ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-เตียน-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เตียน, *เตียน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jerry Christian goes back, running back near the wall and he takes it for the out.เจอร์รี่คริสเตียนถอยหลัง วิ่งไปใกล้กําเเพง... เเล้วก็รับลูกไว้ได้ครับ Jaws (1975)
But this man here is a Christian, and he's written that in order to believe--แต่ชายคริสเตียนคนนี้ เขียนไว้ว่า การที่จะเชื่อ. Gandhi (1982)
-But that is very unchristian-- -Mr.- แต่มันไม่ใช่หลักคริสเตียนนะ Gandhi (1982)
Gandhi, in this country Indians are not allowed to walk along the pavement with a Christian.- คุณคานธี ในประเทศนี้ คนอินเดียไม่ได้รับอนุญาต เดินบนทางเท้ากับคนคริสเตียน Gandhi (1982)
Hindus, Muslims Sikhs, Jews even Christians.คนฮินดู มุสลิม ซิกข์ ยิว และแม้แต่คริสเตียน Gandhi (1982)
No marriage other than a Christian marriage is considered valid.การแต่งงานไม่มีผล หากไม่ใช่แบบคริสเตียน Gandhi (1982)
As Christians, those are difficult questions to answer.ในฐานะที่เป็นคริสเตียน มันเป็นคำถามที่ตอบยาก Gandhi (1982)
As Christians, or as people who have not heard the word--ในฐานะคริสเตียน หรือคนที่ไม่เคยได้ยินคำว่า Gandhi (1982)
You go and find a pretty Hindu woman and convert her to Christianity.ไปหาสาวฮินดูสวยๆ... มาเป็นคริสเตียนดีกว่า Gandhi (1982)
Are you a Christian?คุณเป็นคริสเตียนหรือ Gandhi (1982)
Yes, I'm a Christian.ใช่ ผมเป็นคริสเตียน Gandhi (1982)
I know a Christian.ผมรู้จักคริสเตียนคนหนึ่ง Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เตียน[adj.] (tīen) EN: clean ; cleared ; tidy   FR: nu ; dépouillé
เตียน[adj.] (tīen) EN: smooth ; even ; level ; flat   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top