ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clear!

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clear!-, *clear!*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keep clear! Come on.หลีกไป เร็วสิ Gandhi (1982)
Clear! - No pressure.ไม่มีความดัน / คุณให้ลิโดคีนเค้ารึยัง? City of Angels (1998)
All clear! Everybody out!ทางโล่ง ทุกคนออกไป Dex, Lies, and Videotape (2007)
Clear! Clear! Clear!เรียบร้อยแล้ว Pilot (2008)
Clear! Take a shot. Clear!เคลีย์ พร้อมกระตุ้น เคลีย์ อีกครั้งหนึ่ง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Clear! - Clear!เคลียร์ เคลียร์ Avatar (2009)
Room clear! Room clear! Room clear!ห้องเคลียร์ ห้องเคลียร์ ห้องเคลียร์ Episode #1.2 (2010)
- Clear! - Go!เคลียร์! Appointment in Samarra (2010)
Kitchen's clear! The kitchen's clear, lieutenant!ที่นี้ปลอดภัย ให้รักษาคนเจ็บที่นี้ Battle Los Angeles (2011)
Harris, cover front! Roof's clear, roof's clear! I got it.มันยิงมาจากไหน น่าจะบนหลังคา Battle Los Angeles (2011)
Clear! SOLDIER 2:เคลียร์! Super 8 (2011)
All clear! Let's move. [ Engines turn over ]ไปกันต่อเลย! เขาสลบอยู่ข้างๆเครื่องรับวิทยุ Eight Hours (2011)

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clear \Clear\ (kl[=e]r), a. [Compar. {Clearer} (-[~e]r); superl.
   {Clearest}.] [OE. cler, cleer, OF. cler, F. clair, fr.L.
   clarus, clear, bright, loud, distinct, renowned; perh. akin
   to L. clamare to call, E. claim. Cf. {Chanticleer},
   {Clairvoyant}, {Claret}, {Clarify}.]
   1. Free from opaqueness; transparent; bright; light;
    luminous; unclouded.
    [1913 Webster]
 
       The stream is so transparent, pure, and clear.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
       Fair as the moon, clear as the sun.  --Canticles
                          vi. 10.
    [1913 Webster]
 
   2. Free from ambiguity or indistinctness; lucid; perspicuous;
    plain; evident; manifest; indubitable.
    [1913 Webster]
 
       One truth is clear; whatever is, is right. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Able to perceive clearly; keen; acute; penetrating;
    discriminating; as, a clear intellect; a clear head.
    [1913 Webster]
 
       Mother of science! now I feel thy power
       Within me clear, not only to discern
       Things in their causes, but to trace the ways
       Of highest agents.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Not clouded with passion; serene; cheerful.
    [1913 Webster]
 
       With a countenance as clear
       As friendship wears at feasts.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Easily or distinctly heard; audible; canorous.
    [1913 Webster]
 
       Hark! the numbers soft and clear
       Gently steal upon the ear.      --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. Without mixture; entirely pure; as, clear sand.
    [1913 Webster]
 
   7. Without defect or blemish, such as freckles or knots; as,
    a clear complexion; clear lumber.
    [1913 Webster]
 
   8. Free from guilt or stain; unblemished.
    [1913 Webster]
 
       Statesman, yet friend to truth! in soul sincere,
       In action faithful, and in honor clear. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   9. Without diminution; in full; net; as, clear profit.
    [1913 Webster]
 
       I often wished that I had clear,
       For life, six hundred pounds a-year. --Swift
    .
    [1913 Webster]
 
   10. Free from impediment or obstruction; unobstructed; as, a
     clear view; to keep clear of debt.
     [1913 Webster]
 
        My companion . . . left the way clear for him.
                          --Addison.
     [1913 Webster]
 
   11. Free from embarrassment; detention, etc.
     [1913 Webster]
 
        The cruel corporal whispered in my ear,
        Five pounds, if rightly tipped, would set me clear.
                          --Gay.
     [1913 Webster]
 
   {Clear breach}. See under {Breach}, n., 4.
 
   {Clear days} (Law.), days reckoned from one day to another,
    excluding both the first and last day; as, from Sunday to
    Sunday there are six clear days.
 
