ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ประทับตรา-

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ประทับตรา, *ประทับตรา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประทับตรา[V] seal, See also: affix a seal, stamp, Syn. ประทับ, กดตรา, ตีตรา, ตอกตรา, Example: เขาใช้ครั่งประทับตราในการห่อพัสดุ, Thai definition: กดตราลงบนเอกสาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประทับตราก. กดตราลงบนเอกสาร.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the Grail cannot pass beyond the Great Seal.แต่ว่าจอกศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถ ผ่านออกไปจากที่ประทับตราปิด เอาไว้. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Elsa, don't cross the Seal.เอลซ่า , อย่าข้ามที่ประทับตราปิด. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
So you go on and stamp your form, sonny, and stop wasting my time.เพื่อให้คุณไปและประทับตราแบบฟอร์มของคุณซันนี่และหยุดการสูญเสียเวลาของฉัน The Shawshank Redemption (1994)
(Tyler) As the fat renders, the tallows float to the surface.อะไรน่ะ? นี่--ประทับตราไง Fight Club (1999)
Your seal here.การประทับตราของเธอที่ตรงนี้ Platonic Sex (2001)
And also, the red seal documents that our boss had stolen.และยิ่งกว่านั้น, หัวหน้าของเราได้ขโมยเอกสารคดีประทับตราสีแดง Sweet Spy (2005)
Yes, and they're not valid until they bear my signature and my seal.ใช่ .. แต่จะยังไม่มีผล จนกว่าผมจะเซ็นชื่อ และประทับตรา Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Can I get my parking ticket validated?คุณช่วยประทับตราบัตรจอดรถให้ได้มั๊ย No Country for Old Men (2007)
In Korean style, we stamp...ทำแบบเกาหลี ประทับตรา... Virgin Snow (2007)
Sir, it's from the Ministry and is marked top priority.ขอโทษครับ นี่ถูกส่งมาจากกระทรวงกลาโหม และมีประทับตราความลับไว้ด้วย Episode #2.1 (2008)
Please let me put our seal on the parking coupon.ถ้างั้นขอประทับตราบนบัตรจอดรถคุณด้วย Beethoven Virus (2008)
After they've been stapled to the invoice. I know, Delores.ที่ประทับตราใบเสร็จแล้ว ฉันรู้น่า โดโรเรจ Dead Like Me: Life After Death (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประทับตรา[v.] (prathaptrā) EN: seal ; affix a seal ; stamp   FR: estampiller ; tamponnner

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brand[VT] ประทับตรา, See also: ประทับยี่ห้อ, ประทับตราสินค้า, ประทับเครื่องหมายการค้า
charge[VT] ประทับตรา, See also: ติดตรา
imprint[VT] ประทับตรา, See also: พิมพ์, Syn. press, stamp
seal[VT] ประทับตรา, See also: ผนึก, ปิดผนึก, Syn. close, endorse, stamp
signet[VT] ประทับตรา, Syn. stamp

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top