Search result for

-น้ำใจ-

(15 entries)
(0.2211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: น้ำใจ, *น้ำใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำใจ[N] kindness, See also: spirit, heart, thoughtfulness, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความมีน้ำใจ, Example: เขามีน้ำใจเสมอไม่ว่าจะกับใครๆ ก็ตาม, Thai definition: ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำใจน. ใจแท้ ๆ, ใจจริง, ความรู้สึกนึกคิดจริง ๆ, เช่น อยู่ด้วยกันไม่นานก็เห็นนํ้าใจว่าเขาเป็นคนอย่างไร, ความจริงใจ เช่น เราเห็นว่าเขามีน้ำใจกับเรา ไม่เคยหลอกลวงเราเลย, นิสัยใจคอ เช่น นํ้าใจชาย นํ้าใจหญิง, ความเอื้ออาทร เช่น เขาเป็นคนมีนํ้าใจ เธอช่างแล้งนํ้าใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know you're a good king, a caring man.หม่อมชั้นรู้ว่าท่านเป็นคนดี มีน้ำใจ The Moment of Truth (2008)
I am a man of great wealth, and I can be very generous to my alliesข้าเป็นคนที่รวยมากนะ ข้าอาจจะตอบแทนความมีน้ำใจ สำหรับผู้ที่ช่วยเหลือ Cloak of Darkness (2008)
You've such a good heart, Gwen.เจ้าช่างมีน้ำใจ เกวน Le Morte d'Arthur (2008)
I know he can seem kind of heartless but he wasn't always like that.ข้ารู้ว่าบางที เขาเหมือนไร้น้ำใจ แต่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอ Kung Fu Panda (2008)
That's really generous of you.คุณมีน้ำใจจริงๆ ขอบคุณนะ New York, I Love You (2008)
Like, you know, the Good Samaritan tax, which is not even a tax, really, since it's voluntary.มันเหมือนภาษีคนมีน้ำใจ ซึ่งไม่ใช่ภาษีจริงๆ เพราะมันเป็นการอาสา Burn After Reading (2008)
Um... I'm a Good Samaritan.ผมเป็นคนมีน้ำใจน่ะ Burn After Reading (2008)
I'm just a Good Samaritan, a traveler on the road...- ผมเป็นแค่คนมีน้ำใจ - อะไรนะ Burn After Reading (2008)
We just thought that he would like to maybe know, and tell him about that Good Samaritan tax thing...- ลินดาฉันจัดการเอง - แล้วก็บอกภาษีของคนมีน้ำใจไปด้วย Burn After Reading (2008)
I am a mere Good Samaritan who...- ผมเป็นแค่คนมีน้ำใจที่บังเอิญไปเจอ Burn After Reading (2008)
She had all the love and kindness in the world right inside her.ในจิตใจเธอเต็มไปด้วยความรัก ความมีน้ำใจ Nights in Rodanthe (2008)
It should really end more like this. Well, I must give you some token of my appreciation.ฉันต้องขอมอบบางสิ่งไว้เป็นสินน้ำใจแก่คุณ Bedtime Stories (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำใจ[X] (nāmjai) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency   FR: obligeance [f] (litt.) ; générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top