Search result for

-สถานภาพ-

(22 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สถานภาพ, *สถานภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานภาพ[N] status
สถานภาพ[N] status, Example: ชนบทบาทและสถานภาพของหญิงสูงขึ้น ทั้งในระดับครอบครัวและระดับสังคม, Count unit: สถานภาพ, Thai definition: ฐานะ, ตำแหน่งหรือเกียรติยศของบุคคลที่ปรากฏในสังคม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สถานภาพน. ฐานะ เช่น ราชบัณฑิตยสถานมีสถานภาพเป็นแหล่งค้นคว้าและบำรุงสรรพวิชา
สถานภาพตำแหน่งหรือเกียรติยศของบุคคลที่ปรากฏในสังคม เช่น เขามีสถานภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดี
สถานภาพสิทธิหน้าที่ตามบทบาทของบุคคล เช่น เขามีสถานภาพทางครอบครัวเป็นบิดา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
statusสถานภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
statusสถานภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even if you liked him, forget it. I must protect our family's status.ถ้าเจ้าชอบเขาหล่ะก็, ลืมมันซะ ข้าต้องการที่จะปกป้องสถานภาพตระกูลของเรา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Are witnesses to the saddest day in the life of Richard Nixon, his last moments as President of the United States, a moment unlike any other in the history of this country.มีสักขีพยานจำนวนมากในวัน ที่เศร้าที่สุดในชีวิตริชาร์ด นิกสัน ช่วงสุดท้ายในสถานภาพปธน. ของสหรัฐฯ Frost/Nixon (2008)
My job is to figure out how to retain some semblance of government after it falls apart.งานของฉันคือพยายามรักษา สถานภาพของรัฐบาลให้ได้ หลังจากที่โลกถล่มแล้ว 2012 (2009)
We're two people who get turned on by Elite Status. I think cheap is our starting point.เราสองคนรู้จักกันจากสถานภาพชั้นสูงแบบนี้ ฉันคิดว่าเราเริ่มต้นด้วยอะไรที่ถูกๆดีกว่า Up in the Air (2009)
I'm calling you back to active status.ผมติดต่อคุณไป ให้กลับมาดำรงสถานภาพ Fracture (2009)
Ethnographic studies of the suburbs indicate a cultural impulsion toward overt displays of status.การศึกษาด้านชาติพันธุ์วรรณา ในกลุ่มคนย่านชานเมือง พบว่ามีตื่นตัวทางวัฒนธรรม สูงกว่าการเปิดเผยตัว ด้านสถานภาพ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I mean, you two are arguing about status at a collegeอย่างคุณสองคนที่เถียงกัน เรื่องสถานภาพของตัวเองในวิทยาลัยนี้ Advanced Criminal Law (2009)
Were you aware of any, uh, marital problems?คุณรู้เรื่องสถานภาพชีวิต การแต่งงานเขามั้ย? There Is No Normal Anymore (2009)
Her situation is completely different to you.สถานภาพของนางสมบูรณ์แบบไม่ต่างจากเจ้า The Nightmare Begins (2009)
What's the status of the Chinese nationals?สถานภาพของคนจีนพวกนั่น เป็นอยางไรบ้าง? Snakehead (2009)
And I'll still have my marriage.ส่วนฉันก็ยังได้สถานภาพการแต่งงาน The Debarted (2009)
"Relationship Status." "Interested In.""สถานภาพ" "ความสนใจ" The Social Network (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สถานภาพ[n.] (sathānnaphāp) EN: status ; condition   FR: statut [m] ; condition [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
character[N] สถานภาพ, See also: สถานะ, ตำแหน่ง, Syn. status
status[N] สถานภาพ, See also: สภาพ, สถานะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top