Search result for

*zum glück*

(51 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: zum glück, -zum glück-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Karma blessed me.Zum GlückThe Incredible Kung Fu Master (1979)
Mr. Godsey and Jeffrey are having a business conference to which I have been happily excluded.Mr. Godsey und Jeffrey haben ein Geschäftstreffen, zu dem ich zum Glück nicht eingeladen bin. The Last Straw (1980)
Good thing, because we needed all the hands we could get.Zum Glück, denn wir brauchen hier jeden Mann. The Last Straw (1980)
Glad I didn't.Zum Glück aber nicht. The Outrage: Part 2 (1980)
Lucky for me, they only eat redheads.Zum Glück für mich nur Rothaarige. The Premonition (1980)
Oh, he's asleep, thank goodness.Oh, zum Glück schläft er. The Remembrance (1980)
Useful chat, Bernard, good job it never took place.Eine nützliche Plauderei. Sie hat zum Glück nie stattgefunden. The Economy Drive (1980)
It'll be a couple of days. Can't do much harm.Er ist ja zum Glück nur ein paar Tage hier, da kann kaum etwas passieren. The Official Visit (1980)
Madam, you are looking at the happiest man in the world.Madame, Ihr habt mich zum glücklichsten aller Männer gemacht. The King and the Mockingbird (1980)
Fortunately, he left us explicit notes... as to the staging.Zum Glück hinterließ er einige Notizen, wichtige Notizen, wie das Stück aufgeführt werden soll. The Last Metro (1980)
I´m glad I locked your door, Marion.Zum Glück habe ich deine Tür abgeschlossen, Marion. The Last Metro (1980)
- Unfortunately not.- Zum Glück nicht. Flash Gordon (1980)
Without you, she'll be causing more troublesZum Glück habt ihr ein paar mal geholfen sonst, wäre wohl schon ein weit aus größeres Unglück passiert. Ming jian (1980)
"Wilkins," he says. "The boy is lame and I am not."Er sagte: "Der Junge ist lahm, ich zum Glück nicht." Little Lord Fauntleroy (1980)
It so happens that Cedric is neither.Cedric ist es zum Glück nicht. Little Lord Fauntleroy (1980)
It's lucky he found me or I would've froze to death.Zum Glück hat er mich gefunden, sonst wäre ich erfroren. The Long Good Friday (1980)
It's a good thing it's broken, otherwise under what you call an "ashtray" which is actually a breastplate from the 5th century there'd be the torso of a horseman, and under it, a horse.Zum Glück ist er das, denn wenn er nicht angeschlagen wäre, dann würde zu dem Ascher, der in Wirklichkeit der Brustschild eines Reiters aus dem fünften Jahrhundert ist, der Torso eines Reiters gehören. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
- Oh no.Nein, zum Glück nicht. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Luckily we already have a lead.Zum Glück haben wir schon eine Spur. Contamination (1980)
I had the chair in my hand. Thank God I didn't have to hit anyone. I didn't want to.Ich hatte den Stuhl schon in der Hand gehabt, aber zum Glück hab ich nicht schlagen müssen, weil ich nicht hab schlagen wollen. Ein Hammer auf den Kopf kann die Seele verletzen (1980)
"Through misfortune to fortune.""Durch Unglück .. zum Glück." Ein Hammer auf den Kopf kann die Seele verletzen (1980)
MAMIE:Er hielt sie immer bereit, aber zum Glück musste er sie nie einsetzen. The Gold Watch (1981)
I got a delivery to make, fortunately.Ich muss zum Glück eine Lieferung ausfahren. The Heartache (1981)
Ah, I'm sure glad I didn't try to get a ride home with him.Ah, zum Glück habe ich nicht versucht, mit ihm heimzufahren. The Last Ten Days (1981)
I'd worry if I thought you really believed that.Zum Glück glaubst du das nicht wirklich. The Last Ten Days (1981)
Lucky thing I just happened to have a little food.Zum Glück hatte ich etwas zum Essen dabei. The Threshold (1981)
Thank heavens I wasn't asked about this!Zum Glück wurde ich im Parlament nicht danach gefragt. The Compassionate Society (1981)
Fortunately, most journalists are so incompetent, they wouldn't know today is Wednesday.Zum Glück sind die meisten britischen Journalisten so inkompetent, dass sie nicht mal herausfinden würden, das heute Mittwoch ist. The Compassionate Society (1981)
At least itwasn't "Restricted".Zum Glück stand auf dem Bericht nicht "Geheim". The Greasy Pole (1981)
You're lucky I've been keeping watchZum Glück für dich habe ich Wache gehalten. The Aviator's Wife (1981)
- Oh, thank God.Ähm... - Zum GlückArthur (1981)
Fortunately, my practice allows me a certain flexibility.Zum Glück erlaubt mir die Praxis Flexibilität. The Cannonball Run (1981)
You haven't met my brother-in-law, Ralph.Sind zum Glück nicht von hier. The Cannonball Run (1981)
"Here is my last chance for happiness."Ich dachte, hier ist meine letzte Chance zum GlückThe Woman Next Door (1981)
I'm lucky to have escaped whatever sent David out that window.Was immer Dave aus diesem Fenster getrieben hat, zum Glück bin ich dem entkommen. Ghost Story (1981)
Boy, it's a good thing you didn't tell everybody where Lady Holiday lives, otherwise they'd all be camped on her doorstep.Zum Glück hast du ihnen nicht erzählt, wo Lady Holiday wohnt, sonst würden sie dort aufkreuzen. The Great Muppet Caper (1981)
Luckily my radio's frozen to my wrist.Zum Glück ist mein Radio festgefroren. The Great Muppet Caper (1981)
Fortunately, most of us are able to deal constructively with those choices.Zum Glück können die meisten von uns konstruktiv damit umgehen. The Howling (1981)
Would have been a shame to blow it up.Zum Glück ist er nicht hochgegangen. The Road Warrior (1981)
In 2 months, thank god, it will all be over.Zum Glück ist in 2 Monaten alles vorbei. Cannibal Ferox (1981)
Good boy Rudy. We got 1000s of bottles of Whiskey.Zum Glück haben wir genug Whiskey. Cannibal Ferox (1981)
Fucking shit!Zum Glück hab' ich die Hälfte behalten. Pixote (1981)
Luckily, she confessed to my assistant, Kennedy.Sie gestand zum Glück vor meinem Assistenten Kennedy. The Postman Always Rings Twice (1981)
- Thank Christ they were able to salvage the meat.- Das Fleisch ist zum Glück okay. Road Games (1981)
- Going My Way was her favourite movie.- Weg zum Glück war ihr Lieblingsfilm. True Confessions (1981)
Good thing it ran out of gas.Zum Glück ging der Kraftstoff aus. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
Thank you.Zum Glück nicht mein Problem. Danke. No Big Thing (1982)
Hard to believe he is married to herZum Glück bin ich nicht eifersüchtig. Etched in Steele (1982)
STEELE TRAPS LITERARY KILLER She watched him.Zum Glück war der Fuß eh schon taub. STEELE FÄNGT KILLERAUTOR Etched in Steele (1982)
Wonderful thing about Los Angeles. It has 24-hour bail bond service.Zum Glück gibt's in Los Angeles einen 24-Stunden-Kautionsservice. License to Steele (1982)

German-Thai: Longdo Dictionary
zum Glück(adj) เป็นที่โชดดี เช่น Ich habe mein Geldbeutel vergessen. Zum Glück bist du rechtzeitig gekommen. ฉันลืมกระเป๋าเงิน โชคดีที่เธอมาทันเวลา, See also: A. leider,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top