ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
177 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ม-, *ม*
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
admit (แอ็ดมิท) (vi ) เข้าเป็นผู้ป่วยใน (นอนค้างคืนที่โรงพยาบาล)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เป็นไปตาfollowed in
- พิพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์ต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
Catm[แคท-มัน-นี่] (adv ) ขอพรจากพระ9ข้อ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
*มีน*[ไทยたべる Thai 食べる.Kanji Katakana ] slang colloqial pl sg meen,mean,maen I มีน

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
*ระบบต่อไร้ท่อ* (n ) organ of the body

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
after sales department[อาฟเตอร์ เซลส์ ดิพาร์ทเม็นท์] (Proper Noun ) แผนกให้บริการหลังการขาย
as far as, I’m concerned[แอส ฟาร์ แอส แอม คอนเซิน] เท่าที่ผม/ดิฉันเกี่ยวข้อง เท่าที่ผม/ดิฉันเป็นห่วง
availment[อะเวล'เม้นท์] การนำเอกสารสิทธิ์ไปขอขึ้นเงิน
by the time[บาย เดอะ ไทม์] (adv prep ) ในขณะที่ ตอนที่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
.[N] secondary education, Syn. มัธยม
.[N] secondary education, Syn. มัธยมศึกษา, Thai definition: การศึกษาระหว่างประถมศึกษากับอุดมศึกษา
.[N] university, See also: U., Univ., Syn. มหาวิทยาลัย
.[CLAS] metre, See also: meter, Syn. เมตร, Thai definition: หน่วยวัดความยาวอย่างหนึ่งตามวิธีเมตริก กำหนดเทียบเท่ากับ 100 เซนติเมตร หรือ 2 ศอก
[N] ant, Example: ทารกร้องไห้กรี๊ดเพราะถูกมดกัด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงหลายชนิดในวงศ์ Formicidae ส่วนท้องปล้องที่ 1 หรือปล้องที่ 1 และปล้องที่ 2 ซึ่งติดกับอกคอดกิ่ว ด้านหลังปล้องท้องดังกล่าวมีโหนกสูงขึ้น ซึ่งอาจจะโค้งมนหรือเป็นแผ่นแบน
[N] Ministry of Interior, Syn. กระทรวงมหาดไทย
[ADJ] impure, See also: dirty, filthy, smudgy, Syn. มัวหมอง, สกปรก, Ant. สะอาด, บริสุทธิ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
[N] rust, Syn. สนิม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
[N] impurity, See also: blemish, smudge, filth, stain, dirt, Syn. ความมัวหมอง, ความสกปรก, ความไม่บริสุทธิ์, Ant. ความสะอาด, ความบริสุทธิ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
[V] arrive, See also: come, reach, show up, turn up, Example: เขามาตั้งแต่เมื่อตอนเช้ามืดแล้ว, Thai definition: เคลื่อนออกจากที่, ตรงกันข้ามกับ ไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
(อ) พยัญชนะตัวที่ ๓๓ เรียกว่า ้า เป็นอักษรตํ่า ใช้เป็นพยัญชนะต้นและเป็นตัวสะกดในาตรากหรือแ่ก เช่น ล ยา.
น. ปลากระบอก. (ดู กระบอก ๒).
กร, กร-(ะกอน, ะกอระ-, ะกะระ-) น. ังกร, ชื่อดาวราศีที่ ๑๐.
กรกุณฑล(ะกอระ-) น. เครื่องประดับหูีรูปคล้ายังกร.
กราค(ะกะรา-, กกะรา-) น. ชื่อเดือนที่ ๑ ตาสุริยคติ ี ๓๑ วัน, (เลิก) ชื่อเดือนที่ ๑๐ ตาสุริยคติ ซึ่งเริ่ด้วยเดือนเษายน.
กราคดู กร, กร-.
กสะ(ะกะสะ) น. ยุง.
กุฎ(ะกุด) น. งกุฎ.
กุฎ(ะกุด) ว. สูงสุด, ขั้นสูง, เช่น อันกอปรด้วยลักณณษการอดุลย์ สุนทรเทพกุฎ (. คำหลวง ทศพร), เจ้าก็เกิดในกุฎเกศกรุงสีวีราษฎร์ (. ร่ายยาว กุาร) (ป., ส. กุฏ).
กุฎราชกุาร(ะกุดราดชะ-) น. ตำแหน่งรัชทายาทที่จะสืบราชสันตติวงศ์ซึ่งพระหากษัตริย์ทรงสถาปนา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
makaraกร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Crown Princeกุฎราชกุาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Crown Princessกุฎราชกุารี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
metra; uterus; wombดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterus; metra; wombดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
womb; metra; uterusดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wombดลูก [ดู uterus] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
