ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-หลักประกัน-

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หลักประกัน, *หลักประกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักประกัน[N] guarantee, See also: surety, pledge, warranty, Example: ประเทศสมาชิกที่มีปัญหาการขาดดุลการชำระเงินระหว่างประเทศจะต้องมีหลักประกันอย่างแจ่มชัด, Thai definition: เงินสด หลักทรัพย์ หรือบุคคลที่นำมาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือประกันการชำระหนี้
หลักประกัน[N] security, See also: promise, assurance, Example: การตั้งคณะกรรมการโรงเรียนขึ้นมาคัดเลือกครูนั้น ไม่มีหลักประกันใดที่จะรับรองว่าจะไม่มีการใช้อิทธิพลจากนักการเมืองท้องถิ่น, Thai definition: หลักที่ยืนยันเพื่อความมั่นคง หรือปลอดภัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักประกันน. หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง
หลักประกันสิ่งที่ยึดถือเพื่อความมั่นคง เช่น ถ้าไม่ใช่คนมั่งมี ก็ควรมีวิชาไว้เป็นหลักประกัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They have 17 churches I could insure, and Jerry and I need the business.มีโบสถ์ 17 ที่เป็นหลักประกัน เจอร์รี่กับผมต้องการงานนี้ Punchline (1988)
There must be a thousand phonies here after my reward!แต่หลักประกันของนายยังอ่อนไป Hero (1992)
Miss Gayley!หลักประกันHero (1992)
A man with the means and motive to play you and all of us as pawns in the most elaborate, most expensive hoax of all time?เอสอา ฮาร์ดเดน? คนที่มีวิธีการและแรงจูงใจ ในการเล่นให้คุณและพวกเราทุกคน เป็นหลักประกันในการ ทำอย่างละเอียดมากที่สุด Contact (1997)
Sir, I was thinking, maybe we could use the Zancona woman as insurance.ผมคิดว่าบางทีเราอาจจะใช้ซานโคน่า... เป็นหลักประกัน The Jackal (1997)
It is a fine match with Hockley. It will ensure our survival.จับคู่กับฮ็อคลี่ย์ เป็นหลักประกันความอยู่รอดของเรา Titanic (1997)
Then that's our play. We'll need some insurance first. Come on.ลองดู ต้องหาหลักประกันไปด้วย Titanic (1997)
This isn't about insurance.นี่ไม่ใช่หลักประกัน The Truman Show (1998)
Don't forget, your security is... your face and bodyอย่าลืมว่า หลักประกันของเธอก็คือ... ใบหน้าและก็ตัวเธอ Bad Guy (2001)
I'lll lend you money but you have to have collateral.ฉันจะยืมเงินของคุณ แต่เธอต้องมีหลักประกัน Platonic Sex (2001)
There's no guaranty I can find the cure again.มันไม่มีหลักประกัน ว่าเราจะค้นพบวิธีรักษาอีก Æon Flux (2005)
We're looking for a little insurance on our investment.เราต้องการหลักประกันในการลงทุน Chapter Four 'Collision' (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลักประกัน[n.] (lakprakan) EN: security ; assurance ; guarantee ; collateral   
หลักประกัน[X] (lakprakan) EN: bail   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top