ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-เผยแพร่-

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เผยแพร่, *เผยแพร่*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เผยแพร่ก. โฆษณาให้แพร่หลาย เช่น เผยแพร่ความรู้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm more than that, and I want you to spread the word.ผมเป็นมากกว่านั้น ผมอยากให้คุณเผยแพร่ออกไป Oh, God! (1977)
Me? -Spread what word?ผมเหรอ เผยแพร่ว่าอะไร Oh, God! (1977)
He is a supermarket manager from Tarzana, California who says that he has been instructed by God to spread the message that God lives and God cares.เขาเป็นผจก.ซูเปอร์มาร์เก็ต จากทาร์ซานน่า เขาบอกว่าพระเจ้าสั่งให้เขา เผยแพร่ข้อความว่า พระเจ้ามีตัวตนและท่านเป็นห่วง Oh, God! (1977)
Every time I turn around, he's spreading the word, my word.ทุกครั้งที่ผมหันหลังกลับ เขาเผยแพร่คำสอน คำสอนของผม Oh, God! (1977)
And you can show God how you love him by digging down deep so that this ministry will reach all of the people of the earth!แสดงความรักของคุณให้พระเจ้าเห็น ได้โดยการล้วงในกระเป๋าลึก โบสถ์แห่งนี้ จะได้เผยแพร่สู่ชาวโลกทุกคน Oh, God! (1977)
And that he'd like you to stop pretending that you're spreading his word.ท่านอยากให้คุณเลิกเสแสร้งว่า คุณเผยแพร่คำสอนของท่าน Oh, God! (1977)
In spite of glasnost, my friend's novel cannot yet be published... in the Soviet Union.ทั้งๆที่มีการ glasnost นวนิยายของเพื่อนของฉันยังไม่สามารถนำมาเผยแพร่ ... ในสหภาพโซเวียต The Russia House (1990)
Mr Scott Blair has undertaken to publish it... with discretion.นายสก็อตแบลร์ได้ดำเนินการที่จะเผยแพร่มัน ... กับดุลยพินิจ The Russia House (1990)
She sent it to me as a publisher.เธอส่งมาให้ผมเป็นผู้เผยแพร่ The Russia House (1990)
- Am I supposed to offer to publish it?- ฉันควรจะนำเสนอให้เผยแพร่ได้หรือไม่ The Russia House (1990)
- Is he a publisher too?- เขาเป็นผู้เผยแพร่ด้วยหรือไม่ The Russia House (1990)
- Are you a publisher?- คุณเป็นผู้เผยแพร่หรือไม่ The Russia House (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผยแพร่[v.] (phoēiphraē) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize   FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
add[VT] นำเข้า, See also: เผยแพร่
add[VI] นำเข้า, See also: เผยแพร่
disseminate[VI] เผยแพร่, See also: แผ่ขยาย, แพร่กระจาย, กระจายไปสู่, Syn. spread, circulate, diffuse
disseminate[VT] เผยแพร่, See also: แผ่ขยาย, แพร่กระจาย, กระจายไปสู่, Syn. spread, circulate, diffuse
distribute[VT] เผยแพร่, See also: กระจาย, Syn. circulate, diffuse, propagate
promulgate[VT] เผยแพร่, See also: ทำให้รู้ทั่วกัน
promulge[VT] เผยแพร่, See also: ทำให้รู้ทั่วกัน
publicise[VT] เผยแพร่, See also: โฆษณา, ประกาศ, Syn. announce, broadcast
publicize[VT] เผยแพร่, See also: โฆษณา, ประกาศ, Syn. announce, broadcast

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
広める[ひろめる, hiromeru] Thai: เผยแพร่ English: to broaden

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top