uterusดลูก [ดู womb] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
uterosclerosisดลูกกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gravid uterusดลูกขณะตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Virtual universityหาวิทยาลัยเสือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Macromedia Authorwareาโครีเดียออเธอร์แวร์ [TU Subject Heading]
International Standard Bibliographic Descriptionsาตรฐานสากลการลงรายการบรรณานุกรทั่วไป, ข้อูลทางบรรณานุกรสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library standardาตรฐานห้องสุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Mirageิราจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ณฑปเรือนยอดขนาดใหญ่ีรูปสี่เหลี่ยจัตุรัส หรือเป็นรูปตัด หรือย่อไ้แปด ย่อไ้สิบสอง ยอดหลังคาเป็นทรงจอแห, ใช้ว่า รฑป ก็ี. (ป., ส.); ขันนํ้าเย็นของพระเจ้าแผ่นดินที่ีฝาเป็นรูปอย่างณฑป เรียกว่า พระณฑป [ศัพท์พระราชพิธี]
Permanent magnet motorอเตอร์แ่เหล็กถาวร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Flow meterาตรอัตราการไหล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พลับพลายกี ๓ หลัง ตั้งที่ท้องสนาหลวง นอกรั้วราชวัติ ด้านทิศเหนือ ๑ หลัง ใช้สำหรับเสร็จรับพระศพลงจากราชรถ ที่หน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ๑ หลัง ใช้สำหรับเจ้านายฝ่ายในและประทับทอดพระเนตรกระบวนและถวายบังคพระศพ และที่หน้าวัดพระเชตุพนวิังคลาราอีก ๑ หลัง ใช้สำหรับเสด็จส่งพระศพขึ้นราชรถ [ศัพท์พระราชพิธี]
เกยีลักษณะเป็นยกพื้นสี่เหลี่ยย่อไ้แปด ตั้งอยู่ด้านหน้าประตูกำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตหาปราสาท [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
MY LADIES BY SHIN MICHIMA(เหล่าสุภาพสตรีของผ โดย ิชิะ ชิน) Emotions (2017)
It's because... that's the way I want it.นั่นก็เพราะว่า ผต้องการให้ันเป็นอย่างนั้น Emotions (2017)
In the novels that I write, nobody dies.ในนิยายที่ผเป็นคนเขียน ไีใครต้องตาย Emotions (2017)
DRIFTING EMOTIONS BY SHIN MICHIMA THIS YEAR'S NUMBER ONE BEST SELLER(อารณ์ที่เลื่อนลอย โดย ิชิะ ชิน นิยายขายดีอันดับหนึ่งประจำปีนี้) Emotions (2017)
My pleasure.่เป็นไรค่ะ Emotions (2017)
CHECK - 10,000,000 YEN MINAMI SHIRAKAWA(เช็คจำนวนสิบล้านเยน ชิราคาวะ ินาิ) Emotions (2017)
Thank you.ขอบคุณากครับ Emotions (2017)
Please make sure that you use it all for the children.ขอให้ใช้เงินทั้งหดเพื่อเด็ก ๆ นะคะ Emotions (2017)
Are you sure you want to donate this much?แน่ใจนะครับว่าจะบริจาคากขนาดนี้ Emotions (2017)
This will be a book that opens wide a new frontier in literature.ันจะเป็น หนังสือที่เปิดประตูสู่ดินแดนให่ ให้วงการวรรณกรรครับ Emotions (2017)
The release from a feeling of entrapment.การปลดปล่อย จากควารู้สึกเหือนติดกับดัก Emotions (2017)
Yes.ีแล้วครับ Emotions (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
. ...[X] (mø. ...) FR: M ... (énième année d'enseignement secondaire)
. (ัธย)[] (mø. (matthayom)) EN: high school   
.1 (ัธย 1)[] (mø. neung) FR: M1 (première année d'enseignement secondaire)
.๑ = .1[n. exp.] (mø. neung) EN: M1   FR: M1 (première année d'enseignement secondaire) ; classe de première [f]
.๒ = .2[n. exp.] (mø. søng) EN: M2   FR: M2 (deuxième année d'enseignement secondaire)
.๓ = .3[n. exp.] (mø. sām) EN: M3   FR: M3 (troisième année d'enseignement secondaire)
.๔ = .4[n. exp.] (mø. sī) EN: M4   FR: M4 (quatrième année d'enseignement secondaire)
.๕ = .5[n. exp.] (mø. hā) EN: M5   FR: M5 (cinquième année d'enseignement secondaire)
.๖ = .6[n. exp.] (mø. hok) EN: M6   FR: M6 (sixième année d'enseignement secondaire)
.จ.[abv.] (mø.jø.) EN: HSH (His/Her Serene Highness)   

