ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-คาดไม่ถึง-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คาดไม่ถึง, *คาดไม่ถึง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คาดไม่ถึงก. ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เช่นนั้น.
การจรน. งานซึ่งไม่ได้ทำเป็นประจำหรือที่คาดไม่ถึง.
งันก. หยุดชะงัก เช่น นิ่งงัน, ไม่งอกงาม เช่น ต้นไม้งันไป, อาการที่ชะงักนิ่งอึ้งไปชั่วขณะเพราะคาดไม่ถึง ในคำว่า ตะลึงงัน.
ตะลึงก. อาการที่ชะงักงันนิ่งอึ้งไปชั่วขณะหนึ่งเพราะคาดไม่ถึง.
นึกไม่ถึงก. คาดไม่ถึง, ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เช่นนั้น, เช่น รู้ว่าเขาจะเข้ามาทำงานด้วย แต่ก็นึกไม่ถึงว่าเขาจะมาเป็นสายให้โจร.
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก. เขลา, คาดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้น, เช่น รับฝากของโจรไว้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าของนั้นเป็นของโจร.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Termination of Mission of Diplomatic Agentภารกิจของผู้แทนทางการทูตหรือหัวหน้าคณะทูตจะสิ้น สุดลง 1. ระยะเวลาที่ผู้แทนทางการทูตได้รับแต่งตั้งให้ประจำอยู่ในประเทศผู้รับได้ครบ กำหนดตามวาระ2. เมื่อวัตถุประสงค์ของภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติได้สัมฤทธิผลเรียบ ร้อยแล้ว3. ถูกเรียกตัวกลับเนื่องจากต้องโยกย้ายไปที่อื่น หรือลาออก หรือเนื่องจากครบเกษียณอายุ4. ถูกเรียกตัวกลับเนื่องจากไม่เป็นที่พอใจของรัฐบาลของตน หรือกระทำตามคำขอร้องของรัฐบาลของประเทศผู้รับ ซึ่งเขาได้รับแต่งตั้งให้ประจำทำงานอยู่5. เนื่องจากการเสด็จสวรรคตของพระมหากษัตริย์ของประเทศตน หรือประเทศที่ตนได้รับแต่งตั้งให้ประจำทำงาน6. หากตัวเขาเองได้กระทำการอันเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศบางอย่าง หรือเนื่องจากเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่คาดไม่ถึง และมีลักษณะร้ายแรงจริง ๆ ตัวเขาเองจะต้องรับผิดชอบในการตัดความสัมพันธ์7. เมื่อรัฐบาลผู้รับ ซึ่งตัวเขาได้รับแต่งตั้งให้ประจำทำงานอยู่นั้น แล้วจะด้วยเหตุผลอย่างใดก็ตาม ได้แจ้งให้เขาเดินทางออกไปจากประเทศในทันที โดยไม่ต้องระให้รัฐบาลของตนเรียกตัวกลับ8. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของผู้แทนทางการทูต ดังเช่น ได้รับเลื่อนตำแหน่งจากอัครราชทูตขึ้นเป็นเอกอัครราชทูต9. เนื่องจากเกิดสงครามขึ้นระหว่างรัฐทั้งสอง10. เนื่องจากถูกถอดจากตำแหน่ง หรือสละราชบัลลังก์ของประมุขของประเทศใดประเทศหนึ่ง 11. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศใดประเทศหนึ่ง จากระบบพระมหากษัตริย์เป็นระบบสาธารณรัฐ หรือเป็นระบบสาธารณรัฐอันมีประมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้กฎหมาย12. เนื่องจากรัฐใดรัฐหนึ่งของทั้งสองรัฐต้องสูญสภาวะในการเป็นรัฐเหตุผลข้างต้น ทั้งหมดนี้ เป็นทรรศนะของเซอร์เออร์เนสท์ ซาทาว ซึ่งได้ให้ไว้ในหนังสือของท่าน ชื่อว่า ?A Guide to Diplomatic Practice? ฉบับเรียบเรียงใหม่ครั้งที่ 4 โดยเซอร์เนวิลล์ แบลนด์ [การทูต]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blow in(phrv) มาถึงอย่างคาดไม่ถึง (คำไม่เป็นทางการ), Syn. breeze in
