ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

- 上尉?

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 上尉?, - 上尉?-, * 上尉?*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Ready, Captain?[CN] 准备好了 上尉? Broken Arrow (1996)
What about you, captain?[CN] 你的看法呢? 上尉? The Matrix Reloaded (2003)
You want a fight, Captain...[CN] 你想较量一下吗 上尉? 如你所愿 Comment: Unfinished Business (2006)
Got a light, lieutenant?[CN] 有火吗? 上尉? Hot Shots! Part Deux (1993)
- Captain?[CN] - 上尉? We Own the Night (2007)
Will you deliver a message for me, Captain?[CN] 谢谢你 先生 你可以为我送个 信息吗 上尉? The Scarlet Empress (1934)
Tell me something about him.[CN] 不是吗 上尉? 告诉我一些关于他的事情 The Scarlet Empress (1934)
Do they hang there for you, Captain?[CN] 它们还为你挂在哪儿吗 上尉? Till Marriage Do Us Part (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top