English-Thai: Longdo Dictionary
dorami(n) น้องสาวของโดราเออน (doraemon)
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/1.wav>
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์าจากโลกอนาคต ีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยอย่างากประาณในช่วงทศวรรษที่ 80
PHP(n) ภาษาคอพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยใช้กันาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สาารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่เติดูได้ที่ http://www.php.net
modern(adj) ทันสัย
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส าจากภาษาอังกฤษ เต็ๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่ระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
collaborative(adj) ทำด้วยควาร่วือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย ีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
football(n) ถ้าในอเริกา จะหายถึง กีฬาอเริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในควาายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
laptop(n jargon) เครื่องคอพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา , notebook
gender identity disorder(n) ควาผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ าจากภาษาไทยว่า ลองดู าจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไ่ดี ประสบควาสำเร็จหรือล้เหลว ก็ไ่แน่ ลองดูเลยดีกว่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abound[VI] ากาย, See also: ชุม, ชุก, ชุกชุม, หนาแน่น, ดาษดื่น, อุดม, อุดมสมบูรณ์, Syn. be plentiful, overflow
above[PREP] ากกว่า
abundant[ADJ] ากาย, See also: ท่วมท้น, เหลือล้น, ล้นเหลือ, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์, Syn. ample, plentiful
accord[VT] ให้, See also: มอบ, ทำให้, Syn. grant, concede, bestlow
act[N] การแสร้งทำ, See also: มารยา, Syn. pose, falsification
activate[VI] ีชีวิตชีวา
acute[ADJ] ฉลาด, See also: มีไหวพริบดี, Syn. shrewd, clever
adjoin[VI] ีเขตแดนติดกัน, Syn. beside, be adjacent to
adjoin[VT] ีเขตแดนติดกับ
admit[VT] จุได้ (จำนวนคน), See also: มีที่ว่างสำหรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
!เครื่องหายอัศเจรีย์
*เครื่องหาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง ีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เื่อนำาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้ข้อูล เช่นถ้าใช้ A*.* หายควาถึง แฟ้ข้อูลทุกแฟ้ที่ีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะีนาสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หายควา ถึงแฟ้ข้อูลทุกแฟ้ที่ีนาสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหายถึงทุกแฟ้ข้อูลที่ีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
+เครื่องหาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกร เช่น ในโปรแกรการวาดภาพในระบบวินโดว์ส ักีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตาปกติ
?เครื่องหาย ellipsis หายถึง จุดเล็ก ๆ สาจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะีคำถารายละเอียดเพิ่เติให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไี 3 จุดนี้ คอพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตาคำสั่งโดยไีกรอบสนทนาาให้เติเลย
^<คำแปล> hat หายถึง สัญลักษณ์ที่ีลักษณะคล้ายหวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหายนี้ว่า "หวก" ใช้แทน แป้นควบคุ (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 ีควาายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหาย>caretหายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง ีควาายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
_เครื่องหาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ ีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้ักนิยใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิพ์ก็ยังีแป้นนี้อยู่ เื่อกดแป้นนี้ คอพิวเตอร์จะถือเสือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไ่สาารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้ข้อูลว่า A-B ก็ได้
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก ีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a bas(อะบา') fr. ล้ลง, โค่นล้ (down with)
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไ่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a gogo(อาโก' โก) ากเท่าที่คุณต้องการ, ไีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo

English-Thai: Nontri Dictionary
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรร,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อตัว,น้อ,เสื่อศักดิ์
abasement(n) การลดตัว,การถ่อตัว,การน้อ,การเสื่อศักดิ์
abash(vt) ทำให้เขิน,ทำให้อาย,ทำให้ประห่า
abashed(adj) อาย,ประห่า,ขวยเขิน,สะเทิ้นอาย
abbot(n) สภาร,เจ้าอาวาส,อธิการวัด,เจ้าวัด
abdicate(vi,vt) ลาออก,สละราชสบัติ, ยกเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสบัติ,การยกเลิก
abeam(adv) ตาขวางเรือ
aberration(n) ควาผิดปกติ,ควาวิปริต,ควาวิปลาส

