Search result for

-สติปัญญา-

(24 entries)
(0.0603 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สติปัญญา, *สติปัญญา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สติปัญญา[N] intelligence, See also: intellect, Syn. เชาวน์, ปัญญา
สติปัญญา[N] intellect, See also: intelligence, brains, cleverness, perception, Example: จริยธรรมของเด็กจะเจริญขึ้นตามความเจริญทางสติปัญญาของเขา, Thai definition: ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด
สติปัญญา[N] intellect, See also: intelligence, brains, cleverness, perception, Example: จริยธรรมของเด็กจะเจริญขึ้นตามความเจริญทางสติปัญญาของเขา, Thai definition: ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สติปัญญาน. ปัญญารอบคอบ, ปัญญารู้คิด, เช่น เขาเป็นคนมีสติปัญญาดี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สติปัญญาสติปัญญา, การใช้ศักยภาพแห่งความฉลาดที่จะรู้ คิด รอบคอบ สำหรับวางแผนแก้ไขให้บรรลุตามความต้องการอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเป็นภาพใหญ่กว่าความฉลาดที่คิดอย่างฉับไว มีปฏิภาณไหวพริบแก้ไข ซึ่งเรียกว่า เชาวน์ปัญญา นั่นเอง เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมและหนังสือที่เกี่ยวข [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's hard to believe that such a dramatic increase in intelligence could occur practically overnight.เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อ ยิ่งทำให้น่าตื่นเต้น ความสามารถ สติปัญญาเกิดขึ้นได้ทุกข้ามคืน Odyssey (2008)
So you have been outwitted by a rat?อ๋อ งั้นเจ้าก็แพ้สติปัญญาหนู่น่ะสิ The Labyrinth of Gedref (2008)
More intelligent than you, it would seem. Go home.มีสติปัญญาณมากกว่าเจ้าน่ะรึ ข้าเข้าใจละ กลับบ้านซะ The Labyrinth of Gedref (2008)
You know, uh, nice girl, intelligent, bedroom eyes, pouty lips, great rack, tight bell-shaped ass, thicker than a Snicker...คุณก็รู้แบบ ดูดี มีสติปัญญา ตาเชิญชวน ปากเชิด อกตู้ม บั้นท้ายงาม บึ้มยิ่งกว่าดุ้นของคนดำ... The Love Guru (2008)
Zilong was both brave and wiseจูล่งทั้งกล้าหาญและมีสติปัญญา Three Kingdoms (2008)
Molly is one of the most brillant students I have ever encountered.มอลลี่น่ะ เป็นเด็กที่สติปัญญาดีเลิศ เท่าที่ฉันเคยเจอ Loyal and True (2008)
They got the same mind.พวกเขามีสติปัญญาเหมือนกัน Five the Hard Way (2008)
You're like me, a homo sapiens, a wise human.เราต่างก็เป็นเผ่าพันธ์โฮโมเซเปี้ยน มนุษย์ผู้มีสติปัญญา ชีวิต Home (2009)
- Okay.มันคือ คือ การใช้สติปัญญา \ โอเค Law Abiding Citizen (2009)
Who name themselves In the press. Highly intelligent may be A bit of an understatement.สติปัญญาสูงก็อาจจะไม่ค่อยพอ Omnivore (2009)
You could be my social, physical, or intellectual inferior, but your chances are equal to mine.เธออาจะเป็นคนในสังคม ทางกายภาพ หรือสติปัญญาที่สูงส่งกว่าฉัน แต่โชคก็จะเท่ากับฉัน Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Particularly, the section that governs insight...โดยเฉพาะในส่วนที่ควบคุมเรื่องสติปัญญา Episode #1.3 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สติปัญญา[n.] (satipanyā) EN: intelligence ; intellect ; wisdom ; knowledge   FR: intelligence [f] ; savoir [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brain[N] สติปัญญา
esprit[N] สติปัญญา, See also: ไหวพริบ, ความเฉลียวฉลาด, Syn. intelligence, wit
faculty[N] ศักยภาพหรือความสามารถในด้านร่างกายและจิตใจ, See also: สติปัญญา
intellect[N] สติปัญญา, See also: ความฉลาด, Syn. intelligence, Ant. ignorance
mind[N] สติปัญญา, See also: ความสามารถในการเข้าใจ, ปัญญา, Syn. IQ, brainpower, wit, Ant. ignorance, stupidity

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頭脳[ずのう, zunou] Thai: สติปัญญา English: intellect

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top