ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-อย่างต่อเนื่อง-

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อย่างต่อเนื่อง, *อย่างต่อเนื่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างต่อเนื่อง[ADV] continuously, See also: consecutively, in succession, in a row, Example: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง[ADV] continuously, See also: consecutively, in succession, in a row, Example: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Сonstant and trueอย่างต่อเนื่องและเป็นความจริง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Сonstant and true -So trueอย่างต่อเนื่องและเป็นความจริง ดังนั้นจริง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But four hours later, the fish was still swimming steadily out to sea... ... towing the skiff, and the old man was still braced solidly.แต่สี่ชั่วโมงต่อมาปลาก็ยังคง การว่ายน้ำอย่างต่อเนื่องออกไป ในทะเล ลากเรือกรรเชียงเล็กและคนชรา The Old Man and the Sea (1958)
He felt the strength of the great fish moving steadily toward what he had chosen... ... and he thought, "When once through my treachery... ... it had been necessary for him to make a choice... ... his choice had been to stay in the deep water... ... far out beyond all snares and traps and treacheries.เขารู้สึกแข็งแรงของปลาที่ดี ผ่านสายที่มีต่อการเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เขาได้รับการแต่งตั้งและ เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
And the fish pulled on steadily, and the boat moved into a tunnel of clouds.และปลาดึงบนอย่างต่อเนื่อง และเรือย้ายเข้าไปในอุโมงค์ ของเมฆ The Old Man and the Sea (1958)
He looked at the fish constantly to make sure it was true.เขามองไปที่ปลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นความจริง The Old Man and the Sea (1958)
Come on, lets have you.เงียบสงบ ถือ อย่างต่อเนื่อง Help! (1965)
Steady now, crew. Prepare to go forward.อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ลูกเรือ เตรียม ความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า Yellow Submarine (1968)
Get closer and hold it steady!ได้ใกล้ชิด และถือไว้ อย่างต่อเนื่องFirst Blood (1982)
Leonardo, meanwhile, has kept a constant vigil with Raphael.เลโอนาร์โดในขณะเดียวกันได้เก็บเฝ้าอย่างต่อเนื่องกับราฟาเอล Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
It's a terrible, debilitating... relentless, you know, kind of--มันแย่มากเลย อ่อนแรง อย่างต่อเนื่อง ประมาณว่า Junior (1994)
[ Music Continues ][ดนตรีอย่างต่อเนื่องPulp Fiction (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างต่อเนื่อง[X] (yāng tø neūang) EN: constantly   FR: constamment

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
away[ADV] โดยไม่หยุด, See also: อย่างต่อเนื่อง, Syn. continuously, incessantly
all the time[IDM] ตลอดเวลา, See also: อย่างต่อเนื่อง
at a stretch[IDM] อย่างต่อเนื่อง
continually[ADV] อย่างต่อเนื่อง, Syn. uninterruptedly
continuously[ADV] อย่างต่อเนื่อง, Syn. uninterruptedly
with every other breath[IDM] อย่างต่อเนื่อง, See also: อย่างซ้ำๆ
perpetually[ADV] อย่างต่อเนื่อง, See also: อย่างไม่ขาดสาย, Syn. constantly, Ant. inconstantly
progressively[ADV] อย่างต่อเนื่อง
unbrokenly[ADV] อย่างต่อเนื่อง, See also: อย่างสม่ำเสมอ, Syn. regularly
uninterruptedly[ADV] อย่างไม่ขาดสาย, See also: อย่างต่อเนื่อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top