Search result for

-หลากหลาย-

(24 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หลากหลาย, *หลากหลาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลากหลาย[ADJ] various, See also: several, a lot of, many, diversified, miscellaneous, numerous, Syn. มากมาย, นานัปการ, นานาประการ, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Example: ผลงานของเขาผสมผสานศิลปะหลากหลาย จึงทำให้ผลงานออกมาเด่นกว่าคนอื่น, Thai definition: ที่มีหลายอย่าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลากหลายว. หลายอย่างต่าง ๆ กัน, หลายหลาก ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Psychiatrists see all sorts of patients, some of them teenagers.จิตแพทย์พบกับคนไข้หลากหลาย บางคนก็เป็นวัยรุ่น And How Does That Make You Kill? (2008)
Other recreations include reading in the library, pottery, cookery, art and horticulture for adult and child alike.นอกจากนี้ เรายังมีกิจกรรมอื่นๆอีก อย่างเช่นการอ่านหนังสือ ในห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นการปั้นดิน การทำอาหาร ศิลปะ หรือ กสิกรรม หลากหลาย ตามความสนใจของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
You do business overseas through multiple shell corporations.คุณทำธุรกิจต่างชาติหลากหลายสาขา Taken (2008)
Having made grain the yeast of life, we multiplied the number of varieties and learned to adapt them to our soils and climates.หลังธัญญาหารแห่งชีวิตกำแรก เราได้ทวีคูณความหลากหลายของมัน ปรับปรุงมันให้เข้ากับดินและสภาพอากาศ Home (2009)
Crops adapted to soils and climates gave way to the most productive varieties and the easiest to transport.พืชผลปรับตัวตาม สภาพดินและอากาศ ปูทางสู่ผลผลิตที่หลากหลาย และง่ายต่อการขนส่ง Home (2009)
It feeds twice as many humans on Earth, but has replaced diversity with standardization.มันเป็นอาหารหล่อเลี้ยงคนได้ 2 เท่าของคนบนโลก แต่กลับแทนที่ความหลากหลายของพืชด้วยมาตรฐานเดียวกัน Home (2009)
In Borneo, this bond has been broken in what was one of the Earth's greatest reservoirs of biodiversity.ในบอร์เนียว, สายสัมพันธ์นี้ต้องขาดลง จากที่เคยเป็นแหล่งความหลากหลาย ทางชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก Home (2009)
The forest diversity was replaced by a single species, the oil palm.ความหลากหลายของป่าถูกแทนที่ ด้วยเผ่าพันธุ์เดียวคือ ต้นปาล์ม Home (2009)
So, tell me, how did they end up all drawing the same thing?งั้น, บอกซิ, ไหงหลากหลายชนโบราณเขียนสิ่งเดียวกัน? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
So many possibilities, so little time.มีความเป็นไปได้ที่หลากหลายแต่ในเวลาที่มีน้อยนิด Dead Like Me: Life After Death (2009)
Yes, housewives want something quick, with a mix.ใช่ แม่บ้านต้องการอะไรที่รวดเร็ว และหลากหลาย Julie & Julia (2009)
MM-HMM. STICK TO YOUR BONES, HUH?อืม รสชาดหลากหลายดี Soul Mates (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลากหลาย[adj.] (lāklāi) EN: various ; several ; a lot of ; a multitude of ; many ; diversified ; miscellaneous ; numerous ; diverse   FR: divers

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assorted[ADJ] หลากหลาย, See also: ี่ีหลายชนิด, ประกอบด้วยหลายอย่าง, ที่หลากหลาย, ต่างๆ, ต่างๆ ชนิด, Syn. mixed, varied
different[ADJ] หลากหลาย, Syn. various
diversify[VI] หลากหลาย, See also: มากมาย, Syn. transform, permute
manifold[ADJ] หลากหลาย, See also: นานาประการ, นานาชนิด, หลายชนิด, มากมาย, หลายอย่าง, Syn. diverse, numerous, various
motley[ADJ] หลากหลาย, See also: ซึ่งประกอบด้วยหลายอย่าง, Syn. various, compound, Ant. unvaried
multifold[ADJ] มากมาย, See also: หลากหลาย, Syn. many, multiple
multitudinous[ADJ] มากมาย, See also: หลากหลาย
severally[ADV] หลากหลาย, See also: ต่างๆ นานา, ตามลำดับ, Syn. exclusively, separately
variegated[ADJ] หลากหลาย, See also: หลายประเภท, แตกต่างกัน, Syn. diverse, varied

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top