Search result for

-ด้าน-

(29 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ด้าน, *ด้าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้าน[N] side, Syn. หน้า, ข้าง, Example: สามเหลี่ยมด้านเท่ามีทุกด้านยาวเท่ากัน, Count unit: ด้าน
ด้าน[N] field, See also: area, Syn. ฝ่าย, ข้าง, ทาง, ส่วน, Example: แผนกโสตนาสิกชำนาญด้านโรคเกี่ยวกับหู, Count unit: ด้าน
ด้าน[ADJ] misfire, Syn. ไม่ติด, Example: ปะทัดด้านมันจึงไม่มีเสียง, Thai definition: จุดไม่ติดหรือไม่ระเบิด
ด้าน[ADJ] rough, See also: hardened, Syn. หยาบ, กระด้าง, สาก, แข็ง, Ant. นุ่ม, Example: คนใช้หัวเข่าด้านเพราะเธอต้องคุกเข่าถูพื้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ด่านน. ที่สำหรับกัก ตรวจ คอยระวังเหตุ และป้องกันช่องทางที่จะผ่านเข้าออก เช่น ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร ด่านกักสัตว์
ด่านทางผ่าน เช่น ด่านช้าง, ทางผ่านพรมแดนระหว่างประเทศ เช่น ด่านเจดีย์สามองค์ ด่านสิงขร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My father, on the other hand, has a lifetime of experience.อีกด้านนึงของพ่อฉันเขามีประสบการณ์มาทั้งชีวิต Chuck in Real Life (2008)
You may think you've discovered the hidden chuck,เธออาจจะคิดว่าเธอได้ค้นพบ อีกด้านนึงของชัคแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Sort of seen another side to her, and...อีกด้านของเธอ และ Pret-a-Poor-J (2008)
I'm no fashion expert, but shouldn't the peopleไม่มีนักเชี่ยวชาญด้านแฟชั่น แล้วคนที่จะดุโชว์ของเธอ There Might be Blood (2008)
Or probably any other school with a decent writing program.หรือที่อื่นที่ดีในด้านการเขียนโปรแกรม There Might be Blood (2008)
Victor and Bart have been covering the entire Southern Hemisphere.วิคเตอร์และบาร์ทกำลังค้นหาซีกโลกด้านใต้ทั้งหมด Odyssey (2008)
Pretty soon, you'll be sporting a homemade costume and leading a double identity just like the rest of us.จะดีขั้นในไม่ช้า คุณเป็นที่ใจกล้าที่แต่งกายแบบธรรมดา\ เป็นผู้นำที่มีสองด้านแบบที่เป็นอยู่ขณะนี้ Odyssey (2008)
All right, heads up. We've got a small impact crater ahead.เตรียมตัวนะด้านหน้ามีปล่องภูเขาไฟเล็กๆ Dead Space: Downfall (2008)
The weight of the rock we're hauling, combined with the planet's gravity, will cause this ship to fall out of orbit.น้ำหนักของหินด้านล่าง บวกแรงดึงดูดของดาว จะดึงยานของเราให้เข้าสู่วงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
He paid for your lunch, liked monster trucks, And was your conscience.เขาจ่ายมื้อเที่ยงให้คุณ เหมือน Monster Trucks และเป็นด้านที่มีสติของคุณ Not Cancer (2008)
Do you have some ethical problemคุณมีปัญหาด้านจริยธรรมกับสิ่งที่ฉันทำ Not Cancer (2008)
The sign outside says 'closed.'ป้ายด้านนอกเขียนว่า " ปิด " Not Cancer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าน[n.] (dān) EN: post ; outpost ; checkpoint   FR: péage [m]
ด่าน[n.] (dān) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost   FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [m] ; poste de contrôle [m]
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department   FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ด้าน[v.] (dān) EN: be hardened ; be callous ; be inured   
ด้าน[v.] (dān) EN: to misfire ; fail to explode   FR: rater ; faire long feu
ด้าน[adj.] (dān) EN: rough ; hardened ; hard ; calloused   
ด้าน[adj.] (dān) EN: dull ; mat ; matt = matte (Am.)   FR: mat ; terne
ด้าน[prep.] (dān) EN: in ; for ; on ; with regard to ; in respect of   FR: en ; en matière de

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
facet[N] ด้านมุมมอง, See also: ด้าน
matte[ADJ] ด้าน, See also: ซึ่งไม่วาว, Syn. dull
ob[PRF] ด้าน, See also: ก่อน, ในทาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top