   {Clear stuff}, boards, planks, etc., free from knots.
 
   Syn: Manifest; pure; unmixed; pellucid; transparent;
     luminous; obvious; visible; plain; evident; apparent;
     distinct; perspicuous. See {Manifest}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clear \Clear\ (kl[=e]r), v. i.
   1. To become free from clouds or fog; to become fair; -- of
    the weather; -- often followed by up, off, or away.
    [1913 Webster]
 
       So foul a sky clears not without a storm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Advise him to stay till the weather clears up.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To become free from turbidity; -- of solutions or
    suspensions of liquids; as, the salt has not completely
    dissolved until the suspension clears up; when
    refrigerated, the juice may become cloudy, but when warmed
    to room temperature, it clears up again.
    [PJC]
 
   3. To disengage one's self from incumbrances, distress, or
    entanglements; to become free. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He that clears at once will relapse; for finding
       himself out of straits, he will revert to his
       customs; but he that cleareth by degrees induceth a
       habit of frugality.          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Banking) To make exchanges of checks and bills, and
    settle balances, as is done in a clearing house.
    [1913 Webster]
 
   4. To obtain a clearance; as, the steamer cleared for
    Liverpool to-day.
    [1913 Webster]
 
   {To clear out}, to go or run away; to depart. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clear \Clear\ (kl[=e]r), n. (Carp.)
   Full extent; distance between extreme limits; especially; the
   distance between the nearest surfaces of two bodies, or the
   space between walls; as, a room ten feet square in the clear.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clear \Clear\, adv.
   1. In a clear manner; plainly.
    [1913 Webster]
 
       Now clear I understand
       What oft . . . thoughts have searched in vain.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Without limitation; wholly; quite; entirely; as, to cut a
    piece clear off.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clear \Clear\, v. t. [imp. & p. p. {Cleared}; p. pr. & vb. n.
   {Clearing}.]
   1. To render bright, transparent, or undimmed; to free from
    clouds.
    [1913 Webster]
 
       He sweeps the skies and clears the cloudy north.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To free from impurities; to clarify; to cleanse.
    [1913 Webster]
 
   3. To free from obscurity or ambiguity; to relive of
    perplexity; to make perspicuous.
    [1913 Webster]
 
       Many knotty points there are
       Which all discuss, but few can clear. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   4. To render more quick or acute, as the understanding; to
    make perspicacious.
    [1913 Webster]
 
       Our common prints would clear up their
       understandings.            --Addison
    [1913 Webster]
 
   5. To free from impediment or incumbrance, from defilement,
    or from anything injurious, useless, or offensive; as, to
    clear land of trees or brushwood, or from stones; to clear
    the sight or the voice; to clear one's self from debt; --
    often used with of, off, away, or out.
    [1913 Webster]
 
       Clear your mind of cant.       --Dr. Johnson.
    [1913 Webster]
 
       A statue lies hid in a block of marble; and the art
       of the statuary only clears away the superfluous
       matter.                --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. To free from the imputation of guilt; to justify,
    vindicate, or acquit; -- often used with from before the
    thing imputed.
    [1913 Webster]
 
       I . . . am sure he will clear me from partiality.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       How! wouldst thou clear rebellion?  --Addison.
    [1913 Webster]
 
   7. To leap or pass by, or over, without touching or failure;
    as, to clear a hedge; to clear a reef.
    [1913 Webster]
 
   8. To gain without deduction; to net.
    [1913 Webster]
 
       The profit which she cleared on the cargo.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {To clear a ship at the customhouse}, to exhibit the
    documents required by law, give bonds, or perform other
    acts requisite, and procure a permission to sail, and such
    papers as the law requires.
 
   {To clear a ship for action}, or {To clear for action}
    (Naut.), to remove incumbrances from the decks, and
    prepare for an engagement.
 
   {To clear the land} (Naut.), to gain such a distance from
    shore as to have sea room, and be out of danger from the
    land.
 
   {To clear hawse} (Naut.), to disentangle the cables when
    twisted.
 
   {To clear up}, to explain; to dispel, as doubts, cares or
    fears.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top