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
a cut above (n) มีความเหนือกว่า
absolute altimeter (n) มาตราวัดความสูงสัมบูรณ์ม เครื่องวัดความสูงสัมบูรณ์--เครื่องวัดความสูงชนิดหนึ่ง ซึ่งวัดระยะตามแนวดิ่งไปยังผิวพื้นด้านล่าง โดยใช้เทคโนโลยีทางวิทยุ เรดาร์ เสียง เลเซอร์ หรือ คาแพซิทิฟ
adsthai[แอดส์-ไทย] (n ) มาจากคำ 2 คำผสมกัน ads มาจาก ADvertiSing หมายถึง โฆษณา, สิ่งโฆษณา thai มาจาก Thailand หมายถึง ประเทศไทย รวมความแล้ว adsthai หมายถึง ผู้โฆษณาสินค้าหรือสื่อโฆษณาในประเทศไทย สามารถเข้าไปโฆษณาสินค้ากันได้ที่ http://www.adsthai.net
See also: R. adsthai
All too often (phrase ) มันถี่เกินไป
Alwayzzมีความสำคัญกับ Destinyzz มากๆ
antมด
ant[แอ้น] มด
asafoetida (n ) มหาหิงคุ์
Assumption University (n ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Athame[อธาเม] (uniq) มีดสั้นสองคม ทั้งซ้ายและขวา มีด้ามจับสีดำ ที่สำคัญคือนิยมใช้ คาสวงกลมและลบล้างด้วย คุณสมบัติสามารถนำดาบเวทย์ใช้แทนกันได้ เป็นอุปกรณ์ ธาตุไฟ สำหรับหลายๆธรรมเนียม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
こぶみかん[こぶみかん, kobumikan] (n) ะกรูด
でたらめ[でたらめ, detarame] ั่ว(พูดั่วๆ)
インド洋[いんどよう, indoyou] (n) หาสุทรอินเดีย
シーア派[しーあは, shi-aha] (n) ุสลินิกายซีอะห์
ジャガ芋[じゃがいも, jagaimo] (n) ันฝรั่ง
トマト[とまと, tomato] (n) ะเขือเทศ
ミイラ[みいら, miira] (n) ี่
不思議だな[ふしぎだな, fushigidana] (colloq) หัศจรรย์จริงๆ
中古[ちゅうこ, chuuko] (adj) ือสอง
予実[よじつ, yojitsu] าจาก2คำคือ 予測+実績=予実 หายควาว่า เป็นการเปรียบเทียบผลการทำงานว่า Plan กับ Actual ีข้อแตกต่างกันหรือไ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
葛芋[くずいも, kuzuimo] (n) ันแกว
[すみ, sumi] (n) ด้านใน , See also: S. 角,
汚染[おせん, osen] ลพิษ การปนเปื้อน
束ねる[たばねる, tabaneru] (vt) ัดเป็นช่อ เช่น (ัดดอกกุหลาบเป็นช่อเอาไว้=バラの花を束ねてある。)
าลี*[] าลี
プリ[ぷり (puri), ] (n) าจากคำว่า Prince,Princess ใช้ตัวคาตาคานะเขียน แปลว่าเจ้าชาย(หรือเจ้าหญิงก็ได้ตาโอกาส)
メロメロ[めろめろ, meromero] (vi) ึนเา(ในรัก)
椰子[やし, yashi] ะพร้าว
平版[へいはん, heihan] (n) ตรง
措置[そち, sochi] าตราการ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
酔う[よう, you] Thai: ึนเEnglish: to become intoxicated
基本[きほん, kihon] Thai: าตรฐาน English: standard
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: องย้อนหลังไปในอดีต English: to look back
標準[ひょうじゅん, hyoujun] Thai: าตรฐาน English: standard
及ぼす[およぼす, oyobosu] Thai: ีผลกระทบถึง
人間[にんげん, ningen] Thai: นุษย์ English: human being
巻く[まく, maku] Thai: ้วน English: to roll
繋ぐ[つなぐ, tsunagu] Thai: ัดให้แน่น English: to fasten
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: ีส่วนร่วในกิจกรร English: to take part
視点[してん, shiten] Thai: องหรือทัศนคติ English: point of view

German-Thai: Longdo Dictionary
überhauptเป็นคำเสริใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไ่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่นุษยสัพันธ์ดีาก
AGคำย่อของ Aktiengesellschaft หายถึง บริษัทหาชนจำกัด, See also: S. Aktiengesellschaft
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทหาชน
Anfang(n) |der| การเริ่ต้น
Angabe(n) |die, pl. Angaben| ข้อูล
Angst(n) |die, pl. Ängste| ควากลัว
Ansicht(n) |die, pl. Ansichten| ควาเห็น
April(n) |der, pl. Aprile| เดือนเษายน
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบอบหายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไ้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจส์ บอนด์ ได้รับอบหายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
August(n) |der, pl. Auguste| เดือนสิงหาค

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dominante {f} (vt ) มีอำนาจเหนือ,ครอบงำ
Papaya (n ) มะละกอ
wohlhabend {adj} (adj ) มั่งคั่ง, ร่ำรวย

French-Thai: Longdo Dictionary
je(n) ประธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์, ฉัน,ผ
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตาป่าเขา
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรงตัว คือ ีอาการหิว
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. ี เช่น J'ai soif. ผีอาการกระหายน้ำ หรือ ผหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำากเลยค่ะในชั่วโงภาษาฝรั่งเศส
Etats-Unis(n) |pl.| ประเทศสหรัฐอเริกา เช่น Je vais aux Etats-Unis. ฉันไปอเริกา , See also: adj. americain
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติ s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตควาแตกต่างของการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผ

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
aurorมือปราบมาร
professional (n) มืออาชีพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top