ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-สาธารณชน-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สาธารณชน, *สาธารณชน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาธารณชน[N] public, Syn. มวลชน, หมู่ชน, มหาชน
สาธารณชน[N] public, See also: community, people in general, masses of the people, Example: ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้แสดงอาการแตกหักออกมาให้สาธารณชนทราบ, Thai definition: ประชาชนทั่วไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาธารณชนน. ประชาชนทั่วไป.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm responsible for public safety here.ผมต้องดูเเลความปลอดภัยของสาธารณชน Jaws (1975)
That is a deliberate mutilation of a public service message.มันเป็นการจงใจทําลาย การรณรงค์เพื่อสาธารณชน Jaws (1975)
It's never been made public, of course.มันไม่เคยมีการเปิดเผยต่อ สาธารณชนของหลักสูตร Contact (1997)
He wants to build a whole ad campaign around it. TV spots, public appearances.เขาต้องการให้ทำโฆษณาทั้งหมด ทั้งทีวี วิทยุ หรือการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชน Hope Springs (2003)
Well it gradually evolved a public trust for the provision of safety on that very specific level.จากนั้นมันก็ค่อย ๆ ได้รับความเชื่อถือจากสาธารณชน ให้ทำหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยในเรื่องนี้ The Corporation (2003)
Then the patent office appealed.และสิ่งที่สาธารณชนควรรับรู้ก็คือ The Corporation (2003)
But what the public doesn't know is now there's this great race by genomic companies and biotech companies and life science companies to find the treasure in the map.แต่สิ่งที่สาธารณชนไม่รู้ก็คือ มีการแข่งขันกันอย่างหนักในหมู่บริษัทรหัสพันธุกรรม บริษัทไบโอเทคและบริษัทวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต The Corporation (2003)
They had to get reporters into the foldต้องดึงนักข่าวเข้ามา ต้องดึงสาธารณชนเข้ามา The Corporation (2003)
What this will mean is the dissolution of the Union Oil Company of California the sale of its assets under careful court orders to others who will carry on in the public interest.การยุบบรรษัทยูเนียนออยล์แห่งแคลิฟอร์เนีย นำทรัพย์สินของบรรษัทมาขายอย่างรอบคอบภายใต้คำสั่งศาล ขายให้แก่คนอื่นที่จะประกอบการเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชน The Corporation (2003)
We deeded them over to the municipality in 1972.เรายกโฉนดให้กับ ทางเขตเทศบาลในปี 1972 เพื่อให้ใช้ทำประโยชน์ต่อสาธารณชน I Heart Huckabees (2004)
Then, how are you gonna explain kissing her in the public like that?งั้นเธอจะอธิบายเรื่องที่จูบกันต่อหน้าสาธารณชนยังไง 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Yeah, the, uh, public relations thought that it would probably be good P.R.- ใช่ ใช่ เอ่อคือ การประชาสัมพันธ์ คิดว่าอาจจะเป็นการนำเสนอที่ดีต่อสาธารณชน Mr. Monk Gets Fired (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาธารณชน[n.] (sāthāranachon) EN: public ; general public   FR: public [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top