเท่ากับ อำเภอ ในเมืองไทย  EN: Gun (pl)
病院[びょういん, byouin] TH: โรงพยาบาล  EN: hospital
期間[きかん, kikan] TH: ช่วงเวลา  EN: period
期間[きかん, kikan] TH: ระยะเวลา  EN: term
一本[いっぽん, ippon] TH: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น  EN: one long thing
個人[こじん, kojin] TH: เป็นการส่วนตัว  EN: individual
女権[じょけん, joken] TH: สิทธิสตรี  EN: women's rights
送信[そうしん, soushin] TH: การส่งข้อมูลข่าวสารไปให้ผู้รับ  EN: transmission (vs)
初産[ういざん, uizan] TH: ท้องแรก  EN: first childbirth

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Hello, Tom.にちは、トム。
I want a lot.たくさ欲しい。
Why?なぜなだろう。
All are happy.な幸せだ。
Why not?もちろさ。
My bag is.私のかばです。
All were happy.なが喜でいた。
All were silent.な黙っていた。
"Where do you live?" "I live in Tokyo."「あなたはどこに住でるのでしょうか」「東京です」
She winked at me, as much as to say, I love you.「あなたを愛しているのよ」と言わばかりに彼女は僕にウィンクした。 [ M ]
"Thirty dollars is a lot for that small room," he thought.「あの狭い部屋に30ドルあまりだ」と彼は思いました。
"Will they go on strike again?" "I'm afraid so."「あの人たちは、またストをやるだろうか」「どうもそうらしいね」
"Who is that man?" "Mr Kato."「あの人は誰なでしょうか」「加藤さですよ」
"Won't you come with us?" "I'd be glad to."「いっしょにきませか」「ええ、喜で」
"How long does it take to get to Vienna on foot?" "Sorry, I'm a stranger here."「ウィーンまでは歩くとどのくらいかかりますか」「すみませ。この辺に詳しくないです。」
"Would you like to work for me, Tony?" asked Mr Wood.「うちで働いてみたいかね」とウッドさが尋ねました。
"Hee hee," his mother chuckled, shaking her head.「うへへ」おっかさは首を振りながらクスクス笑った。
"Oh, yes," he answered.「う」彼は言った。
She said, "It's not funny! How would you like it if someone did that to you - what would you do?"「おかしいことなかじゃないわ。誰かがあなたにそなことをしたら、あなたどう思う。どうする?」と彼女は言った。 [ F ]
Grandpa bought it for me!おじいちゃに買ってもらっただー!
"That's very nice of you," Willie answered.「おっさ、やさしいなー」ウィリーは言った。
"Don't say such rubbish!" said the farmer.「おどりゃー馬鹿言ってじゃねー」農家は言った。
When I told her I'd never seen such a homely girl, she accused me of sexual harassment.「お前みてえなおかちめこは初めて見た」と言ったら、「セクハラだ」と言われた。
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さ、質問してもいい?」と彼女は経験を積だ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口火を切った。
"The key," he added, "is in the lock".「かぎは錠前に差し込である」と、彼は付け加えた。
Have you ever read Gulliver's Travels?「ガリバー旅行記」を読だことがありますか。
You didn't do a very good job, I said.「きみらはあまりいい仕事をしていないね」私は言った。 [ M ]
"Do you want another cup of coffee?" "Sure, make mine on the small side but be generous with my brother's."「コーヒーのお替わりいる?」「う、ぼくのは少なめ、弟のには多めについでね」 [ M ]
"How are you?" "I am fine, thank you."「ごきげいかがですか」「おかげさまで元気です」
"May I park here?" "No, you must not."「ここに駐車してもよろしいですか」「いいえ、いけませ
"This must be living in the city," thought the Little House, and didn't know whether she liked it or not.「ここはもう町に住でいるということなのだ」と小さいおうちはおもいました。そして彼女はそれが好きかどうかよくわかりませでした。
"May I take this umbrella?" "No, you may not."「この傘を持っていってもよいですか」「いいえ、いけませ
"I am sorry," sighed the tree.「ごめなさい」木は、ため息混じりにいいました。
"This is what I was looking for," he exclaimed.「これが探していたものだ」と彼は叫だ。
He said, "I will say nothing more, because I hate making excuses."「これ以上何も言うことはありませ、いいわけをするのはいやですから」と彼は言った。
"I'd like to talk to Mr Smith." "This is Smith speaking."「スミスさをお願いしたいのですが」「スミスですが」
"May I speak to Mr Smith?" "Will you hold the line?"「スミスさをお願いしたいのですが」「そのまま切らずにお待ちください」
"I did that," she complained, "but there was no water in it!"「そうしたわよ」彼女は文句を言った。「でも水なかなかったわよ」 [ F ]
"Keep away from the vertical cliff!" she shouted.「その切り立った崖には近づかないで」と彼女が叫だ。
"Oh, mother," said the housewife, breaking into bitter tears.「それがね、お母さ」主婦は悲しみの涙を流しながら言った。
"Besides," she says, "it doesn't cost much when you think it's the other side of the world.「それに、地球の反対側だと考えればそなに高くはないわよ」と言う。 [ F ]
"Do you mind if I smoke?" "Not at all."「たばこを吸ってもかまいませか」「ええ、かまいませ
"Do you mind if I smoke?" "No, I don't mind at all."「たばこを吸ってもかまいませか」「ええ、少しも」
"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."「ちょっと目まいがするわ」「顔色が悪いぞ。一日休だほうがいいよ。」 [ F ] [ M ]
I said, "Could you please turn your television down?"「テレビの音を小さくしてもらえませか」って言ったですよ!
