Search result for

-ชดเชย-

(30 entries)
(0.0368 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ชดเชย, *ชดเชย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชดเชย[V] make up, Syn. ชดใช้, ทดแทน, Example: อาจารย์จะชดเชยชั่วโมงสอนให้นักเรียนในตอนเย็นของวันศุกร์
ชดเชย[V] compensate, See also: make reparations, reimburse, pay for, repay, remunerate, Syn. ชดใช้, จ่ายคืน, ใช้คืน, Example: บริษัทประกันชีวิตจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้เอาประกัน
ชดเชย[ADJ] compensated, See also: remunerated, Syn. ตอบแทน, Example: บริษัทได้ลดพนักงานแล้ว 500 คน โดยให้รับเงินชดเชยตามอายุงาน
ชดเชย[V] make up, See also: recover, redeem, Syn. ทดแทน, ชดใช้, Example: เขารับปากจะปลูกป่าเพื่อชดเชยขึ้นมาใหม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชดเชยก. ใช้แทนสิ่งที่เสียไป, เพิ่มเติม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But her eyes suck. That lobe should be compensating.แต่ตาเธอห่วย เรื่องนั้นต้องได้รับการชดเชย Not Cancer (2008)
Until you have proven yourself, and made amends for killing the unicorn, the curse will not be lifted.จนกว่า เจ้าจะพิสูจน์ตนเอง และได้ทำการชดเชยจากการฆ่ายูนิคอน คำสาปจะยังไม่ถูกยกเลิก The Labyrinth of Gedref (2008)
The balance of the world had to be repaid.สมดุลแห่งจักรวาล จำเป็นต้องมีการชดเชย Excalibur (2008)
That poor child painted thousands of pictures for her dead brotherทั้งหมดที่นางทำไป ก็เพื่อชดเชยการตายของพี่ชาย Portrait of a Beauty (2008)
Took some makeup lessons and pickup lessons,ต้องเรียนชดเชยและไล่เก็บตกบทเรียนที่ไม่ได้เรียน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
We'll get indemnity, fresh passports, safe passage out of the country.เราจะได้เงินชดเชย พาสปอร์ตใหม่ สิทธิการออกนอกประเทศ The Bank Job (2008)
We'll make up for it by tomorrow.เราจะชดเชยให้ทันวันพรุ่งนี้ The Lazarus Project (2008)
If we don't, they will still tear down the houses without any compensation, and we will have to pay as well.ถ้าเราไม่ทำ, พวกเขาก็ยังจะเดินหน้ารื้อถอน โดยไม่มีค่าชดเชยใดๆ, และเราต้องเป็นคนจ่าย Episode #1.8 (2008)
He might even give you a huge amount of compensation because of this.เขาอาจจะให้เงินชดเชยก้อนใหญ่กับคุณ เพราะเรื่องนี้ก็ได้ Episode #1.9 (2008)
Moreover, I did not save your daughter because I wanted compensation.ยิ่งกว่านั้น, ผมไม่ได้ช่วยลูกสาวท่าน เพราะต้องการเงินชดเชยEpisode #1.9 (2008)
I hope you gentlemen of the press will give as much space to the good things we do as the mistakes that are made on rare occasions;ผมหวังว่าท่านสุภาพบุรุษทุกท่านจะให้ โอกาสที่เราจะได้ทำสิ่งที่ดี เพื่อชดเชยความผิดพลาด ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก Changeling (2008)
Perhaps I was overcompensating for the fact that you never took an interest in his life.ฉันต้องดูแลเขาเยอะ ชดเชยที่คุณไม่เคยสนใจชีวิตลูกเลย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; adjust   FR: compenser ; rattraper ; regagner ; substituer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commute[VI] ชดเชย, See also: ทดแทน, Syn. compensate, make up
compensate[VI] ชดเชย
compensate[VT] ชดเชย, Syn. recompense, pay
countervail[VT] ชดเชย, Syn. compensate, make up for
make amends for[IDM] ชดใช้, See also: ชดเชย, Syn. make to
make up to[PHRV] ชดเชย, See also: ทดแทนให้
offset[VT] ชดเชย, Syn. counterbalance, compensate for
pay for[PHRV] ชดใช้, See also: ชดเชย
recompense[VT] ตอบแทน, See also: ชดเชย, Syn. compensate, remunerate
recover[VT] ชดใช้, See also: ชดเชย, Syn. recoup, redeem

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
補填[ほてん, hoten] (n) ชดเชย, See also: S. 補充,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
補う[おぎなう, oginau] Thai: ชดเชย English: to compensate for

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top