ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

銃を

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -銃を-, *銃を*
Japanese-English: EDICT Dictionary
銃を構えて[じゅうをかまえて, juuwokamaete] (exp) ready with a rifle leveled [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
England is a land where the policemen carry no revolvers.イギリスは警官が銃を携帯しない国です。
Willie accidentally let off his father's shotgun and made a hole in the wall.ウィリーは誤って父親の猟銃を発砲し、壁に穴を開けた。
You've got to carry a gun in this area.この辺を歩くなら銃を持って歩け。
Put the gun on the table.その銃を机の上に置け。
The man wore a gun on his hip.その男は腰に拳銃をさげていた。
The man aimed a gun at the policeman.その男は銃を警官に向けた。
The men suddenly started shooting his gun.その男は突然、銃を撃ち始めた。
The soldier refused to fire his rifle at the enemy.その兵士は敵に向けてライフル銃を発射する事を拒否した。
Why does the U. S government let people have guns?どうして合衆国政府は人々が銃を持つことを許しているのだろう?
Why does the U.S. government let people have guns?なぜアメリカ政府は国民が銃を持つことを許しているのですか。
The hunter aimed a shotgun at the flock of birds.ハンターは猟銃をその鳥の群れに向けた。
Watch out, the man has a gun.気をつけろ、その男は銃を持っている。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top