ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

3-

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 3, -3-, *3*
Possible hiragana form: 3-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ay 3(เอ) ครับ, ใช่
light 3(ไลทฺ) {lighted,lighting,lights} vi. ลง,ลงจากรถ,ลงจากม้า,ลงมาเกาะ,ลงเดิน,ปรากฎขึ้นอย่างบังเอิญ. -Phr. (light into โจมตีกล่าวโจมตี) -Phr. (light out จากไปอย่างรวดเร็ว)
lotus 1-2-3เป็นชื่อโปรแกรมตารางจัดการที่โด่งดังมากโปรแกรมหนึ่ง นิยมใช้กันมากบนเครื่องพีซี ใช้ได้ทั้งกับระบบดอสและวินโดว์ บริษัทผู้ผลิตชื่อ Lotus Development Corporation
nrtrx13ผู้เพัฒนาโปรแกรม drug data for pharmacist xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vitamin d3n. วิตามิน D ที่มีตามธรรมชาติพบในน้ำมันตับปลา มันมีโครงสร้างโมเลกุลแตกต่างจากvitamin-D2เล็กน้อย., Syn. cholecalciferol

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, Page 3 isn't really tasteful, though, is it?แต่เพจทรีก็ไม่ได้มีรสนิยมไม่ใช่เหรอ Close Encounters (2017)
It's all tasteful Page 3 stuff.ก็แค่ภาพเพจทรีที่มีรสนิยม Close Encounters (2017)
I see they're thinking up new ways to make Page 3 even creepier.พวกนั้นหาวิธีทำให้เพจทรี น่าขยะแขยงขึ้นได้อีก Close Encounters (2017)
This is The Beastmaster sending out 3s and 8s. - (STATIC)ยังอาศัยอยู่กับแม่ และโอกาส ที่พวกเขาจะเป็นคนขับรถบรรทุก The Widow Maker (2017)
I wouldn't know, I'm not a communist. - I just think Page 3 is degrading to women.ฉันไม่รู้ ฉันไม่ใช่คอมมิวนิสต์ ฉันแค่คิดว่าเพจทรีลดค่าของผู้หญิง Close Encounters (2017)
Page 3 competition they're running in The Sun.สำหรับการประกวดในเพจทรี ของหนังสือพิมพ์เดอะซัน Close Encounters (2017)
Department 3 hit the jackpot.ปัดโธ่ .. แผนก 3 แจ็กพ็อตแตกอีกแล้ว The King (2017)
Rot for 3 years, jerk.คุกซัก 3 ปีเหอะมึง The King (2017)
Win 3 times your bet!ชนะ 3 ตารวด! The King (2017)
The firewall 3 is the station.และไฟร์วอลล์ 3 คือสถานี Life (2017)
3 foot waves, 10 miles visibility.3 เท้าคลื่นมองเห็นไมล์ Hidden Figures (2016)
We'd like 3 possible recovery areas.เราต้องการ 3 ด้านการกู้คืนที่ เป็นไปได้ Hidden Figures (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
33. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
33 multiplied by 5 is 15.
33: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
3A Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
3According to John, the bank closes at 3 p.m.
3According to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.
3Add 5 to 3 and you have 8.
3After only 36 months, Koko could use 184 signs.
3Apparently there's a cancellation charge of 30 percent.
3A stop sign in Japan has 3 sides, whereas a stop sign in the U.S. has 8 sides.
3At last I have time to reply to mail that I have received these 3 weeks.
3At present there are about 31 million Americans over the age of sixty-five.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องสาม[n. exp.] (Chøng Sām) EN: Channel 3   FR: Chaîne 3 [f]
เอ็มพีสาม[X] (Em.Phī. sām) EN: MP3   FR: MP3
ก๊าชโอโซน[n. exp.] (kāt ōsōn) EN: ozone ; O3   FR: ozone [m] ; O3
กลุ่มประเทศจี 3 = กลุ่มประเทศ G 3[org.] (Klum Prathēt Jī Sām) EN: G3   FR: G3 [m]
กรดคาร์บอนิก[n. exp.] (krot khābønik) EN: carbonic acid ; H2CO3   FR: acide carbonique [m] ; H2CO3
ม.๓ = ม.3[n. exp.] (mø. sām) EN: M3   FR: M3 (troisième année d'enseignement secondaire)
หนึ่งส่วนสาม[num.] (neung suan sām) EN: a third ; one third ; ½   FR: un tiers ; 1/3
โอโซน[n.] (ōsōn) EN: ozone ; O3   FR: ozone [m] ; O3
ป.๓ = ป.3[n. exp.] (pø. sām) EN: P3   FR: P3 (troisième année d'enseignement primaire)
สาม[num.] (sām) EN: three : 3   FR: trois ; 3

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dreipolig {adj}3 pin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスエイピーアールスリー[, esueipi-a-rusuri-] (n) {comp} SAP R-3 [Add to Longdo]
エスキューブ[, esukyu-bu] (n) {comp} S3 [Add to Longdo]
エススリー[, esusuri-] (n) {comp} S3 [Add to Longdo]
スカジースリー[, sukaji-suri-] (n) {comp} SCSI-3 [Add to Longdo]
ダブリュースリー[, daburyu-suri-] (n) {comp} W3 [Add to Longdo]
ティースリー[, tei-suri-] (n) {comp} T3 [Add to Longdo]
ビタミンD3[ビタミンディーさん, bitamindei-san] (n) vitamin D3 [Add to Longdo]
ポップスリー[, poppusuri-] (n) {comp} POP3 [Add to Longdo]
ワンツースリー[, wantsu-suri-] (n) {comp} 1-2-3 [Add to Longdo]
関東大震災[かんとうだいしんさい, kantoudaishinsai] (n) Great Kanto earthquake of 1923 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スカジースリー[すかじーすりー, sukaji-suri-] SCSI-3 [Add to Longdo]
エススリー[えすすりー, esusuri-] S3 [Add to Longdo]
エスキューブ[えすきゅーぶ, esukyu-bu] S3 [Add to Longdo]
エスエイピーアールスリー[えすえいぴーあーるすりー, esueipi-a-rusuri-] SAP R-3 [Add to Longdo]
ティースリー[ていーすりー, tei-suri-] T3 [Add to Longdo]
エムピースリー[えむぴーすりー, emupi-suri-] MP3 [Add to Longdo]
ダブリュースリー[だぶりゅーすりー, daburyu-suri-] W3 [Add to Longdo]
ワンツースリー[わんつーすりー, wantsu-suri-] 1-2-3 [Add to Longdo]
ポップスリー[ぽっぷすりー, poppusuri-] POP3 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 3 \3\ adj.
   1. one more than two; denoting a quantity consisting of three
    items or units; -- representing the number three as an
    Arabic numeral.
 
   Syn: three, iii
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 3
   adj 1: being one more than two [syn: {three}, {3}, {iii}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of one and one and one
      [syn: {three}, {3}, {III}, {trio}, {threesome}, {tierce},
      {leash}, {troika}, {triad}, {trine}, {trinity}, {ternary},
      {ternion}, {triplet}, {tercet}, {terzetto}, {trey}, {deuce-
      ace}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top