ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bulbous

B AH1 L B AH0 S   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulbous-, *bulbous*, bulbou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulbous[ADJ] ซึ่งมีรูปร่างเป็นกระเปาะกลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulbousadj. เป็นรูปกระเปาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
bulbous(adj) คล้ายกระเปาะ,โป่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bulbous; bulbose๑. มีหัว [แบบหอม]๒. คล้ายหัว [แบบหอม]๓. ป่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bulbousตรงปลายสุดโป่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's bulbous and slightly irregular.มันใหญ่ผิดปกติ Bicentennial Man (1999)
What's rattling around that big bulbous head of yours?อะไรไปวิ่งวนอยู่หัวเป็นกะเปาะกลมๆของนายอยู่ล่ะ The Agreement Dissection (2011)
With your bulbous brain, it'll be easy.สมองอย่างนายต้องทำได้ง่ายแน่ๆ The End of the World as We Knew It (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มน[adj.] (mon) EN: round ; rounded ; curving ; curved ; bulbous   FR: arrondi

CMU English Pronouncing Dictionary
BULBOUS B AH1 L B AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bulbous (j) bˈʌlbəs (b uh1 l b @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwiebelgewächs {n} [bot.] | Zwiebelgewächse {pl}bulbous plant | bulbous plants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バルバスバウ[, barubasubau] (n) (See 球状船首) bulbous bow (on a ship to reduce drag) [Add to Longdo]
球状船首[きゅうじょうせんしゅ, kyuujousenshu] (n) (See バルバスバウ) bulbous bow (on a ship to reduce drag) [Add to Longdo]
団子鼻[だんごばな;だんごっぱな, dangobana ; dangoppana] (n) snub nose; pug nose; button-shaped nose; bulbous nose; cauliflower-shaped nose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulbous \Bulb"ous\, a. [L. bulbosus: cf. F. bulbeux. See {Bulb},
   n.]
   Having or containing bulbs, or a bulb; growing from bulbs;
   bulblike in shape or structure.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bulbous
   adj 1: shaped like a bulb [syn: {bulblike}, {bulbous}, {bulb-
       shaped}]
   2: curving outward [syn: {bellied}, {bellying}, {bulbous},
     {bulging}, {bulgy}, {protuberant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top