ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

window,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -window,-, *window,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
window, ovalช่องรูปไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
window, roundช่องรูปกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
window, After I cleaned the window, I could see through it clearly.
window, Close the window, will you?
window, I feel cold. Would you shut the window, please?
window, I looked at the window, but didn't see anything.
window, I watched from the garage window, amazed at what I saw.
window, Looking out of the window, I saw a rainbow.
window, Looking out of the window, I saw a stranger at the doorstep.
window, Looking out the window, I saw a car coming.
window, Not only did I forget to close the window, but I also forgot to sweep.
window, Open the window, please.
window, Open the window, will you?
window, She opened the window, though I told her not to.

Japanese-English: EDICT Dictionary
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
シャッター[shatta-] (n) (1) (See シャッターチャンス) camera shutter; (2) shutter (door, window, etc.); (P) [Add to Longdo]
撃ち抜く[うちぬく, uchinuku] (v5k) to shoot out (lights, window, etc.) [Add to Longdo]
最下部[さいかぶ, saikabu] (n) lowest part; bottom (or footer) of a page, computer screen, on-screen window, etc. [Add to Longdo]
小屋根[こやね, koyane] (n) (See 大屋根) small roof (e.g. over the first storey of a building, a window, an attached shed or veranda, etc.); overhang [Add to Longdo]
締め切り(P);締切り(P);締切(io)(P);〆切;〆切り;乄切り(oK);閉め切り;閉切り[しめきり, shimekiri] (n) (1) (not 閉め切り, etc.) deadline; closing; cut-off; end; (2) (not 閉め切り, etc.) cofferdam; (adj-no, n) (3) (not 〆切, etc.) closed (door, window, etc.); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
応答時間ウインドウ[おうとうじかんういんどう, outoujikan'uindou] response time window, response window [Add to Longdo]
窓表示域変換[まどひょうじいきへんかん, madohyoujiikihenkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Window \Win"dow\, n. [OE. windowe, windoge, Icel. vindauga
   window, properly, wind eye; akin to Dan. vindue. ????. See
   {Wind}, n., and {Eye}.]
   [1913 Webster]
   1. An opening in the wall of a building for the admission of
    light and air, usually closed by casements or sashes
    containing some transparent material, as glass, and
    capable of being opened and shut at pleasure.
    [1913 Webster]
 
       I leaped from the window of the citadel. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Then to come, in spite of sorrow,
       And at my window bid good morrow.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) The shutter, casement, sash with its fittings, or
    other framework, which closes a window opening.
    [1913 Webster]
 
   3. A figure formed of lines crossing each other. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Till he has windows on his bread and butter. --King.
    [1913 Webster]
 
   4. a period of time in which some activity may be uniquely
    possible, more easily accomplished, or more likely to
    succeed; as, a launch window for a mission to Mars.
    [PJC]
 
   5. (Computers) a region on a computer display screen which
    represents a separate computational process, controlled
    more or less independently from the remaining part of the
    screen, and having widely varying functions, from simply
    displaying information to comprising a separate conceptual
    screen in which output can be visualized, input can be
    controlled, program dialogs may be accomplished, and a
    program may be controlled independently of any other
    processes occurring in the computer. The window may have a
    fixed location and size, or (as in modern Graphical User
    Interfaces) may have its size and location on the screen
    under the control of the operator.
    [PJC]
    [1913 Webster]
 
   {French window} (Arch.), a casement window in two folds,
    usually reaching to the floor; -- called also {French
    casement}.
 
   {Window back} (Arch.), the inside face of the low, and
    usually thin, piece of wall between the window sill and
    the floor below.
 
   {Window blind}, a blind or shade for a window.
 
   {Window bole}, part of a window closed by a shutter which can
    be opened at will. [Scot.]
 
   {Window box}, one of the hollows in the sides of a window
    frame for the weights which counterbalance a lifting sash.
    
 
   {Window frame}, the frame of a window which receives and
    holds the sashes or casement.
 
   {Window glass}, panes of glass for windows; the kind of glass
    used in windows.
 
   {Window martin} (Zool.), the common European martin. [Prov.
    Eng.]
 
   {Window oyster} (Zool.), a marine bivalve shell ({Placuna
    placenta}) native of the East Indies and China. Its valves
    are very broad, thin, and translucent, and are said to
    have been used formerly in place of glass.
 
   {Window pane}.
    (a) (Arch.) See {Pane}, n., 3
    (b) .
    (b) (Zool.) See {Windowpane}, in the Vocabulary.
 
   {Window sash}, the sash, or light frame, in which panes of
    glass are set for windows.
 
   {Window seat}, a seat arranged in the recess of a window. See
    {Window stool}, under {Stool}.
 
   {Window shade}, a shade or blind for a window; usually, one
    that is hung on a roller.
 
   {Window shell} (Zool.), the window oyster.
 
   {Window shutter}, a shutter or blind used to close or darken
    windows.
 
   {Window sill} (Arch.), the flat piece of wood, stone, or the
    like, at the bottom of a window frame.
 
   {Window swallow} (Zool.), the common European martin. [Prov.
    Eng.]
 
   {Window tax}, a tax or duty formerly levied on all windows,
    or openings for light, above the number of eight in houses
    standing in cities or towns. [Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Window \Win"dow\, v. t. [imp. & p. p. {Windowed}; p. pr. & vb.
   n. {Windowing}.]
   [1913 Webster]
   1. To furnish with windows.
    [1913 Webster]
 
   2. To place at or in a window. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Wouldst thou be windowed in great Rome and see
       Thy master thus with pleach'd arms, bending down
       His corrigible neck?         --Shak.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top