blow into(phrv) มาถึงอย่างคาดไม่ถึง (คำไม่เป็นทางการ)
catch flat-footed(phrv) จับได้อย่างไม่ทันตั้งตัว (คำไม่เป็นทางการ), See also: ถูกตามจับได้ อย่างคาดไม่ถึง
catch off(phrv) ทำให้แปลกใจ (เพราะคาดไม่ถึง), Syn. throw off
sharp(adj) ฉับพลัน, See also: กะทันหัน, ทันทีทันใด, ซึ่งคาดไม่ถึง, Syn. acute
supervene(vi) เข้าครอบงำ, See also: เข้ามาอย่างคาดไม่ถึง, เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด, Syn. ensue, issue, take place
unhoped(adj) ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, See also: คาดไม่ถึง, คิดไม่ถึง, Syn. unexpected
upset(adj) ที่พ่ายแพ้อย่างคาดไม่ถึง, Syn. distressed
upset(vt) ทำให้พ่ายแพ้อย่างคาดไม่ถึง, Syn. conquer, beat
upset(n) ปัญหาที่คาดไม่ถึง
upset(n) การปราชัยอย่างคาดไม่ถึง, See also: การพ่ายแพ้, Syn. loss
windfall(n) สิ่งดีๆ ที่ได้มาที่คาดไม่ถึง, See also: เงินที่ได้มาอย่างไม่คาดฝัน, Syn. godsend, manna

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt., vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
strange(สแทรนจฺ) adj. แปลก, ประหลาด, ผิดแปลก, ผิดตา, แปลกหน้า, ไม่รู้จัก, ไม่คุ้นเคย, ไม่เคยชิน, คาดไม่ถึง, แปลกถิ่น, ต่างถิ่น. adv. แปลกประหลาด., See also: strangeness n., Syn. off, queer, unfamiliar
supernatural(ซูเพอแนช'เชอเริล) adj. เหนือธรรมชาติ, อภินิหาร, ศักดิ์สิทธิ์, ประหลาด, มหัศจรรย์, เกินปกติ, คาดไม่ถึง, เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ, เทพยดานางฟ้า. n. สิ่งที่เหนือธรรมชาติ, การกระทำของเทพเจ้า, See also: supernaturalism n.
unforeseen(อัน'ฟอร์ซีน') adj. ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, คาดไม่ถึง, นึกไม่ถึง
unprecedented(อันเพรส'ซิเดินทิด) adj. ไม่เคยมีมาก่อน, คาดไม่ถึง, ไม่รู้มาก่อน, Syn. new, novel, unexampled, remarkable
upset(อัพเซท') vt., vi. ทำให้คว่ำ, คว่ำ, ทำให้พลิกคว่ำ, ทำให้เสีย, ก่อกวนสิ้นเชิง, ทำให้ปราชัย, ทำให้ (ร่างกาย) ไม่ปกติ. n. การทำให้คว่ำ, การพลิกคว่ำ, การปราชัยอย่างคาดไม่ถึง, ความว้าวุ่นของจิตใจ, ความสับสน. adj. พลิกคว่ำ, หงายท้อง, สับสน, ไม่เป็นระเบียบ, ยุ่งเหยิง, ว้าวุ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
unexpected(adj) ไม่ได้นึกฝัน, นึกไม่ถึง, ไม่คาดฝัน, คาดไม่ถึง
unforeseen(adj) ไม่ได้นึกฝัน, ฉับพลัน, คาดไม่ถึง
unprecedented(adj) ไม่เคยมีมาก่อน, คาดไม่ถึง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
能天気[のうてんき, noutenki] (adj) คาดไม่ถึง, คิดไม่ถึง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top