ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

- 钥匙

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 钥匙, - 钥匙-, * 钥匙*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, the key?[CN] 嗯 钥匙? Underworld U.S.A. (1961)
He still thinks it's in the handbag.[CN] 他仍然以为 钥匙在他太太皮包里 Dial M for Murder (1954)
Now, come on. The keys.[CN] 好啦 别废话啦 钥匙 Sunset Boulevard (1950)
But unless I hit that highway before they start back, I'm... where is it, Susan?[CN] 除非我在他们回来前开上高速公路 钥匙在哪儿 Susan? The Prowler (1951)
The key.[CN] - 钥匙 - 哦 Magnificent Obsession (1954)
And your latchkey was in your handbag when you lost it?[CN] 你皮包遗失时 钥匙在皮包里? Dial M for Murder (1954)
- What about the keys?[CN] - 钥匙怎么办? Raw Deal (1948)
This is a house key, but the doors are all wide open, so the key's useless.[CN] 哦,哈利路亚 这是房子的钥匙 可房子都炸成废墟了 钥匙还有什么用 Paisan (1946)
It's all right. Here it is. It was in my glove all the time.[CN] 没事了 钥匙在我手套里 Dial M for Murder (1954)
By the way, do you still have the key and seal for the deposit box?[CN] 你现在带着保险箱的 钥匙和封铅吗? The Bad Sleep Well (1960)
Neither have I. The studio key is here.[CN] - 我也没有 钥匙在这儿 The Two Mrs. Carrolls (1947)
- Keys?[CN] - 钥匙? Who You Really Are (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top