"Would you mind shutting the door?" "No, not at all."「ドアを閉めて下さいませか」「ええ、いいですよ」
"Is it possible to catch AIDS from toilet seats?" "No, it isn't."「トイレの便座からエイズが感染することってあるの?」「いいえ、ありませ
"What happened?" "The car broke down."「どうしただ」「車が故障しただ」
"Why didn't you come?" "I had no choice."「どうして来なかっただ」「仕方がなかっただよ」
"By the way, where is he?" "Under the wagon,"「ところでよ、そのおめーのおとうさはどこにいのさ?」「横転したトラックの下なよ。」

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
8進数[8しんすう, 8 shinsuu] octal [Add to Longdo]
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation [Add to Longdo]
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
かす[かすんだ, kasunda] grayed [Add to Longdo]
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]
[せんこう, senkou] punch (vs) [Add to Longdo]
孔装置[せんこうそうち, senkousouchi] punch [Add to Longdo]
用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit [Add to Longdo]
用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
アーギュメント[あーぎゅめんと, a-gyumento] argument [Add to Longdo]
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
えち[けちんぼう, kechinbou] Geizhals [Add to Longdo]
お母さ[おかあさん, okaasan] Mutter [Add to Longdo]
お父さ[おとうさん, otousan] Vater [Add to Longdo]
お盆[おぼん, obon] Bon-Fest, -Tablett [Add to Longdo]
お転婆[おてんば, otenba] ausgelassenes_Maedchen, Wildfang [Add to Longdo]
ご飯[ごはん, gohan] gekochter_Reis, Mahlzeit [Add to Longdo]
[しんしゃく, shinshaku] Ruecksicht, Ruecksichtnahme, Beruecksichtigung [Add to Longdo]
殴る[ぶんなぐる, bunnaguru] hauen, verpruegeln [Add to Longdo]
みか[みかんばたけ, mikanbatake] Mandarinenpflanzung [Add to Longdo]
ガス栓[がすせん, gasusen] Gashahn [Add to Longdo]
デ杯戦[ではいせん, dehaisen] Davis_Pokalwettbewerb [Add to Longdo]
ドイツ人[どいつじん, doitsujin] Deutscher, Deutsche [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
ビール瓶[ビールびん, bi-ru bin] Bierflasche [Add to Longdo]
メリケン粉[めりけんこ, merikenko] -Mehl, Weizenmehl [Add to Longdo]
ライン川[らいんがわ, raingawa] der_Rhein [Add to Longdo]
一分一厘[いちぶいちりん, ichibuichirin] 1 Bu und 1 Rin, 1, 1_Bu, etwas, wenig, gering [Add to Longdo]
一分二十秒[いっぷんにじゅうびょう, ippunnijuubyou] 1 Minute und 20 Sekunden [Add to Longdo]
一升瓶[いっしょうびん, isshoubin] 1, 8_Liter-Flasche [Add to Longdo]
一心[いっしん, isshin] von_ganzem_Herzen, eifrig [Add to Longdo]
一斤[いっきん, ikkin] 1_Kin [Add to Longdo]
一新[いっしん, isshin] Erneuerung, Reform [Add to Longdo]
一昨年[いっさくねん, issakunen] vorletztes_Jahr [Add to Longdo]
一晩[ひとばん, hitoban] eine_Nacht, die_ganze_Nacht [Add to Longdo]
一段[いちだん, ichidan] eine_Stufe, erster_Grad [Add to Longdo]
一生懸命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] aeusserste_Anstrengung [Add to Longdo]
一番[いちばん, ichiban] der_erste, am_meisten [Add to Longdo]
一瞬[いっしゅん, isshun] ein_Augenblick, ein_Moment [Add to Longdo]
一箇年[いっかねん, ikkanen] ein_Jahr [Add to Longdo]
一般化[いっぱんか, ippanka] Verallgemeinerung [Add to Longdo]
一般的[いっぱんてき, ippanteki] -allgemein [Add to Longdo]
一見[いっけん, ikken] ein Blick, ein_fluechtiger_Blick [Add to Longdo]
一覧表[いちらんひょう, ichiranhyou] tabellarische_Uebersicht, -Tafel [Add to Longdo]
一貫[いっかん, ikkan] Folgerichtigkeit, Konsequenz [Add to Longdo]
一軒[いっけん, ikken] ein_Haus [Add to Longdo]
一遍[いっぺん, ippen] -einmal [Add to Longdo]
一隻眼[いっせきがん, issekigan] scharfes_Auge, kritisches_Auge [Add to Longdo]
七五三[しちごさん, shichigosan] Festtag_fuer 3-, 5-und 7jaehr.Kinder [Add to Longdo]
七福神[しちふくじん, shichifukujin] die_sieben_Gluecksgoetter [Add to Longdo]
[まん, man] viele, -alle [Add to Longdo]
[まん, man] zehntausend [Add to Longdo]
万一[まんいち, man'ichi] sollte_etwa [Add to Longdo]
万全[ばんぜん, banzen] absolut_sicher, perfekt [Add to Longdo]
万博[ばんぱく, banpaku] Weltausstellung, Abk.f.bankoku hakurankai [Add to Longdo]
万国[ばんこく, bankoku] alle_Laender, Welt [Add to Longdo]
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] Fuellfederhalter [Add to Longdo]
万歳[ばんざい, banzai] Hurra! Er_lebe_hoch! [Add to Longdo]
万物の霊長[ばんぶつのれいちょう, banbutsunoreichou] die_Krone_der_Schoepfung, Mensch [Add to Longdo]
万葉集[まんようしゅう, manyoushuu] japanische_Gedichtsammlung a.d.8.Jh. [Add to Longdo]
三キロ[さんきろ, sankiro] 3 kg, 3 km [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top